Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Kierownik: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Kierownik: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Kierownik: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
009 Model roztopów śniegu
Kierownik: Tomasz Berezowski
010 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
013 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
014 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Kierownik: Jerzy Bobiński
015 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończnych II
Kierownik: Jerzy Bobiński
016 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe
Kierownik: Maciej Bobrowski
018 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
019 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
020 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Kierownik: Witold Bołt
022 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
023 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
024 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
025 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
026 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
027 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Kierownik: Artur Burzyński
028 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
029 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Kierownik: Gabriela Chwalik
030 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
031 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
032 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
033 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
034 Hydrodynamika Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
035 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
036 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
037 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
038 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Kierownik: Cezary Czaplewski
039 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Kierownik: Paweł Czarnul
040 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Kierownik: Paweł Czarnul
041 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Kierownik: Zbigniew Czech
042 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
043 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
044 Molekularne podłoże aktywności i selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
045 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
046 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Kierownik: Bartłomiej Dec
047 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Kierownik: Jakub Deda
048 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
049 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Kierownik: Marcin Dembowski
050 Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowych
Kierownik: Maciej Demianowicz
051 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Kierownik: Patryk Deniziak
052 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Kierownik: Robert Dobosz
053 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Kierownik: Łukasz Doliński
054 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Kierownik: Marta Drosińska-Komor
055 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
056 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
057 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
058 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Kierownik: Jacek Dziedzic
059 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Kierownik: Marek Eggen
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
065 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
066 Analiza numeryczna stawu kolanowego
Kierownik: Tomasz Ferenc
067 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
068 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
069 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
070 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
071 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
072 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
073 Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt Halla
Kierownik: Mateusz Flis
074 Badania eksperymentalne i teoretyczne wydajności ukrytego kolektora słonecznego
Kierownik: Jarosław Florczuk
075 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
076 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
077 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
078 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
079 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Kierownik: Damian Głowienka
080 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Kierownik: Michał Gołębiewski
081 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
082 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Kierownik: Joanna Grabowska
083 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
084 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Kierownik: Anna Grzymkowska
085 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Kierownik: Jacek Gulgowski
086 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
087 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
088 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
089 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
090 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Kierownik: Krzysztof Hinc
091 Analiza danych przestrzennych pochodzących z urządzeń mobilnych
Kierownik: Adam Inglot
092 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
093 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
094 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Kierownik: Tomasz Jaroszewski
095 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
096 Opis oddziaływań w wybranych układach dwu- i trójpierścieniowych w stanie podstawowym i wzbudzonym
Kierownik: Aneta Jezierska
097 Parametry sieci złożonych
Kierownik: Marcin Jurkiewicz
098 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
100 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Kierownik: Michał Kamoń
101 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Kierownik: Maciej Karolak
102 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Kierownik: Paweł Kaszowski
103 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
104 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
105 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
106 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Kierownik: Dariusz Kedra
107 Projektowanie układów przepływowych turbin
Kierownik: Piotr Klonowicz
108 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
109 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Kierownik: Michał Kochman
110 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
111 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Kierownik: Marta Konik
112 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Kierownik: Jakub Konkol
113 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
114 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
115 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
116 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Kierownik: Jakub Kowalski
117 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
118 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
119 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
120 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
121 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Kierownik: Marek Krzaczek
122 Modelowanie zjawiska propagacji fal sprężystych
Kierownik: Paweł Kudela
123 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Kierownik: Marcin Kujawa
124 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Kierownik: Marcin Kujawa
125 Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus Atlas
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
126 Obliczenia dźwigarów i powłok nośnych
Kierownik: Leszek Kwapisz
127 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
128 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
129 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanych
Kierownik: Lesław Kyzioł
130 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Kierownik: Henryk Lasota
131 Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznych
Kierownik: Tomasz Lewandowski
132 Badania symulacyjne nad strukturą i dynamiką biopolimerów
Kierownik: Adam Liwo
133 Inhibitory, agregacja białka i nanorurki węglowe
Kierownik: Mai Suan Li_
134 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
135 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
136 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
137 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Kierownik: Izabela Lubowiecka
138 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
139 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Kierownik: Marta Łabuda
140 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
141 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
142 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Kierownik: Miłosz Martynow
143 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
144 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
145 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
146 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
147 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
148 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
149 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Kierownik: Michał Mrozowski
150 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
151 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
152 Współoddziaływanie indeksów oscylacji atlantyckich
Kierownik: Maria Osińska
153 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
154 Comparative study of thermal degradation of GFRP composites using fiber bragg grating, electromechanical impedance and guided waves based methods
Kierownik: Wiesław Ostachowicz
155 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Kierownik: Michał Pacholczyk
156 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Kierownik: Paulina Pakszys
157 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Kierownik: Patryk Pezacki
158 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
159 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Kierownik: Jerzy Pluciński
160 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Kierownik: Szymon Polak
161 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Kierownik: Eligiusz Postek
162 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Kierownik: Sławomir Potempski
163 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Kierownik: Jerzy Proficz
164 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
165 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
166 Rozwój metod komputerowych służących ocenie ryzyka stwarzanego przez chemiczne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
Kierownik: Tomasz Puzyn
167 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Kierownik: Rafał Roszak
168 Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegową
Kierownik: Grzegorz Różyński
169 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
170 Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
171 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Kierownik: Jarosław Rybicki
172 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Kierownik: Romuald Rządkowski
173 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Kierownik: Romuald Rządkowski
174 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
175 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
176 Badania stabilności stawu biodrowego
Kierownik: Agnieszka Sabik
177 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
178 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
179 Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym
Kierownik: Piotr Schillak
180 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Kierownik: Jan Schönhofer
181 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
182 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
183 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Kierownik: Łukasz Smakosz
184 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
185 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
186 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Kierownik: Sebastian Sorek
187 Modelowanie molekularne potencjału oksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
188 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
189 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
190 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
191 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
192 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Kierownik: Natalia Szewczuk-Krypa
193 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
194 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
195 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
196 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
197 Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisie
Kierownik: Oskar Szulc
198 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
199 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
200 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
201 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
202 Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
203 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
204 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
205 Pojekt testowy dla Bogusia
Kierownik: Bogusław Śmiech
206 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Kierownik: Maciej Śmiechowski
207 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
208 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
209 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
210 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
211 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
212 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Kierownik: Zbigniew Usarek
213 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
214 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
215 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
216 Nieliniowa dynamika elementów belkowych
Kierownik: Jerzy Warmiński
217 Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowych
Kierownik: Jerzy Warmiński
218 Badania drgań chaotycznych w nieliniowych układach dynamicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
219 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
220 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Kierownik: Marta Wenta
221 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
222 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
223 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Kierownik: Szymon Winczewski
224 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
225 Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania nowej parametryzacji potencjału Tersoffa dla węgla
Kierownik: Szymon Winczewski
226 Wpływ dodatku nanorurek węglowych na właściwości reologiczne wybranych smarów płynnych - badania symulacją komputerową
Kierownik: Szymon Winczewski
227 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
228 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Kierownik: Łukasz Witanowski
229 Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MES
Kierownik: Wojciech Witkowski
230 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
231 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
232 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
233 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
234 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
235 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
236 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Kierownik: Maciej Wróbel
237 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
238 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Kierownik: Mateusz Zawadzki
239 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Kierownik: Aneta Zdolska
240 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Kierownik: Bartosz Zdunek
241 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Kierownik: Monika Zielińska
242 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
243 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Kierownik: Jacek Żabski
244 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
245 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Kierownik: Daria Żuk
246 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.