Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Kierownik: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Kierownik: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Kierownik: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
009 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
010 Wykorzystanie danych LIDAR z pułapu lotniczego do wyznaczania biomasy roślinności niskiej
Kierownik: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
013 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Kierownik: Sebastian Bielski
014 Optymalizacja wytrzymałościowa i prototypowanie kija do hokeja podwodnego z uwagi na obciążenia dynamiczne
Kierownik: Paweł Bielski
015 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
016 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Kierownik: Jerzy Bobiński
017 Cząstki tlenku kobnaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
018 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
019 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe I
Kierownik: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
024 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
025 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Kierownik: Maciej Bobrowski
026 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
027 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Kierownik: Witold Bołt
028 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
029 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
030 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
031 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
032 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
033 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Kierownik: Artur Burzyński
034 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
035 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Kierownik: Gabriela Chwalik
036 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
037 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
038 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
039 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
040 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
041 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
042 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
043 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
044 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Kierownik: Cezary Czaplewski
045 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Kierownik: Paweł Czarnul
046 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Kierownik: Paweł Czarnul
047 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Kierownik: Zbigniew Czech
048 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
049 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
050 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
051 Badania kwantowochemiczne neurotransmiterów
Kierownik: Iwona Dąbkowska
052 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
053 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Kierownik: Bartłomiej Dec
054 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Kierownik: Jakub Deda
055 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
056 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
057 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Kierownik: Marcin Dembowski
058 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
059 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Kierownik: Patryk Deniziak
060 Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych
Kierownik: Magdalena Dobiszewska
061 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Kierownik: Robert Dobosz
062 Obliczenia demonstracyjne dla uczniów I LO im. CK Norwida w Bydgoszczy
Kierownik: Robert Dobosz
063 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Kierownik: Łukasz Doliński
064 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
065 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Kierownik: Marta Drosińska-Komor
066 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
067 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
068 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Kierownik: Jacek Dziedzic
069 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
070 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
071 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
072 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
073 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Kierownik: Marek Eggen
074 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
075 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
076 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
077 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
078 Rozwój metod numerycznego prognozowania w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
079 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
080 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
081 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
082 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
083 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
084 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
085 Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej
Kierownik: Mateusz Flis
086 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
087 Analiza dynamicznych parametrów przegród wykonanych z materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu
Kierownik: Jarosław Florczuk
088 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
089 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
090 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
091 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
092 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Kierownik: Damian Głowienka
093 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Kierownik: Marta Głuchowska
094 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Kierownik: Michał Gołębiewski
095 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
096 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Kierownik: Joanna Grabowska
097 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
098 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Kierownik: Anna Grzymkowska
099 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Kierownik: Jacek Gulgowski
100 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
101 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
102 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
103 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
104 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Kierownik: Krzysztof Hinc
105 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
106 Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego
Kierownik: Paweł Horodecki
107 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
108 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
109 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
110 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Kierownik: Tomasz Jaroszewski
111 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
112 Parametry sieci złożonych
Kierownik: Marcin Jurkiewicz
113 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
114 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
115 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Kierownik: Michał Kamoń
116 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Kierownik: Maciej Karolak
117 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Kierownik: Paweł Kaszowski
118 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
119 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
120 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
121 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Kierownik: Dariusz Kedra
122 Projektowanie układów przepływowych turbin
Kierownik: Piotr Klonowicz
123 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
124 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Kierownik: Michał Kochman
125 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Kierownik: Tomasz Kolerski
126 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
127 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Kierownik: Marta Konik
128 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Kierownik: Jakub Konkol
129 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
130 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
131 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
132 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Kierownik: Jakub Kowalski
133 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
134 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
135 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
136 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
137 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Kierownik: Marek Krzaczek
138 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Kierownik: Marcin Kujawa
139 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Kierownik: Marcin Kujawa
140 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Kierownik: Bogusław Kusz
141 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
142 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
143 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
144 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Kierownik: Henryk Lasota
145 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
146 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Kierownik: Adam Liwo
147 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
148 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Kierownik: Adam Liwo
149 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
150 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Kierownik: Izabela Lubowiecka
151 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
152 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
153 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
154 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
155 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Kierownik: Marta Łabuda
156 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
157 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
158 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
159 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Kierownik: Miłosz Martynow
160 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
161 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
162 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
163 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
164 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
165 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
166 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
167 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Kierownik: Michał Mrozowski
168 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
169 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
170 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
171 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
172 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
173 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
174 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
175 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
176 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Kierownik: Michał Pacholczyk
177 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Kierownik: Paulina Pakszys
178 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
179 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Kierownik: Aleksandra Parteka
180 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
181 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Kierownik: Patryk Pezacki
182 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
183 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Kierownik: Jerzy Pluciński
184 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Kierownik: Szymon Polak
185 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
186 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Kierownik: Eligiusz Postek
187 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Kierownik: Sławomir Potempski
188 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Kierownik: Jerzy Proficz
189 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
190 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
191 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
192 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
193 Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym
Kierownik: Andrzej Rogala
194 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Kierownik: Rafał Roszak
195 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
196 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Kierownik: Jarosław Rybicki
197 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Kierownik: Romuald Rządkowski
198 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Kierownik: Romuald Rządkowski
199 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
200 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
201 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
202 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
203 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
204 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Kierownik: Jan Schönhofer
205 Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych
Kierownik: Jan Schönhofer
206 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Kierownik: Jitendra Sharma
207 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
208 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
209 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Kierownik: Łukasz Smakosz
210 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
211 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
212 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
213 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Kierownik: Sebastian Sorek
214 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
215 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
216 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
217 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
218 Undrained triaxial extension in sand as a 3D two-phase Cosserat medium prone to localization
Kierownik: Katarzyna Staszewska
219 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
220 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
221 Numeryczne modelowanie konstrukcji
Kierownik: Marcin Szczepański
222 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Kierownik: Natalia Szewczuk-Krypa
223 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
224 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
225 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
226 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
227 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
228 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
229 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
230 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
231 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
232 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
233 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
234 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Kierownik: Maciej Śmiechowski
235 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
236 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
237 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
238 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
239 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
240 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
241 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
242 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Kierownik: Zbigniew Usarek
243 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
244 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
245 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
246 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
247 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
248 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Kierownik: Marta Wenta
249 Learning Actionable Information in Active Vision
Kierownik: Daniel Węsierski
250 Learning efficient deep neural network representations
Kierownik: Daniel Węsierski
251 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
252 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
253 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
254 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Kierownik: Szymon Winczewski
255 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
256 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Kierownik: Łukasz Witanowski
257 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
258 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
259 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
260 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
261 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
262 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
263 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
264 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Kierownik: Maciej Wróbel
265 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Kierownik: Mateusz Zawadzki
266 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
267 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Kierownik: Aneta Zdolska
268 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Kierownik: Bartosz Zdunek
269 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
270 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Kierownik: Monika Zielińska
271 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
272 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Kierownik: Jacek Żabski
273 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
274 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Kierownik: Daria Żuk
275 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.