Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
Identyfikator grantu: PT00937
002 Optimal design of structural control devices in buildings including soil-structure interaction
Kierownik: Morteza Akbari
Identyfikator grantu: PT01093
003 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Javier Alfaro
Identyfikator grantu: PT00975
004 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
Identyfikator grantu: PT01049
005 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
Identyfikator grantu: PT00956
006 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Kierownik: Neda Asgarkhani
Identyfikator grantu: PT00998
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
Identyfikator grantu: PT00795
008 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Kierownik: Marek Augustyniak
Identyfikator grantu: PT01054
009 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
Identyfikator grantu: PT00759
010 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Kierownik: Karol Baran
Identyfikator grantu: PT00996
011 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Kierownik: Łukasz Baran
Identyfikator grantu: PT01042
012 Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
Identyfikator grantu: PT01098
013 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Kierownik: Paweł Bielski
Identyfikator grantu: PT01037
014 Zrównoważony materiał betonowy do zastosowania w ulepszonych konstrukcjach nośnych dla technologiach energii odnawialnej na morzu
Kierownik: Jerzy Bobiński
Identyfikator grantu: PT01115
015 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00883
016 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00881
017 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00966
018 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00882
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00808
020 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00959
021 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00880
022 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
Identyfikator grantu: PT00915
023 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Kierownik: Krzysztof Bojarski
Identyfikator grantu: PT01069
024 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
Identyfikator grantu: PT00806
025 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Kierownik: Dawid Bruski
Identyfikator grantu: PT01015
026 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Kierownik: Piotr Bruździak
Identyfikator grantu: PT01008
027 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Kierownik: Ryszard Buczko
Identyfikator grantu: PT01048
028 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
Identyfikator grantu: PT00786
029 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Kierownik: Carsten Carlberg
Identyfikator grantu: PT01001
030 Symulacje DFBI dla pływającej platformy wiatrowej
Kierownik: Ewelina Ciba
Identyfikator grantu: PT01102
031 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
Identyfikator grantu: PT00768
032 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Kierownik: Anna Ciechan
Identyfikator grantu: PT01003
033 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00869
034 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00558
035 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00946
036 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00756
037 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00465
038 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Kierownik: Marcin Ciołek
Identyfikator grantu: PT01034
039 Modelowanie zjawisk transportu rumowiska
Kierownik: Zuzanna Cuban
Identyfikator grantu: PT01123
040 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
Identyfikator grantu: PT00790
041 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Kierownik: Marek Czachor
Identyfikator grantu: PT01080
042 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
Identyfikator grantu: PT00927
043 Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego
Kierownik: Ireneusz Czarnowski
Identyfikator grantu: PT01100
044 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
Identyfikator grantu: PT00951
045 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00777
046 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00818
047 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00819
048 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT01077
049 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Kierownik: Daniel Darnikowski
Identyfikator grantu: PT01013
050 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
Identyfikator grantu: PT00729
051 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Kierownik: Juan Carlos Del Valle Rosales
Identyfikator grantu: PT01002
052 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
Identyfikator grantu: PT00865
053 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
Identyfikator grantu: PT00963
054 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Kierownik: Igor Di Marco
Identyfikator grantu: PT01062
055 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
Identyfikator grantu: PT00929
056 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
Identyfikator grantu: PT00872
057 Ocena skanów rysunków egzaminów wstępnych na kierunek Architektura z użyciem algorytmu porównującego obrazy
Kierownik: Krzysztof Drypczewski
Identyfikator grantu: PT01097
058 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Kierownik: Piotr Durlak
Identyfikator grantu: PT01031
059 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
Identyfikator grantu: PT00836
060 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
Identyfikator grantu: PT01030
061 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01056
062 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01024
063 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01057
064 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01058
065 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
Identyfikator grantu: PT00643
066 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
Identyfikator grantu: PT00823
067 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Kierownik: Mohammad Ali Fakih
Identyfikator grantu: PT00970
068 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Kierownik: Tomasz Falborski
Identyfikator grantu: PT01025
069 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
Identyfikator grantu: PT01074
070 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
Identyfikator grantu: PT00783
071 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
Identyfikator grantu: PT00894
072 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
Identyfikator grantu: PT00758
073 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT00913
074 Kontrola przepływu z wykorzystaniem aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT01116
075 Surface roughness effect on shock wave boundary layer interaction on transonic compressor profile
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT01122
076 Modelowanie wspólnego manewru unikowego statków z wykorzystaniem koncepcji obszaru krytycznego i danych empirycznych o ruchu morskim
Kierownik: Mateusz Gil
Identyfikator grantu: PT01124
077 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
Identyfikator grantu: PT00950
078 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Kierownik: Łukasz Golon
Identyfikator grantu: PT01081
079 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Kierownik: Anna Gorczyca-Goraj
Identyfikator grantu: PT01061
080 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
Identyfikator grantu: PT01016
081 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
Identyfikator grantu: PT00782
082 Obrazowanie źródeł radiowych
Kierownik: Marcin Hajduk
Identyfikator grantu: PT01079
083 Admedvoice
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
Identyfikator grantu: PT01060
084 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
Identyfikator grantu: PT00837
085 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Kierownik: Paweł Herbin
Identyfikator grantu: PT00989
086 Modelowanie oddziaływań lodu morskiego z falowaniem w warunkach turbulentnych
Kierownik: Agnieszka Herman
Identyfikator grantu: PT01125
087 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Kierownik: Tanausu Hernandez Yanes
Identyfikator grantu: PT01053
088 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
Identyfikator grantu: PT00917
089 Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych
Kierownik: Paweł Hoffmann
Identyfikator grantu: PT01095
090 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Kierownik: Adam Inglot
Identyfikator grantu: PT01009
091 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Kierownik: Piotr Iwicki
Identyfikator grantu: PT01068
092 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
Identyfikator grantu: PT00907
093 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Kierownik: Vineet Jain
Identyfikator grantu: PT01019
094 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
Identyfikator grantu: PT00972
095 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
Identyfikator grantu: PT00826
096 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
Identyfikator grantu: PT00952
097 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
Identyfikator grantu: PT00828
098 Badanie uplastycznionej stali konstrukcyjnej poddanej cyklicznym oddziaływaniom
Kierownik: Przemysław Kalitowski
Identyfikator grantu: PT01107
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
Identyfikator grantu: PT00793
100 Wysokospranwne obiegi energetyczne
Kierownik: Maja Kaszuba
Identyfikator grantu: PT01112
101 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Kierownik: Efkleidis Katsaros
Identyfikator grantu: PT00945
102 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
Identyfikator grantu: PT00922
103 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Kierownik: Maria Kaźmierczak
Identyfikator grantu: PT01041
104 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Kierownik: Radosław Kiciński
Identyfikator grantu: PT01018
105 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
Identyfikator grantu: PT00979
106 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
Identyfikator grantu: PT00680
107 Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym
Kierownik: Aleksander Kniat
Identyfikator grantu: PT01094
108 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Kierownik: Michał Kochman
Identyfikator grantu: PT00991
109 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
Identyfikator grantu: PT01067
110 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
Identyfikator grantu: PT00930
111 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Kierownik: Jakub Kowalski
Identyfikator grantu: PT01000
112 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
Identyfikator grantu: PT00964
113 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Kierownik: Bartosz Kraszewski
Identyfikator grantu: PT01055
114 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
Identyfikator grantu: PT00926
115 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Kierownik: Roman Król
Identyfikator grantu: PT01035
116 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
Identyfikator grantu: PT00829
117 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
Identyfikator grantu: PT00924
118 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Kierownik: Radosław Krzemieniecki
Identyfikator grantu: PT01012
119 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Kierownik: Leszek Kubitz
Identyfikator grantu: PT01039
120 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
Identyfikator grantu: PT00947
121 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
Identyfikator grantu: PT00992
122 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Kierownik: Wojciech Kwedlo
Identyfikator grantu: PT01046
123 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Kierownik: Tomasz Kwiatkowski
Identyfikator grantu: PT01020
124 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
Identyfikator grantu: PT00898
125 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
Identyfikator grantu: PT00911
126 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Kierownik: Adam Liwo
Identyfikator grantu: PT01021
127 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Kierownik: Adam Liwo
Identyfikator grantu: PT01036
128 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
Identyfikator grantu: PT00886
129 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
Identyfikator grantu: PT00796
130 Machine learning based techniques to study chemical reactions
Kierownik: Marta Łabuda
Identyfikator grantu: PT01110
131 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Kierownik: Zbigniew Macikowski
Identyfikator grantu: PT01063
132 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
Identyfikator grantu: PT00862
133 Experimental and numerical studies on the mechanical and piezoelectric properties of a piezocomposite improved with nanoparticles based on a functionally graded concept
Kierownik: Mohammad Malikan
Identyfikator grantu: PT01086
134 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
Identyfikator grantu: PT00676
135 Structural optimization of systems under static loading
Kierownik: Ahmed Manguri
Identyfikator grantu: PT01073
136 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Kierownik: Milena Matusik
Identyfikator grantu: PT00940
137 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
Identyfikator grantu: PT00834
138 Degradacja elementów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
Identyfikator grantu: PT01103
139 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
Identyfikator grantu: PT00893
140 Klasyfikacja obrazu za pomocą sieci neuronowych
Kierownik: Arkadiusz Mirakowski
Identyfikator grantu: PT01109
141 Numerical Analysis of Pile installation
Kierownik: Mohsen Misaghian
Identyfikator grantu: PT00932
142 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
Identyfikator grantu: PT00798
143 Badania struktury elektronowej kryształów domieszkowanych aktynowcami ze szczególnym uwzględnieniem toru
Kierownik: Kamil Nalikowski
Identyfikator grantu: PT01108
144 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
Identyfikator grantu: PT00889
145 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Kierownik: Julia Niemierko
Identyfikator grantu: PT01052
146 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Kierownik: Beata Niklas
Identyfikator grantu: PT01065
147 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Kierownik: Karol Niklas
Identyfikator grantu: PT01023
148 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
Identyfikator grantu: PT00953
149 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Kierownik: Marcin Nowak
Identyfikator grantu: PT01040
150 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Kierownik: Grzegorz Nykiel
Identyfikator grantu: PT01050
151 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00900
152 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00901
153 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00902
154 Finding regularities in the hydrogen occupation of voids in metallic hydrides from ab-initio calculations
Kierownik: Ihor Oshchapovskyy
Identyfikator grantu: PT01117
155 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
Identyfikator grantu: PT00693
156 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
Identyfikator grantu: PT00859
157 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
Identyfikator grantu: PT00877
158 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
Identyfikator grantu: PT00890
159 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
Identyfikator grantu: PT00840
160 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
Identyfikator grantu: PT00920
161 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Kierownik: Kornel Piłat
Identyfikator grantu: PT01072
162 Modelowanie zjawisk w rejonie Bałtyku Południowego w kontekście planowanych inwestycji związanych z budowa farm wiatrowych
Kierownik: Krzysztof Piłczyński
Identyfikator grantu: PT01096
163 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
Identyfikator grantu: PT00914
164 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
Identyfikator grantu: PT00949
165 Modelowanie naprężeń mechanicznych w kulturach 3D komórek nowotworowych
Kierownik: Eligiusz Postek
Identyfikator grantu: PT01083
166 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Kierownik: Jerzy Proficz
Identyfikator grantu: PT00962
167 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Kierownik: Jerzy Proficz
Identyfikator grantu: PT01026
168 Optymalizacja właściwości napędowych oraz manewrowych statków z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
Kierownik: Hanna Pruszko
Identyfikator grantu: PT01121
169 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Kierownik: Adam Przybyłek
Identyfikator grantu: PT01084
170 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Maciej Przybyłek
Identyfikator grantu: PT00822
171 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT00873
172 Modelowanie właściwości nano związków kluczowych z punktu widzenia ich losu środowiskowego
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT01126
173 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT00943
174 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Kierownik: Jerzy Pyrchla
Identyfikator grantu: PT01010
175 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Kierownik: Maciej Pyrka
Identyfikator grantu: PT00990
176 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
Identyfikator grantu: PT00955
177 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Kierownik: Parisa Radan
Identyfikator grantu: PT00983
178 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
Identyfikator grantu: PT00899
179 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
Identyfikator grantu: PT00936
180 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
Identyfikator grantu: PT00925
181 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
Identyfikator grantu: PT00849
182 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Kierownik: Agnieszka Sabisz
Identyfikator grantu: PT01033
183 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
Identyfikator grantu: PT00884
184 Theoretical investigation of melting/solidification process of biodegradable phase change materials with integerated simulation techniques in Thermal Energy Storage (TES) systems
Kierownik: Muhammad Saqib
Identyfikator grantu: PT01113
185 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Kierownik: Sara Sarbaz
Identyfikator grantu: PT00938
186 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
Identyfikator grantu: PT00842
187 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Kierownik: Adam Sieradzki
Identyfikator grantu: PT00995
188 Projektowanie i badanie metodami chemii kwantowej superatomów
Kierownik: Celina Sikorska
Identyfikator grantu: PT01088
189 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Kierownik: Edyta Słyk
Identyfikator grantu: PT01078
190 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Kierownik: Łukasz Smakosz
Identyfikator grantu: PT01014
191 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
Identyfikator grantu: PT00895
192 Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga
Kierownik: Rohan N. Soman
Identyfikator grantu: PT01111
193 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Kierownik: Sebastian Sorek
Identyfikator grantu: PT00993
194 Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych
Kierownik: Maciej Spiegel
Identyfikator grantu: PT01099
195 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
Identyfikator grantu: PT00858
196 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
Identyfikator grantu: PT00847
197 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
Identyfikator grantu: PT00974
198 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Kierownik: Tomasz Strzyżewski
Identyfikator grantu: PT01071
199 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Kierownik: Paweł Syty
Identyfikator grantu: PT01066
200 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
Identyfikator grantu: PT00931
201 Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka
Kierownik: Katarzyna Szepietowska
Identyfikator grantu: PT01104
202 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
Identyfikator grantu: PT01070
203 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
Identyfikator grantu: PT00816
204 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
Identyfikator grantu: PT00868
205 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Kierownik: Bogdan Szturomski
Identyfikator grantu: PT01038
206 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
Identyfikator grantu: PT00800
207 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Kierownik: Oskar Szulc
Identyfikator grantu: PT00999
208 Nowcasting zjawisk głębokiej, wilgotnej konwekcji przy użyciu WRF-RUC
Kierownik: Piotr Szuster
Identyfikator grantu: PT01105
209 Degradation processes of mechanically loaded structures in hydrogen environment
Kierownik: Ryszard Szwaba
Identyfikator grantu: PT01118
210 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
Identyfikator grantu: PT00942
211 Dynamika molekularna białek błonowych oraz badanie ich oddziaływania z innymi biomolekułami i lipidami błonowymi
Kierownik: Magdalena Ślusarz
Identyfikator grantu: PT01087
212 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Kierownik: Maciej Śmiechowski
Identyfikator grantu: PT00997
213 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Kierownik: Masoud Tahani
Identyfikator grantu: PT00967
214 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
Identyfikator grantu: PT00784
215 Analiza aerodynamiczna samolotu Cessna 172
Kierownik: Krzysztof Tesch
Identyfikator grantu: PT01114
216 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
Identyfikator grantu: PT00780
217 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
Identyfikator grantu: PT00885
218 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
Identyfikator grantu: PT00912
219 Multi-omics characterization of immune responses in cancer
Kierownik: Victor Urbiola-Salvador
Identyfikator grantu: PT01120
220 Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni
Kierownik: Andre Viola de Moura
Identyfikator grantu: PT01089
221 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
Identyfikator grantu: PT00919
222 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Paweł Wiczling
Identyfikator grantu: PT00976
223 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Kierownik: Szymon Winczewski
Identyfikator grantu: PT01043
224 Opracowanie nowej metody konstruowania pseudopotencjałów atomowych, wykorzystującej wielokryterialną optymalizację ewolucyjną
Kierownik: Szymon Winczewski
Identyfikator grantu: PT01101
225 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
Identyfikator grantu: PT00863
226 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Kierownik: Marek Wojciechowski
Identyfikator grantu: PT01064
227 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
Identyfikator grantu: PT00794
228 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
Identyfikator grantu: PT00851
229 Symulacje FSI dla doku pływającego
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
Identyfikator grantu: PT01092
230 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
Identyfikator grantu: PT00968
231 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT00971
232 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01006
233 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01082
234 Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01090
235 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
Identyfikator grantu: PT00928
236 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
Identyfikator grantu: PT00935
237 Ocena możliwości wykorzystania wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych w wybranych obszarach inżynierii lądowej
Kierownik: Jakub Zembrzuski
Identyfikator grantu: PT01106
238 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
Identyfikator grantu: PT00916
239 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
Identyfikator grantu: PT00801
240 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Kierownik: Beata Zima
Identyfikator grantu: PT00988
241 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Kierownik: Paweł Ziółkowski
Identyfikator grantu: PT00957
242 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Ziółkowski
Identyfikator grantu: PT01076
243 Morskie endoliry
Kierownik: Ilona Złoch
Identyfikator grantu: PT01119
244 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Kierownik: Jacek Żabski
Identyfikator grantu: PT01051
245 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica
Identyfikator grantu: PT01032

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.