Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Leader: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Leader: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Leader: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Leader: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
009 Model roztopów śniegu
Leader: Tomasz Berezowski
010 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Leader: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
013 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Leader: Jerzy Bobiński
014 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
015 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończnych II
Leader: Jerzy Bobiński
016 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe
Leader: Maciej Bobrowski
018 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Leader: Krzysztof Bobrowski
019 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
020 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Leader: Maciej Bobrowski
021 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Leader: Witold Bołt
022 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
023 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Leader: Beata Brzeska
024 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
025 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
026 Dynamika konstrukcji budowlanych
Leader: Daniel Burkacki
027 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Leader: Artur Burzyński
028 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Leader: Anna Butterweck
029 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Leader: Gabriela Chwalik
030 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Leader: Krzysztof Cichoń
031 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
032 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
033 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
034 Hydrodynamika Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
035 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
036 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Leader: Marcin Ciołek
037 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
038 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Leader: Cezary Czaplewski
039 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Leader: Paweł Czarnul
040 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Leader: Paweł Czarnul
041 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Leader: Zbigniew Czech
042 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
043 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
044 Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
045 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Leader: Adam Dąbrowski
046 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Leader: Bartłomiej Dec
047 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Leader: Jakub Deda
048 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
049 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Leader: Marcin Dembowski
050 Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowych
Leader: Maciej Demianowicz
051 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Leader: Patryk Deniziak
052 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Leader: Robert Dobosz
053 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Leader: Łukasz Doliński
054 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Leader: Marta Drosińska-Komor
055 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Leader: Piotr Durlak
056 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
057 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
058 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Leader: Jacek Dziedzic
059 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Leader: Marek Eggen
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
065 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Leader: Tomasz Falborski
066 Analiza numeryczna stawu kolanowego
Leader: Tomasz Ferenc
067 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
068 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
069 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
070 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
071 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
072 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
073 Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt Halla
Leader: Mateusz Flis
074 Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznego
Leader: Jarosław Florczuk
075 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
076 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
077 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Leader: Marta Anna Galicka
078 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Leader: Jarosław Gawryluk
079 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Leader: Damian Głowienka
080 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Leader: Michał Gołębiewski
081 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
082 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Leader: Joanna Grabowska
083 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
084 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Leader: Anna Grzymkowska
085 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Leader: Jacek Gulgowski
086 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
087 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
088 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
089 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
090 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Leader: Krzysztof Hinc
091 Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnych
Leader: Adam Inglot
092 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
093 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
094 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Leader: Tomasz Jaroszewski
095 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
096 Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonym
Leader: Aneta Jezierska
097 Parametry sieci złożonych
Leader: Marcin Jurkiewicz
098 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
100 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Leader: Michał Kamoń
101 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Leader: Maciej Karolak
102 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Leader: Paweł Kaszowski
103 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Leader: Maria Kaźmierczak
104 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
105 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
106 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Leader: Dariusz Kedra
107 Projektowanie układów przepływowych turbin
Leader: Piotr Klonowicz
108 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
109 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Leader: Michał Kochman
110 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
111 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Leader: Marta Konik
112 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Leader: Jakub Konkol
113 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
114 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
115 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
116 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Leader: Jakub Kowalski
117 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
118 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Leader: Sebastian Kraszewski
119 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
120 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
121 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Leader: Marek Krzaczek
122 Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystych
Leader: Paweł Kudela
123 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Leader: Marcin Kujawa
124 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Leader: Marcin Kujawa
125 Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus Atlas
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
126 Obliczenia dźwigarów i powłok nośnych
Leader: Leszek Kwapisz
127 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
128 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Leader: Wojciech Kwedlo
129 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanych
Leader: Lesław Kyzioł
130 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Leader: Henryk Lasota
131 Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznych
Leader: Tomasz Lewandowski
132 Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerów
Leader: Adam Liwo
133 Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe
Leader: Mai Suan Li_
134 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
135 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Leader: Izabela Lubowiecka
136 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Leader: Izabela Lubowiecka
137 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Leader: Izabela Lubowiecka
138 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Leader: Izabela Lubowiecka
139 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Leader: Marta Łabuda
140 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
141 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
142 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Leader: Miłosz Martynow
143 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
144 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Leader: Milena Matusik
145 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
146 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
147 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
148 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
149 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Leader: Michał Mrozowski
150 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Leader: Karol Niklas
151 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Leader: Grzegorz Nykiel
152 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
153 Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckich
Leader: Maria Osińska
154 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
155 Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methods
Leader: Wiesław Ostachowicz
156 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Leader: Michał Pacholczyk
157 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Leader: Paulina Pakszys
158 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Leader: Patryk Pezacki
159 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
160 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Leader: Jerzy Pluciński
161 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Leader: Szymon Polak
162 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Leader: Eligiusz Postek
163 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Leader: Sławomir Potempski
164 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Leader: Jerzy Proficz
165 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
166 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
167 Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
Leader: Tomasz Puzyn
168 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Leader: Rafał Roszak
169 Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegową
Leader: Grzegorz Różyński
170 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
171 Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
172 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Leader: Jarosław Rybicki
173 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Leader: Romuald Rządkowski
174 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Leader: Romuald Rządkowski
175 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Leader: Mateusz Rzymowski
176 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Leader: Mateusz Rzymowski
177 Badania stabilności stawu biodrowego
Leader: Agnieszka Sabik
178 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Leader: Agnieszka Sabisz
179 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Leader: Grzegorz Sadowski
180 Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym
Leader: Piotr Schillak
181 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Leader: Jan Schönhofer
182 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
183 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Leader: Adam Sieradzki
184 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Leader: Łukasz Smakosz
185 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Leader: Gaweł Sołowski
186 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
187 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Leader: Sebastian Sorek
188 Modelowanie molekularne potencjału oksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
189 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
190 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
191 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
192 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
193 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
194 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Leader: Natalia Szewczuk-Krypa
195 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
196 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
197 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu
Leader: Bogdan Szturomski
198 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
199 Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisie
Leader: Oskar Szulc
200 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Leader: Piotr Szweda
201 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
202 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Leader: Bartłomiej Szymczak
203 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Leader: Natalia Szynkiewicz
204 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
205 Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
206 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
207 Pojekt testowy dla Bogusia
Leader: Bogusław Śmiech
208 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Leader: Maciej Śmiechowski
209 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
210 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Leader: Jarosław Tokarczyk
211 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
212 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
213 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Leader: Zbigniew Usarek
214 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Leader: Zbigniew Usarek
215 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
216 Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowych
Leader: Jerzy Warmiński
217 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Leader: Jerzy Warmiński
218 Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznych
Leader: Jerzy Warmiński
219 Nieliniowa dynamika elementów belkowych
Leader: Jerzy Warmiński
220 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
221 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
222 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Leader: Marta Wenta
223 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Leader: Marcin Wikło
224 Symulacje właściwości ciekłych metali
Leader: Szymon Winczewski
225 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Leader: Szymon Winczewski
226 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Leader: Szymon Winczewski
227 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Leader: Szymon Winczewski
228 Wpływ dodatku nanorurek węglowych na właściwości reologiczne wybranych smarów płynnych - badania symulacją komputerową
Leader: Szymon Winczewski
229 Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania nowej parametryzacji potencjału Tersoffa dla węgla
Leader: Szymon Winczewski
230 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Leader: Łukasz Witanowski
231 Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MES
Leader: Wojciech Witkowski
232 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
233 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
234 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
235 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
236 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Leader: Krzysztof Wołoszyk
237 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Leader: Michał Wójcik
238 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Leader: Maciej Wróbel
239 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
240 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Leader: Mateusz Zawadzki
241 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Leader: Aneta Zdolska
242 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Leader: Bartosz Zdunek
243 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Leader: Monika Zielińska
244 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
245 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Leader: Jacek Żabski
246 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
247 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Leader: Daria Żuk
248 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.