Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Kierownik: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Kierownik: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Kierownik: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
009 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
010 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
011 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
012 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Kierownik: Jerzy Bobiński
013 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
014 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe
Kierownik: Maciej Bobrowski
015 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
016 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
017 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
018 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Kierownik: Maciej Bobrowski
019 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Kierownik: Witold Bołt
020 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
021 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
022 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
023 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
024 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
025 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Kierownik: Artur Burzyński
026 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
027 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Kierownik: Gabriela Chwalik
028 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
029 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
030 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
031 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
032 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
033 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
034 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
035 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
036 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Kierownik: Cezary Czaplewski
037 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Kierownik: Paweł Czarnul
038 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Kierownik: Paweł Czarnul
039 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Kierownik: Zbigniew Czech
040 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
041 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
042 Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
043 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
044 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Kierownik: Bartłomiej Dec
045 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Kierownik: Jakub Deda
046 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
047 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Kierownik: Marcin Dembowski
048 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
049 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Kierownik: Patryk Deniziak
050 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Kierownik: Robert Dobosz
051 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Kierownik: Łukasz Doliński
052 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Kierownik: Marta Drosińska-Komor
053 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
054 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
055 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
056 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Kierownik: Jacek Dziedzic
057 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
058 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
059 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Kierownik: Marek Eggen
061 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
062 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
063 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
064 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
065 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
066 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
067 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
068 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
069 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
070 Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej
Kierownik: Mateusz Flis
071 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
072 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
073 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
074 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
075 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Kierownik: Damian Głowienka
076 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Kierownik: Michał Gołębiewski
077 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
078 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Kierownik: Joanna Grabowska
079 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
080 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Kierownik: Anna Grzymkowska
081 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Kierownik: Jacek Gulgowski
082 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
083 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
084 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
085 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
086 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Kierownik: Krzysztof Hinc
087 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
088 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
089 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Kierownik: Tomasz Jaroszewski
090 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
091 Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonym
Kierownik: Aneta Jezierska
092 Parametry sieci złożonych
Kierownik: Marcin Jurkiewicz
093 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
094 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
095 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Kierownik: Michał Kamoń
096 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Kierownik: Maciej Karolak
097 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Kierownik: Paweł Kaszowski
098 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
099 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
100 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
101 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Kierownik: Dariusz Kedra
102 Projektowanie układów przepływowych turbin
Kierownik: Piotr Klonowicz
103 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
104 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Kierownik: Michał Kochman
105 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
106 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Kierownik: Marta Konik
107 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Kierownik: Jakub Konkol
108 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
109 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
110 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
111 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Kierownik: Jakub Kowalski
112 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
113 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
114 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
115 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
116 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Kierownik: Marek Krzaczek
117 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Kierownik: Marcin Kujawa
118 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Kierownik: Marcin Kujawa
119 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
120 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
121 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Kierownik: Henryk Lasota
122 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Kierownik: Adam Liwo
123 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Kierownik: Adam Liwo
124 Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe
Kierownik: Mai Suan Li_
125 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
126 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
127 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Kierownik: Izabela Lubowiecka
128 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
129 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
130 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Kierownik: Marta Łabuda
131 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
132 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
133 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
134 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Kierownik: Miłosz Martynow
135 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
136 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
137 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
138 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
139 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
140 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
141 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Kierownik: Michał Mrozowski
142 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
143 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
144 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
145 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
146 Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methods
Kierownik: Wiesław Ostachowicz
147 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Kierownik: Michał Pacholczyk
148 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Kierownik: Paulina Pakszys
149 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Kierownik: Patryk Pezacki
150 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
151 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Kierownik: Jerzy Pluciński
152 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Kierownik: Szymon Polak
153 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Kierownik: Eligiusz Postek
154 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Kierownik: Sławomir Potempski
155 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Kierownik: Jerzy Proficz
156 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
157 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
158 Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
Kierownik: Tomasz Puzyn
159 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Kierownik: Rafał Roszak
160 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
161 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Kierownik: Jarosław Rybicki
162 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Kierownik: Romuald Rządkowski
163 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Kierownik: Romuald Rządkowski
164 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
165 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
166 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
167 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
168 Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym
Kierownik: Piotr Schillak
169 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Kierownik: Jan Schönhofer
170 Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych
Kierownik: Jan Schönhofer
171 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Kierownik: Jitendra Sharma
172 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
173 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
174 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Kierownik: Łukasz Smakosz
175 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
176 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
177 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Kierownik: Sebastian Sorek
178 Modelowanie molekularne potencjału oksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
179 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
180 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
181 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
182 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
183 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
184 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Kierownik: Natalia Szewczuk-Krypa
185 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
186 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
187 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
188 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
189 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
190 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
191 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
192 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
193 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
194 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
195 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
196 Pojekt testowy dla Bogusia
Kierownik: Bogusław Śmiech
197 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Kierownik: Maciej Śmiechowski
198 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
199 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
200 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
201 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
202 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
203 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Kierownik: Zbigniew Usarek
204 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
205 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
206 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
207 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
208 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Kierownik: Marta Wenta
209 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
210 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
211 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
212 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Kierownik: Szymon Winczewski
213 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
214 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Kierownik: Łukasz Witanowski
215 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
216 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
217 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
218 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
219 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
220 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
221 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
222 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Kierownik: Maciej Wróbel
223 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
224 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Kierownik: Mateusz Zawadzki
225 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Kierownik: Aneta Zdolska
226 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Kierownik: Bartosz Zdunek
227 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Kierownik: Monika Zielińska
228 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
229 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Kierownik: Jacek Żabski
230 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
231 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Kierownik: Daria Żuk
232 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.