Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
005 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Kierownik: Neda Asgarkhani
006 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
007 Wpływ użycia stali nanostrukturalnej w komponentach samochodu na zniszczenia podczas kolizji
Kierownik: Marek Augustyniak
008 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Kierownik: Marek Augustyniak
009 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
010 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Kierownik: Jonathan Dawit Balango
011 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Kierownik: Karol Baran
012 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Kierownik: Łukasz Baran
013 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
014 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
015 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Kierownik: Tomasz Berezowski
016 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
017 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Kierownik: Sebastian Bielski
018 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Kierownik: Paweł Bielski
019 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
020 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
024 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
025 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
026 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
027 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
028 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Kierownik: Krzysztof Bojarski
029 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
030 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Kierownik: Dawid Bruski
031 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Kierownik: Piotr Bruździak
032 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Kierownik: Ryszard Buczko
033 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
034 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
035 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Kierownik: Carsten Carlberg
036 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Kierownik: Krzysztof Cichoń
037 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
038 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Kierownik: Anna Ciechan
039 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
040 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
041 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
042 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
043 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
044 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Kierownik: Marcin Ciołek
045 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Kierownik: Marek Czachor
046 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
047 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
048 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
049 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Kierownik: Jacek Czub
050 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
051 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
052 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
053 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Kierownik: Daniel Darnikowski
054 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
055 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Kierownik: Juan Carlos Del Valle Rosales
056 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
057 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
058 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
059 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Kierownik: Igor Di Marco
060 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
061 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
062 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Kierownik: Piotr Durlak
063 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
064 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
065 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
066 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
067 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
068 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
069 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
070 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
071 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Kierownik: Mohammad Ali Fakih
072 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Kierownik: Tomasz Falborski
073 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
074 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
075 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
076 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
077 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
078 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
079 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
080 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
081 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
082 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
083 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Kierownik: Mateusz Gil
084 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
085 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Kierownik: Łukasz Golon
086 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Kierownik: Anna Gorczyca-Goraj
087 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
088 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
089 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
090 Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych
Kierownik: Rafał Grzejda
091 Modelowanie połączeń wielośrubowych
Kierownik: Rafał Grzejda
092 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
093 Obrazowanie źródeł radiowych
Kierownik: Marcin Hajduk
094 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
095 Admedvoice
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
096 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
097 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Kierownik: Paweł Herbin
098 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
099 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Kierownik: Tanausu Hernandez Yanes
100 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
101 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Kierownik: Adam Inglot
102 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Kierownik: Piotr Iwicki
103 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
104 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Kierownik: Vineet Jain
105 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
106 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
107 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
108 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
109 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
110 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
111 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Kierownik: Efkleidis Katsaros
112 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
113 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Kierownik: Maria Kaźmierczak
114 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Kierownik: Radosław Kiciński
115 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
116 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
117 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Kierownik: Michał Kochman
118 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
119 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
120 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
121 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Kierownik: Piotr Kopa Ostrowski
122 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
123 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
124 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Kierownik: Jakub Kowalski
125 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
126 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
127 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Kierownik: Bartosz Kraszewski
128 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
129 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
130 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Kierownik: Roman Król
131 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
132 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
133 Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej
Kierownik: Zbigniew Krzemianowski
134 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Kierownik: Radosław Krzemieniecki
135 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Kierownik: Leszek Kubitz
136 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
137 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
138 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Kierownik: Bogusław Kusz
139 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
140 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Kierownik: Wojciech Kwedlo
141 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Kierownik: Tomasz Kwiatkowski
142 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
143 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
144 Nieliniowa analiza płyt żelbetowych
Kierownik: Maciej Lewandowski-Szewczyk
145 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
146 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Kierownik: Adam Liwo
147 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Kierownik: Adam Liwo
148 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
149 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
150 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Kierownik: Zbigniew Macikowski
151 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
152 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
153 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
154 Structural optimization of systems under static loading
Kierownik: Ahmed Manguri
155 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
156 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Kierownik: Milena Matusik
157 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
158 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
159 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
160 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
161 Numerical Analysis of Pile installation
Kierownik: Mohsen Misaghian
162 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
163 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
164 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Kierownik: Julia Niemierko
165 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Kierownik: Karol Niklas
166 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Kierownik: Beata Niklas
167 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
168 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Kierownik: Marcin Nowak
169 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Kierownik: Grzegorz Nykiel
170 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
171 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
172 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
173 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
174 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
175 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
176 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
177 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
178 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
179 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Kierownik: Kornel Piłat
180 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
181 Modelowanie naprężeń mechanicznych w kulturach 3D komórek nowotworowych
Kierownik: Eligiusz Postek
182 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
183 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Kierownik: Jerzy Proficz
184 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Kierownik: Jerzy Proficz
185 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
186 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
187 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Kierownik: Adam Przybyłek
188 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
189 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
190 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Kierownik: Jerzy Pyrchla
191 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Kierownik: Maciej Pyrka
192 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
193 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Kierownik: Parisa Radan
194 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
195 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
196 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
197 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
198 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Kierownik: Agnieszka Sabisz
199 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
200 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Kierownik: Sara Sarbaz
201 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
202 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Kierownik: Adam Sieradzki
203 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Kierownik: Edyta Słyk
204 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Kierownik: Łukasz Smakosz
205 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Kierownik: Maciej Smiatacz
206 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
207 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
208 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Kierownik: Sebastian Sorek
209 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
210 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
211 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
212 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
213 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
214 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Kierownik: Katarzyna Staszewska
215 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
216 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Kierownik: Tomasz Strzyżewski
217 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
218 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Kierownik: Paweł Syty
219 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
220 Neural Graph Collaborative Filtering: analysis of possibilities on diverse data sets
Kierownik: Piotr Szczuko
221 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Kierownik: Adrian Szczyrba
222 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
223 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
224 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
225 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
226 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Kierownik: Bogdan Szturomski
227 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Kierownik: Oskar Szulc
228 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
229 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
230 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
231 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Kierownik: Maciej Śmiechowski
232 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Kierownik: Masoud Tahani
233 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
234 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
235 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
236 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
237 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
238 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
239 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
240 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
241 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
242 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną
Kierownik: Filip Wasilczuk
243 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
244 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Paweł Wiczling
245 Badania procesów transportu elektrycznego w tlenkach trójprzewodzących
Kierownik: Szymon Winczewski
246 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Kierownik: Szymon Winczewski
247 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
248 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
249 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
250 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Kierownik: Marek Wojciechowski
251 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
252 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
253 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
254 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
255 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Kierownik: Michał Wójcik
256 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Kierownik: Michał Wójcik
257 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Kierownik: Michał Wójcik
258 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
259 Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych
Kierownik: Jacek Zapłata
260 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
261 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
262 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
263 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
264 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Kierownik: Beata Zima
265 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Kierownik: Paweł Ziółkowski
266 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Ziółkowski
267 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Kierownik: Jacek Żabski
268 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
269 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.