Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Leader: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Leader: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Leader: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Leader: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
009 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
010 Wykorzystanie danych LIDAR z pułapu lotniczego do wyznaczania biomasy roślinności niskiej
Leader: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Leader: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
013 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Leader: Sebastian Bielski
014 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Leader: Jerzy Bobiński
015 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
016 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
017 Cząstki tlenku kobnaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
018 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Leader: Maciej Bobrowski
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
021 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe I
Leader: Maciej Bobrowski
022 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Leader: Krzysztof Bobrowski
023 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
024 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
025 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Leader: Witold Bołt
026 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
027 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Leader: Beata Brzeska
028 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
029 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
030 Dynamika konstrukcji budowlanych
Leader: Daniel Burkacki
031 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Leader: Artur Burzyński
032 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Leader: Anna Butterweck
033 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Leader: Gabriela Chwalik
034 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Leader: Krzysztof Cichoń
035 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
036 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
037 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
038 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
039 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
040 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Leader: Marcin Ciołek
041 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
042 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Leader: Cezary Czaplewski
043 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Leader: Paweł Czarnul
044 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Leader: Paweł Czarnul
045 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Leader: Zbigniew Czech
046 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
047 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
048 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
049 Badania kwantowochemiczne neurotransmiterów
Leader: Iwona Dąbkowska
050 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Leader: Adam Dąbrowski
051 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Leader: Bartłomiej Dec
052 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Leader: Jakub Deda
053 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
054 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Leader: Aleksandra Dembkowska
055 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Leader: Marcin Dembowski
056 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
057 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Leader: Patryk Deniziak
058 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Leader: Robert Dobosz
059 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Leader: Łukasz Doliński
060 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
061 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Leader: Marta Drosińska-Komor
062 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Leader: Piotr Durlak
063 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
064 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Leader: Jacek Dziedzic
065 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
066 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
067 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
068 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
069 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Leader: Marek Eggen
070 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
071 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
072 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Leader: Tomasz Falborski
073 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
074 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
075 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
076 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
077 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
078 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
079 Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej
Leader: Mateusz Flis
080 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
081 Analiza dynamicznych parametrów przegród wykonanych z materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu
Leader: Jarosław Florczuk
082 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
083 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
084 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Leader: Marta Anna Galicka
085 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Leader: Jarosław Gawryluk
086 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Leader: Damian Głowienka
087 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Leader: Marta Głuchowska
088 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Leader: Michał Gołębiewski
089 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
090 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Leader: Joanna Grabowska
091 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
092 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Leader: Anna Grzymkowska
093 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Leader: Jacek Gulgowski
094 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
095 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
096 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
097 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
098 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Leader: Krzysztof Hinc
099 Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego
Leader: Paweł Horodecki
100 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
101 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
102 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Leader: Tomasz Jaroszewski
103 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
104 Parametry sieci złożonych
Leader: Marcin Jurkiewicz
105 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
106 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
107 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Leader: Michał Kamoń
108 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Leader: Maciej Karolak
109 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Leader: Paweł Kaszowski
110 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Leader: Maria Kaźmierczak
111 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
112 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
113 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Leader: Dariusz Kedra
114 Projektowanie układów przepływowych turbin
Leader: Piotr Klonowicz
115 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
116 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Leader: Michał Kochman
117 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Leader: Tomasz Kolerski
118 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
119 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Leader: Marta Konik
120 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Leader: Jakub Konkol
121 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
122 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
123 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
124 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Leader: Jakub Kowalski
125 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
126 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Leader: Sebastian Kraszewski
127 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
128 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
129 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Leader: Marek Krzaczek
130 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Leader: Marcin Kujawa
131 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Leader: Marcin Kujawa
132 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
133 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Leader: Wojciech Kwedlo
134 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
135 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Leader: Henryk Lasota
136 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Leader: Adam Liwo
137 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Leader: Adam Liwo
138 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Leader: Adam Liwo
139 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
140 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Leader: Izabela Lubowiecka
141 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Leader: Izabela Lubowiecka
142 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Leader: Izabela Lubowiecka
143 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Leader: Izabela Lubowiecka
144 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
145 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Leader: Marta Łabuda
146 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
147 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
148 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
149 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Leader: Miłosz Martynow
150 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
151 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Leader: Milena Matusik
152 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
153 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
154 Analiza konstrukcji stalowych
Leader: Wojciech Migda
155 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
156 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
157 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Leader: Michał Mrozowski
158 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
159 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Leader: Karol Niklas
160 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Leader: Grzegorz Nykiel
161 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
162 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
163 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
164 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
165 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
166 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Leader: Michał Pacholczyk
167 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Leader: Paulina Pakszys
168 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
169 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Leader: Aleksandra Parteka
170 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
171 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Leader: Patryk Pezacki
172 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
173 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Leader: Jerzy Pluciński
174 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Leader: Szymon Polak
175 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Leader: Eligiusz Postek
176 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Leader: Sławomir Potempski
177 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Leader: Jerzy Proficz
178 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
179 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
180 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
181 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
182 Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym
Leader: Andrzej Rogala
183 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Leader: Rafał Roszak
184 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
185 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Leader: Jarosław Rybicki
186 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Leader: Romuald Rządkowski
187 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Leader: Romuald Rządkowski
188 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Leader: Mateusz Rzymowski
189 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Leader: Mateusz Rzymowski
190 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Leader: Agnieszka Sabisz
191 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
192 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Leader: Grzegorz Sadowski
193 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Leader: Jan Schönhofer
194 Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych
Leader: Jan Schönhofer
195 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Leader: Jitendra Sharma
196 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
197 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Leader: Adam Sieradzki
198 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Leader: Łukasz Smakosz
199 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
200 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Leader: Gaweł Sołowski
201 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
202 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Leader: Sebastian Sorek
203 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
204 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
205 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
206 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
207 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
208 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
209 Numeryczne modelowanie konstrukcji
Leader: Marcin Szczepański
210 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Leader: Natalia Szewczuk-Krypa
211 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
212 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
213 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
214 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Leader: Bogdan Szturomski
215 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
216 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Leader: Piotr Szweda
217 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
218 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Leader: Bartłomiej Szymczak
219 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Leader: Natalia Szynkiewicz
220 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
221 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
222 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Leader: Maciej Śmiechowski
223 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
224 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
225 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Leader: Jarosław Tokarczyk
226 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
227 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
228 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
229 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Leader: Zbigniew Usarek
230 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Leader: Zbigniew Usarek
231 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
232 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Leader: Jerzy Warmiński
233 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
234 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
235 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Leader: Marta Wenta
236 Learning Actionable Information in Active Vision
Leader: Daniel Węsierski
237 Learning efficient deep neural network representations
Leader: Daniel Węsierski
238 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Leader: Marcin Wikło
239 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Leader: Szymon Winczewski
240 Symulacje właściwości ciekłych metali
Leader: Szymon Winczewski
241 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Leader: Szymon Winczewski
242 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Leader: Szymon Winczewski
243 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Leader: Łukasz Witanowski
244 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
245 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
246 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
247 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
248 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
249 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Leader: Krzysztof Wołoszyk
250 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Leader: Michał Wójcik
251 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Leader: Maciej Wróbel
252 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Leader: Mateusz Zawadzki
253 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
254 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Leader: Aneta Zdolska
255 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Leader: Bartosz Zdunek
256 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Leader: Monika Zielińska
257 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
258 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Leader: Jacek Żabski
259 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
260 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Leader: Daria Żuk
261 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.