Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Leader: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Leader: Paulina Aniśkiewicz
003 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
004 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Leader: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Leader: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
009 Wykorzystanie danych LIDAR z pułapu lotniczego do wyznaczania biomasy roślinności niskiej
Leader: Tomasz Berezowski
010 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Leader: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
013 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
014 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Leader: Jerzy Bobiński
015 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Leader: Maciej Bobrowski
016 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe
Leader: Maciej Bobrowski
018 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Leader: Krzysztof Bobrowski
019 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
020 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Leader: Witold Bołt
021 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
022 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Leader: Beata Brzeska
023 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
024 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
025 Dynamika konstrukcji budowlanych
Leader: Daniel Burkacki
026 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Leader: Artur Burzyński
027 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Leader: Anna Butterweck
028 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Leader: Gabriela Chwalik
029 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Leader: Krzysztof Cichoń
030 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
031 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
032 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
033 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
034 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
035 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Leader: Marcin Ciołek
036 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
037 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Leader: Cezary Czaplewski
038 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Leader: Paweł Czarnul
039 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Leader: Paweł Czarnul
040 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Leader: Zbigniew Czech
041 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
042 Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
043 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
044 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Leader: Adam Dąbrowski
045 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Leader: Bartłomiej Dec
046 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Leader: Jakub Deda
047 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
048 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Leader: Marcin Dembowski
049 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
050 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Leader: Patryk Deniziak
051 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Leader: Robert Dobosz
052 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Leader: Łukasz Doliński
053 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
054 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Leader: Marta Drosińska-Komor
055 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Leader: Piotr Durlak
056 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
057 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Leader: Jacek Dziedzic
058 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
059 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Leader: Marek Eggen
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
065 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Leader: Tomasz Falborski
066 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
067 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
068 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
069 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
070 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
071 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
072 Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej
Leader: Mateusz Flis
073 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
074 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
075 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Leader: Marta Anna Galicka
076 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Leader: Jarosław Gawryluk
077 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Leader: Damian Głowienka
078 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Leader: Michał Gołębiewski
079 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
080 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Leader: Joanna Grabowska
081 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
082 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Leader: Anna Grzymkowska
083 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Leader: Jacek Gulgowski
084 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
085 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
086 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
087 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
088 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Leader: Krzysztof Hinc
089 Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego
Leader: Paweł Horodecki
090 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
091 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
092 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Leader: Tomasz Jaroszewski
093 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
094 Parametry sieci złożonych
Leader: Marcin Jurkiewicz
095 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
096 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
097 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Leader: Michał Kamoń
098 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Leader: Maciej Karolak
099 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Leader: Paweł Kaszowski
100 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Leader: Maria Kaźmierczak
101 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
102 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
103 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Leader: Dariusz Kedra
104 Projektowanie układów przepływowych turbin
Leader: Piotr Klonowicz
105 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
106 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Leader: Michał Kochman
107 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Leader: Tomasz Kolerski
108 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
109 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Leader: Marta Konik
110 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Leader: Jakub Konkol
111 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
112 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
113 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
114 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Leader: Jakub Kowalski
115 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
116 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Leader: Sebastian Kraszewski
117 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
118 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
119 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Leader: Marek Krzaczek
120 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Leader: Marcin Kujawa
121 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Leader: Marcin Kujawa
122 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
123 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Leader: Wojciech Kwedlo
124 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Leader: Henryk Lasota
125 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Leader: Adam Liwo
126 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Leader: Adam Liwo
127 Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe
Leader: Mai Suan Li_
128 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Leader: Izabela Lubowiecka
129 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Leader: Izabela Lubowiecka
130 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Leader: Izabela Lubowiecka
131 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
132 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Leader: Izabela Lubowiecka
133 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Leader: Marta Łabuda
134 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
135 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
136 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
137 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Leader: Miłosz Martynow
138 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
139 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Leader: Milena Matusik
140 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
141 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
142 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
143 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
144 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Leader: Michał Mrozowski
145 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Leader: Karol Niklas
146 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Leader: Grzegorz Nykiel
147 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
148 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
149 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Leader: Michał Pacholczyk
150 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Leader: Paulina Pakszys
151 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
152 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Leader: Patryk Pezacki
153 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
154 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Leader: Jerzy Pluciński
155 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Leader: Szymon Polak
156 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Leader: Eligiusz Postek
157 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Leader: Sławomir Potempski
158 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Leader: Jerzy Proficz
159 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
160 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
161 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
162 Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym
Leader: Andrzej Rogala
163 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Leader: Rafał Roszak
164 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
165 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Leader: Jarosław Rybicki
166 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Leader: Romuald Rządkowski
167 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Leader: Romuald Rządkowski
168 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Leader: Mateusz Rzymowski
169 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Leader: Mateusz Rzymowski
170 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Leader: Agnieszka Sabisz
171 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Leader: Grzegorz Sadowski
172 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Leader: Jan Schönhofer
173 Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych
Leader: Jan Schönhofer
174 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Leader: Jitendra Sharma
175 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
176 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Leader: Adam Sieradzki
177 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Leader: Łukasz Smakosz
178 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Leader: Gaweł Sołowski
179 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
180 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Leader: Sebastian Sorek
181 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
182 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
183 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
184 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
185 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
186 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
187 Numeryczne modelowanie konstrukcji
Leader: Marcin Szczepański
188 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Leader: Natalia Szewczuk-Krypa
189 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
190 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
191 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
192 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Leader: Bogdan Szturomski
193 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
194 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Leader: Piotr Szweda
195 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
196 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Leader: Bartłomiej Szymczak
197 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Leader: Natalia Szynkiewicz
198 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
199 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
200 Pojekt testowy dla Bogusia
Leader: Bogusław Śmiech
201 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Leader: Maciej Śmiechowski
202 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
203 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
204 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Leader: Jarosław Tokarczyk
205 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
206 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
207 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Leader: Zbigniew Usarek
208 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Leader: Zbigniew Usarek
209 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
210 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
211 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Leader: Jerzy Warmiński
212 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
213 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Leader: Marta Wenta
214 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Leader: Marcin Wikło
215 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Leader: Szymon Winczewski
216 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Leader: Szymon Winczewski
217 Symulacje właściwości ciekłych metali
Leader: Szymon Winczewski
218 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Leader: Szymon Winczewski
219 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Leader: Łukasz Witanowski
220 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
221 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
222 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
223 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
224 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
225 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Leader: Krzysztof Wołoszyk
226 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Leader: Michał Wójcik
227 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Leader: Maciej Wróbel
228 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
229 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Leader: Mateusz Zawadzki
230 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Leader: Aneta Zdolska
231 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Leader: Bartosz Zdunek
232 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Leader: Monika Zielińska
233 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
234 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Leader: Jacek Żabski
235 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
236 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Leader: Daria Żuk
237 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.