Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek

Identyfikator grantu: PT01003

Kierownik projektu: Anna Ciechan

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Warszawa

Data otwarcia: 2022-11-17

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie obliczeń dotyczących własności defektów punktowych i domieszek w warstwach epitaksjalnych CuMnSb i GaN:Fe. Oba tematy dotyczą prowadzonych równolegle prac doświadczalnych w IF PAN.

Planowane obliczenia dotyczą w szczególności:

(i) własności luminescencyjnych półprzewodników szerokoprzerwowych tj. ZnO i GaN domieszkowanych jonami metali przejściowych. Prace doświadczalne prowadzone są w zespole prof. dr hab. A. Suchockiego. Poprzednie wyniki dotyczące ZnO domieszkowanego jonami Mn zostały opublikowane we wspólnej pracy doświadczalno-teoretycznej Metastability of Mn3+ in ZnO driven by strong d(Mn) intrashell Coulomb repulsion: Experiment and theory" (Phys. Rev. B 94, 165143 (2016)). Obecnie prowadzone są badania własności optycznych GaN:Fe.

(ii) właściwości magnetycznych warstw CuMnSb. Prof. dr hab. M. Sawicki prowadzi badania warstw CuMnSb we współpracy z grupą prof. L. Molenkampa z Wurtzburga. Analiza morfologii tych warstw i pomiary magnetyczne wykonywane są w IF PAN. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie nowej niskotemperaturowej fazy magnetycznej występującej poniżej 40 K. Planujemy weryfikację hipotezy sugerującej, iż faza ta związana jest z obserwowanymi odstępstwami od stechiometrii (Scheffler et al., Phys. Rev. Materials 4, 114402 (2020)).

Obliczenia wykonane zostaną w ramach teorii funkcjonału gęstości przy użyciu pakietu Quantum Espresso, którym posługuję się od wielu lat.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.