Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
005 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Leader: Paulina Aniśkiewicz
006 Wpływ geometrii oraz materiału osłon do klapy oddymiającej na częstotliwość drgań rezonansowych oraz ich trwałość
Leader: Marek Augustyniak
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
008 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
009 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
010 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
011 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
012 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Leader: Tomasz Berezowski
013 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Leader: Bartłomiej Będkowski
014 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
015 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Leader: Sebastian Bielski
016 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
018 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
021 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
022 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
023 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Leader: Krzysztof Bobrowski
024 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
025 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
026 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
027 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Leader: Beata Brzeska
028 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
029 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
030 Dynamika konstrukcji budowlanych
Leader: Daniel Burkacki
031 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Leader: Anna Butterweck
032 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Leader: Krzysztof Cichoń
033 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
034 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
035 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
036 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
037 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
038 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
039 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Leader: Marcin Ciołek
040 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
041 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
042 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
043 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
044 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
045 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
046 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Leader: Adam Dąbrowski
047 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
048 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Leader: Aleksandra Dembkowska
049 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
050 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
051 Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych
Leader: Magdalena Dobiszewska
052 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
053 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
054 Testy serwera z GPU
Leader: Krzysztof Drypczewski
055 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Leader: Piotr Durlak
056 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
057 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
058 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
059 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
062 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
063 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Leader: Mohammad Ali Fakih
064 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Leader: Tomasz Falborski
065 Rozwój metod numerycznego prognozowania w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Mariusz Józef Figurski
066 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
067 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
068 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
069 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
070 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
071 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
072 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
073 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
074 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
075 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
076 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Leader: Marta Anna Galicka
077 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Leader: Jarosław Gawryluk
078 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
079 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Leader: Marta Głuchowska
080 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
081 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
082 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
083 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
084 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
085 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
086 Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita
Leader: Tanausu Hernandez Yanes
087 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
088 Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych
Leader: Waldemar Iwanek
089 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
090 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
091 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
092 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
093 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
094 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
095 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
096 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Agnieszka Kamedulska
097 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
098 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Leader: Efkleidis Katsaros
099 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
100 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Leader: Maria Kaźmierczak
101 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
102 Analiza pracy konstrukcji inżynierskich
Leader: Diyar Khan
103 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
104 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
105 Modelowanie komputerowe fotoizomeryzacji fulgidów
Leader: Michał Kochman
106 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Leader: Tomasz Kolerski
107 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
108 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
109 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
110 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Leader: Piotr Kopa Ostrowski
111 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
112 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
113 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
114 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
115 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Leader: Sebastian Kraszewski
116 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
117 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
118 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
119 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
120 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
121 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Leader: Bogusław Kusz
122 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
123 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Leader: Wojciech Kwedlo
124 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
125 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
126 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Leader: Adam Liwo
127 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Leader: Adam Liwo
128 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Leader: Adam Liwo
129 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
130 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Leader: Izabela Lubowiecka
131 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Leader: Izabela Lubowiecka
132 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
133 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Leader: Izabela Lubowiecka
134 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
135 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
136 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
137 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
138 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Leader: Milena Matusik
139 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Leader: Milena Matusik
140 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
141 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
142 Analiza konstrukcji stalowych
Leader: Wojciech Migda
143 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
144 Numerical Analysis of Pile installation
Leader: Mohsen Misaghian
145 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
146 Flash floods simulation in Orunia sub-basin using HEC-RAS 6.0 hydraulic model
Leader: Andam Mustafa
147 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
148 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Leader: Karol Niklas
149 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
150 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Leader: Grzegorz Nykiel
151 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
152 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
153 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
154 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
155 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
156 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
157 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Leader: Aleksandra Parteka
158 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
159 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
160 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
161 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
162 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
163 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Leader: Jerzy Proficz
164 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
165 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
166 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
167 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
168 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
169 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
170 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
171 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
172 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
173 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Leader: Mateusz Rzymowski
174 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Leader: Mateusz Rzymowski
175 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Leader: Agnieszka Sabisz
176 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
177 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Leader: Grzegorz Sadowski
178 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Leader: Sara Sarbaz
179 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Leader: Jitendra Sharma
180 Detekcja obiektów na podstawie zdjęć lotniczych
Leader: Józef Sienkiewicz
181 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
182 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Leader: Adam Sieradzki
183 Wpływ warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii konstrukcji łącznika
Leader: Łukasz Smakosz
184 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Leader: Maciej Smiatacz
185 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
186 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Leader: Gaweł Sołowski
187 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
188 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Leader: Sebastian Sorek
189 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
190 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
191 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
192 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
193 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
194 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Leader: Katarzyna Staszewska
195 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
196 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
197 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
198 Badanie algorytmów przetwarzania wideo z zastosowaniem uczenia maszynowego realizujących zautomatyzowany nadzór obiektów
Leader: Maciej Szczodrak
199 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
200 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
201 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
202 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Leader: Bogdan Szturomski
203 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
204 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Leader: Piotr Szweda
205 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Leader: Piotr Szweda
206 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Leader: Piotr Szweda
207 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
208 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Leader: Bartłomiej Szymczak
209 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Leader: Natalia Szynkiewicz
210 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
211 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
212 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
213 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Leader: Maciej Śmiechowski
214 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Leader: Masoud Tahani
215 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
216 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
217 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Leader: Jarosław Tokarczyk
218 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
219 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
220 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
221 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
222 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Leader: Zbigniew Usarek
223 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
224 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
225 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
226 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Leader: Jerzy Warmiński
227 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
228 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Leader: Marcin Wikło
229 Symulacje właściwości ciekłych metali
Leader: Szymon Winczewski
230 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Leader: Szymon Winczewski
231 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Leader: Szymon Winczewski
232 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
233 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
234 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
235 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
236 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
237 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
238 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
239 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Leader: Michał Wójcik
240 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Leader: Michał Wójcik
241 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
242 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
243 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
244 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
245 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
246 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Leader: Paweł Ziółkowski
247 Promienista (radiacyjna) wymiana ciepła w układach ORC i innych systemach wymiany ciepła
Leader: Jacek Żabski
248 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
249 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.