Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
002 Optimal design of structural control devices in buildings including soil-structure interaction
Leader: Morteza Akbari
003 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Javier Alfaro
004 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
005 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
006 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Leader: Neda Asgarkhani
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
008 Wpływ użycia stali nanostrukturalnej w komponentach samochodu na zniszczenia podczas kolizji
Leader: Marek Augustyniak
009 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Leader: Marek Augustyniak
010 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
011 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Leader: Jonathan Dawit Balango
012 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Leader: Karol Baran
013 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Leader: Łukasz Baran
014 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
015 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
016 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Leader: Tomasz Berezowski
017 Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
018 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
019 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Leader: Sebastian Bielski
020 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Leader: Paweł Bielski
021 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
022 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
023 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
024 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
025 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
026 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
027 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
028 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
029 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
030 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Leader: Krzysztof Bojarski
031 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
032 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Leader: Dawid Bruski
033 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Leader: Piotr Bruździak
034 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Leader: Ryszard Buczko
035 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
036 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
037 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Leader: Carsten Carlberg
038 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Leader: Krzysztof Cichoń
039 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
040 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Leader: Anna Ciechan
041 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
042 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
043 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
044 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
045 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
046 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Leader: Marcin Ciołek
047 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
048 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Leader: Marek Czachor
049 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
050 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
051 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Leader: Jacek Czub
052 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
053 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
054 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
055 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Leader: Daniel Darnikowski
056 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
057 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Leader: Juan Carlos Del Valle Rosales
058 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Leader: Aleksandra Dembkowska
059 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
060 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
061 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Leader: Igor Di Marco
062 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
063 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
064 Ocena skanów rysunków egzaminów wstępnych na kierunek Architektura z użyciem algorytmu porównującego obrazy
Leader: Krzysztof Drypczewski
065 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Leader: Piotr Durlak
066 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
067 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
068 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
069 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
070 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
071 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
072 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
073 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
074 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Leader: Mohammad Ali Fakih
075 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Leader: Tomasz Falborski
076 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Leader: Mariusz Józef Figurski
077 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
078 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
079 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
080 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
081 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
082 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
083 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
084 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
085 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
086 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Leader: Mateusz Gil
087 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
088 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Leader: Łukasz Golon
089 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Leader: Anna Gorczyca-Goraj
090 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
091 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
092 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
093 Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych
Leader: Rafał Grzejda
094 Modelowanie połączeń wielośrubowych
Leader: Rafał Grzejda
095 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
096 Obrazowanie źródeł radiowych
Leader: Marcin Hajduk
097 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
098 Admedvoice
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
099 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
100 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Leader: Paweł Herbin
101 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
102 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Leader: Tanausu Hernandez Yanes
103 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
104 Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych
Leader: Paweł Hoffmann
105 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Leader: Adam Inglot
106 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Leader: Piotr Iwicki
107 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
108 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Leader: Vineet Jain
109 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
110 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
111 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
112 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
113 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
114 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
115 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Leader: Efkleidis Katsaros
116 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
117 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Leader: Maria Kaźmierczak
118 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Leader: Radosław Kiciński
119 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
120 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
121 Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym
Leader: Aleksander Kniat
122 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Leader: Michał Kochman
123 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
124 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
125 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
126 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Leader: Piotr Kopa Ostrowski
127 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
128 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
129 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Leader: Jakub Kowalski
130 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
131 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
132 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Leader: Bartosz Kraszewski
133 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
134 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
135 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Leader: Roman Król
136 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
137 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
138 Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej
Leader: Zbigniew Krzemianowski
139 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Leader: Radosław Krzemieniecki
140 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Leader: Leszek Kubitz
141 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
142 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
143 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Leader: Bogusław Kusz
144 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
145 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Leader: Wojciech Kwedlo
146 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Leader: Tomasz Kwiatkowski
147 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
148 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
149 Nieliniowa analiza płyt żelbetowych
Leader: Maciej Lewandowski-Szewczyk
150 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Leader: Adam Liwo
151 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Leader: Adam Liwo
152 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Leader: Adam Liwo
153 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
154 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
155 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Leader: Zbigniew Macikowski
156 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
157 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
158 Experimental and numerical studies on the mechanical and piezoelectric properties of a piezocomposite improved with nanoparticles based on a functionally graded concept
Leader: Mohammad Malikan
159 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
160 Structural optimization of systems under static loading
Leader: Ahmed Manguri
161 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
162 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Leader: Milena Matusik
163 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
164 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
165 Analiza konstrukcji stalowych
Leader: Wojciech Migda
166 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
167 Numerical Analysis of Pile installation
Leader: Mohsen Misaghian
168 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
169 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
170 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Leader: Julia Niemierko
171 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Leader: Karol Niklas
172 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Leader: Beata Niklas
173 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
174 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Leader: Marcin Nowak
175 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Leader: Grzegorz Nykiel
176 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
177 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
178 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
179 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
180 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
181 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
182 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
183 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
184 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
185 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Leader: Kornel Piłat
186 Modelowanie zjawisk w rejonie Bałtyku Południowego w kontekście planowanych inwestycji związanych z budowa farm wiatrowych
Leader: Krzysztof Piłczyński
187 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
188 Modelowanie naprężeń mechanicznych w kulturach 3D komórek nowotworowych
Leader: Eligiusz Postek
189 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
190 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Leader: Jerzy Proficz
191 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Leader: Jerzy Proficz
192 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
193 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
194 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Leader: Adam Przybyłek
195 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
196 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
197 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Leader: Jerzy Pyrchla
198 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Leader: Maciej Pyrka
199 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
200 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Leader: Parisa Radan
201 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
202 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
203 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
204 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
205 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Leader: Agnieszka Sabisz
206 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
207 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Leader: Sara Sarbaz
208 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
209 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Leader: Adam Sieradzki
210 Projektowanie i badanie metodami chemii kwantowej superatomów
Leader: Celina Sikorska
211 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Leader: Edyta Słyk
212 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Leader: Łukasz Smakosz
213 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Leader: Maciej Smiatacz
214 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
215 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
216 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Leader: Sebastian Sorek
217 Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych
Leader: Maciej Spiegel
218 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
219 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
220 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
221 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
222 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Leader: Katarzyna Staszewska
223 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
224 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Leader: Tomasz Strzyżewski
225 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Leader: Paweł Syty
226 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
227 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
228 Neural Graph Collaborative Filtering: analysis of possibilities on diverse data sets
Leader: Piotr Szczuko
229 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Leader: Adrian Szczyrba
230 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
231 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
232 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
233 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
234 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Leader: Bogdan Szturomski
235 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
236 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Leader: Oskar Szulc
237 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
238 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
239 Dynamika molekularna białek błonowych oraz badanie ich oddziaływania z innymi biomolekułami i lipidami błonowymi
Leader: Magdalena Ślusarz
240 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Leader: Maciej Śmiechowski
241 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Leader: Masoud Tahani
242 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
243 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
244 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
245 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
246 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
247 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
248 Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni
Leader: Andre Viola de Moura
249 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
250 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
251 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
252 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną
Leader: Filip Wasilczuk
253 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
254 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Paweł Wiczling
255 Badania procesów transportu elektrycznego w tlenkach trójprzewodzących
Leader: Szymon Winczewski
256 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Leader: Szymon Winczewski
257 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
258 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
259 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
260 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Leader: Marek Wojciechowski
261 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
262 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
263 Symulacje FSI dla doku pływającego
Leader: Krzysztof Wołoszyk
264 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
265 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Leader: Michał Wójcik
266 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
267 Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym
Leader: Michał Wójcik
268 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Leader: Michał Wójcik
269 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Leader: Michał Wójcik
270 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
271 WINGPULSE - Opracowanie i badania wydajnych mechanizmów kontroli oderwania przepływu na dużych powierzchniach nośnych wymagających bardzo niskiej energii do sterowania przepływem
Leader: Wiesław Zalewski
272 Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych
Leader: Jacek Zapłata
273 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
274 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
275 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
276 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
277 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Leader: Beata Zima
278 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Leader: Paweł Ziółkowski
279 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Ziółkowski
280 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Leader: Jacek Żabski
281 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
282 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.