Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
Identyfikator grantu: PT00937
002 Optimal design of structural control devices in buildings including soil-structure interaction
Kierownik: Morteza Akbari
Identyfikator grantu: PT01093
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
Identyfikator grantu: PT01049
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
Identyfikator grantu: PT00956
005 Wielosegmentowy model narciarza do analizy kinetycznej
Kierownik: Piotr Aschenbrenner
Identyfikator grantu: PT01170
006 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Kierownik: Neda Asgarkhani
Identyfikator grantu: PT00998
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
Identyfikator grantu: PT00795
008 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Kierownik: Marek Augustyniak
Identyfikator grantu: PT01054
009 Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2
Kierownik: Maciej Bagiński
Identyfikator grantu: PT01148
010 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Kierownik: Łukasz Baran
Identyfikator grantu: PT01042
011 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Kierownik: Karol Baran
Identyfikator grantu: PT00996
012 Modelowanie pękania materiałów oraz symulacje kolizji konstrukcji statków
Kierownik: Alicja Bera
Identyfikator grantu: PT01137
013 Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
Identyfikator grantu: PT01098
014 Predykcja przepływów w wybranych rzekach na podstawie analiz zmian klimatu z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
Kierownik: Tomasz Berezowski
Identyfikator grantu: PT01164
015 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Kierownik: Paweł Bielski
Identyfikator grantu: PT01037
016 Pharmacological potential of bee products microbiota
Kierownik: Ahmer Bin Hafeez
Identyfikator grantu: PT01161
017 Zrównoważony materiał betonowy do zastosowania w ulepszonych konstrukcjach nośnych dla technologiach energii odnawialnej na morzu
Kierownik: Jerzy Bobiński
Identyfikator grantu: PT01115
018 Obliczenia ryzyka zarysowania młodego betonu konstrukcji tunelu od ciepła hydratacji
Kierownik: Jerzy Bobiński
Identyfikator grantu: PT01145
019 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe IV
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT01140
020 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00882
021 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00883
022 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00966
023 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00880
024 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi III
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT01138
025 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00959
026 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT00881
027 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe III
Kierownik: Maciej Bobrowski
Identyfikator grantu: PT01139
028 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
Identyfikator grantu: PT00915
029 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Kierownik: Krzysztof Bojarski
Identyfikator grantu: PT01069
030 System diagnostyczny dla łożysk wykorzystujący sztuczną inteligencję
Kierownik: Łukasz Breńkacz
Identyfikator grantu: PT01155
031 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Kierownik: Dawid Bruski
Identyfikator grantu: PT01015
032 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Kierownik: Piotr Bruździak
Identyfikator grantu: PT01008
033 Modelowanie nowych materiałów kompozytowych zawierających nanorogi węglowe
Kierownik: Paweł Bryk
Identyfikator grantu: PT01162
034 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Kierownik: Ryszard Buczko
Identyfikator grantu: PT01048
035 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
Identyfikator grantu: PT00786
036 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Kierownik: Carsten Carlberg
Identyfikator grantu: PT01001
037 Symulacje DFBI dla pływającej platformy wiatrowej
Kierownik: Ewelina Ciba
Identyfikator grantu: PT01102
038 Analiza komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura w środowisku miejskim
Kierownik: Krzysztof Cichoń
Identyfikator grantu: PT01151
039 Analiza komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura w środowisku miejskim
Kierownik: Krzysztof Cichoń
Identyfikator grantu: PT01152
040 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
Identyfikator grantu: PT00768
041 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Kierownik: Anna Ciechan
Identyfikator grantu: PT01003
042 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00558
043 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00946
044 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00756
045 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00465
046 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
Identyfikator grantu: PT00869
047 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Kierownik: Marcin Ciołek
Identyfikator grantu: PT01034
048 Modelowanie zjawisk transportu rumowiska
Kierownik: Zuzanna Cuban
Identyfikator grantu: PT01123
049 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Kierownik: Marek Czachor
Identyfikator grantu: PT01080
050 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
Identyfikator grantu: PT00790
051 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
Identyfikator grantu: PT00927
052 Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego
Kierownik: Ireneusz Czarnowski
Identyfikator grantu: PT01100
053 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
Identyfikator grantu: PT00951
054 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT01077
055 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00777
056 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00818
057 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
Identyfikator grantu: PT00819
058 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Kierownik: Daniel Darnikowski
Identyfikator grantu: PT01013
059 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
Identyfikator grantu: PT00729
060 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Kierownik: Juan Carlos Del Valle Rosales
Identyfikator grantu: PT01002
061 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
Identyfikator grantu: PT00865
062 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
Identyfikator grantu: PT00963
063 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Kierownik: Igor Di Marco
Identyfikator grantu: PT01062
064 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
Identyfikator grantu: PT00929
065 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
Identyfikator grantu: PT00872
066 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Kierownik: Piotr Durlak
Identyfikator grantu: PT01031
067 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
Identyfikator grantu: PT00836
068 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
Identyfikator grantu: PT01030
069 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01056
070 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01057
071 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01024
072 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Identyfikator grantu: PT01058
073 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
Identyfikator grantu: PT00823
074 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Kierownik: Tomasz Falborski
Identyfikator grantu: PT01025
075 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
Identyfikator grantu: PT01074
076 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
Identyfikator grantu: PT00758
077 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT00913
078 Kontrola przepływu z wykorzystaniem aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT01116
079 Surface roughness effect on shock wave boundary layer interaction on transonic compressor profile
Kierownik: Paweł Flaszyński
Identyfikator grantu: PT01122
080 Modelowanie wspólnego manewru unikowego statków z wykorzystaniem koncepcji obszaru krytycznego i danych empirycznych o ruchu morskim
Kierownik: Mateusz Gil
Identyfikator grantu: PT01124
081 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
Identyfikator grantu: PT00950
082 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Kierownik: Łukasz Golon
Identyfikator grantu: PT01081
083 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Kierownik: Anna Gorczyca-Goraj
Identyfikator grantu: PT01061
084 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
Identyfikator grantu: PT01016
085 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
Identyfikator grantu: PT00782
086 Obrazowanie źródeł radiowych
Kierownik: Marcin Hajduk
Identyfikator grantu: PT01079
087 Badanie dynamicznej roli oraz propagacji promieniowania kosmicznego w magnetohydrodynamicznym środowisku dysków galaktycznych
Kierownik: Michał Hanasz
Identyfikator grantu: PT01128
088 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
Identyfikator grantu: PT00837
089 Admedvoice
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
Identyfikator grantu: PT01060
090 Modelowanie oddziaływań lodu morskiego z falowaniem w warunkach turbulentnych
Kierownik: Agnieszka Herman
Identyfikator grantu: PT01125
091 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Kierownik: Tanausu Hernandez Yanes
Identyfikator grantu: PT01053
092 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
Identyfikator grantu: PT00917
093 Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych
Kierownik: Paweł Hoffmann
Identyfikator grantu: PT01095
094 Walidacja parametryzacji TERRA_URB w Numerycznym Modelu Pogody ICON
Kierownik: Witold Interewicz
Identyfikator grantu: PT01154
095 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Kierownik: Piotr Iwicki
Identyfikator grantu: PT01068
096 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
Identyfikator grantu: PT00907
097 Modelowanie ograniczonych akwenów morskich
Kierownik: Jaromir Jakacki
Identyfikator grantu: PT01135
098 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
Identyfikator grantu: PT00972
099 Wykorzystanie metod mechaniki kwantowej i uczenia maszynowego do przewidywania wydajności kwantowej fluorescencji
Kierownik: Patryk Jasik
Identyfikator grantu: PT01173
100 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
Identyfikator grantu: PT00826
101 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
Identyfikator grantu: PT00952
102 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
Identyfikator grantu: PT00828
103 Badanie uplastycznionej stali konstrukcyjnej poddanej cyklicznym oddziaływaniom
Kierownik: Przemysław Kalitowski
Identyfikator grantu: PT01107
104 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w klasyfikacji niedosłuchów na podstawie badań audiometrii tonalnej
Kierownik: Michał Kassjański
Identyfikator grantu: PT01167
105 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
Identyfikator grantu: PT00922
106 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Kierownik: Maria Kaźmierczak
Identyfikator grantu: PT01041
107 Numerical Optimization of Heat Exchanger Design Using Physics Informed Neural Networks (PINNs) and Fluid Structure Interaction (FSI)
Kierownik: Moizuddin Khaja
Identyfikator grantu: PT01169
108 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Kierownik: Radosław Kiciński
Identyfikator grantu: PT01018
109 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
Identyfikator grantu: PT00979
110 Wpływ wilgoci na sztywność elementów wykonanych w technologii CLT
Kierownik: Paweł Kłosowski
Identyfikator grantu: PT01133
111 Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym
Kierownik: Aleksander Kniat
Identyfikator grantu: PT01094
112 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Kierownik: Michał Kochman
Identyfikator grantu: PT00991
113 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
Identyfikator grantu: PT01067
114 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
Identyfikator grantu: PT00930
115 Poprawa jakości algorytmów do odszumiania wideo za pomocą inicjalizacji modelu wagami wytrenowanymi dla innych zadań
Kierownik: Piotr Kopa Ostrowski
Identyfikator grantu: PT01146
116 Konstrukcje stalowe z poszyciem współpracującym z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
Identyfikator grantu: PT01166
117 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Sachin Kote
Identyfikator grantu: PT00975
118 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Kierownik: Jakub Kowalski
Identyfikator grantu: PT01000
119 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
Identyfikator grantu: PT00964
120 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Kierownik: Bartosz Kraszewski
Identyfikator grantu: PT01055
121 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
Identyfikator grantu: PT00926
122 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Kierownik: Roman Król
Identyfikator grantu: PT01035
123 Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w elektrowniach parowych na potrzeby szybkich bezpiecznych rozruchów
Kierownik: Sylwia Kruk-Gotzman
Identyfikator grantu: PT01158
124 Analiza właściwości fizykochemicznych śluzu roślinnego
Kierownik: Natalia Kruszewska
Identyfikator grantu: PT01175
125 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
Identyfikator grantu: PT00924
126 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Kierownik: Radosław Krzemieniecki
Identyfikator grantu: PT01012
127 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Kierownik: Leszek Kubitz
Identyfikator grantu: PT01039
128 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
Identyfikator grantu: PT00947
129 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
Identyfikator grantu: PT00992
130 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Kierownik: Wojciech Kwedlo
Identyfikator grantu: PT01046
131 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Kierownik: Tomasz Kwiatkowski
Identyfikator grantu: PT01020
132 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
Identyfikator grantu: PT00898
133 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
Identyfikator grantu: PT00911
134 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Kierownik: Adam Liwo
Identyfikator grantu: PT01021
135 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Kierownik: Adam Liwo
Identyfikator grantu: PT01036
136 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters II
Kierownik: Adam Liwo
Identyfikator grantu: PT01134
137 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
Identyfikator grantu: PT00886
138 Modelowanie i optymalizacja implantów na podstawie danych eksperymentalnych z cyfrowej korelacji obrazu
Kierownik: Izabela Lubowiecka
Identyfikator grantu: PT01130
139 Machine learning based techniques to study chemical reactions
Kierownik: Marta Łabuda
Identyfikator grantu: PT01110
140 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Kierownik: Zbigniew Macikowski
Identyfikator grantu: PT01063
141 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
Identyfikator grantu: PT00862
142 Modelowanie i synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
Identyfikator grantu: PT01142
143 Experimental and numerical studies on the mechanical and piezoelectric properties of a piezocomposite improved with nanoparticles based on a functionally graded concept
Kierownik: Mohammad Malikan
Identyfikator grantu: PT01086
144 Structural optimization of systems under static loading
Kierownik: Ahmed Manguri
Identyfikator grantu: PT01073
145 Analiza dużych zbiorów danych za pomocą zaawansowanych metod topologii obliczeniowej
Kierownik: Marta Marszewska
Identyfikator grantu: PT01147
146 Degradacja elementów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
Identyfikator grantu: PT01103
147 Klasyfikacja obrazu za pomocą sieci neuronowych
Kierownik: Arkadiusz Mirakowski
Identyfikator grantu: PT01109
148 Obliczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych istotnych dla opisu procesów rozpraszania niskoenergetycznych elektronów na cząsteczkach wieloatomowych
Kierownik: Paweł Możejko
Identyfikator grantu: PT01168
149 Badania struktury elektronowej kryształów domieszkowanych aktynowcami ze szczególnym uwzględnieniem toru
Kierownik: Kamil Nalikowski
Identyfikator grantu: PT01108
150 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
Identyfikator grantu: PT00889
151 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Kierownik: Julia Niemierko
Identyfikator grantu: PT01052
152 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Kierownik: Karol Niklas
Identyfikator grantu: PT01023
153 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Kierownik: Beata Niklas
Identyfikator grantu: PT01065
154 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
Identyfikator grantu: PT00953
155 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Kierownik: Marcin Nowak
Identyfikator grantu: PT01040
156 Badanie struktury przerwy energetycznej perowskitu LaCoO3 domieszkowanego niklem
Kierownik: Aleksandra Nowak
Identyfikator grantu: PT01153
157 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Kierownik: Grzegorz Nykiel
Identyfikator grantu: PT01050
158 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00901
159 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00902
160 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
Identyfikator grantu: PT00900
161 Finding regularities in the hydrogen occupation of voids in metallic hydrides from ab-initio calculations
Kierownik: Ihor Oshchapovskyy
Identyfikator grantu: PT01117
162 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
Identyfikator grantu: PT00693
163 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
Identyfikator grantu: PT00877
164 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
Identyfikator grantu: PT00890
165 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
Identyfikator grantu: PT00840
166 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
Identyfikator grantu: PT00920
167 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Kierownik: Kornel Piłat
Identyfikator grantu: PT01072
168 Modelowanie zjawisk w rejonie Bałtyku Południowego w kontekście planowanych inwestycji związanych z budowa farm wiatrowych
Kierownik: Krzysztof Piłczyński
Identyfikator grantu: PT01096
169 Projekt programu opartego na rozwiązaniach AI, którego zadaniem jest odpowiadanie na pytania na temat wybranych tekstów
Kierownik: Aleksandra Podwójcik
Identyfikator grantu: PT01141
170 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
Identyfikator grantu: PT00914
171 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
Identyfikator grantu: PT00949
172 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Kierownik: Jerzy Proficz
Identyfikator grantu: PT01026
173 Optymalizacja właściwości napędowych oraz manewrowych statków z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
Kierownik: Hanna Pruszko
Identyfikator grantu: PT01121
174 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Maciej Przybyłek
Identyfikator grantu: PT00822
175 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Kierownik: Adam Przybyłek
Identyfikator grantu: PT01084
176 Zwiększanie przewidywania współczynnika klikalności: nowatorska modyfikacja algorytmu DeepFM
Kierownik: Adam Przybyłek
Identyfikator grantu: PT01144
177 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT00943
178 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT00873
179 Modelowanie właściwości nano związków kluczowych z punktu widzenia ich losu środowiskowego
Kierownik: Tomasz Puzyn
Identyfikator grantu: PT01126
180 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Kierownik: Jerzy Pyrchla
Identyfikator grantu: PT01010
181 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Kierownik: Edyta Raczyłło
Identyfikator grantu: PT01078
182 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
Identyfikator grantu: PT00955
183 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Kierownik: Parisa Radan
Identyfikator grantu: PT00983
184 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
Identyfikator grantu: PT00899
185 Modelowanie przepływów turbulentnych z fazą rozproszoną
Kierownik: Michał Rajek
Identyfikator grantu: PT01174
186 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
Identyfikator grantu: PT00936
187 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
Identyfikator grantu: PT00925
188 Obliczenia właściwości elektrycznych i piezorezystywnych betonów
Kierownik: Magdalena Rucka
Identyfikator grantu: PT01127
189 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
Identyfikator grantu: PT00849
190 Metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3d
Kierownik: Magdalena Rucka
Identyfikator grantu: PT01129
191 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Kierownik: Agnieszka Sabisz
Identyfikator grantu: PT01033
192 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
Identyfikator grantu: PT00884
193 Theoretical investigation of melting/solidification process of biodegradable phase change materials with integerated simulation techniques in Thermal Energy Storage (TES) systems
Kierownik: Muhammad Saqib
Identyfikator grantu: PT01113
194 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
Identyfikator grantu: PT00842
195 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Kierownik: Adam Sieradzki
Identyfikator grantu: PT00995
196 Projektowanie i badanie metodami chemii kwantowej superatomów
Kierownik: Celina Sikorska
Identyfikator grantu: PT01088
197 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Kierownik: Łukasz Smakosz
Identyfikator grantu: PT01014
198 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
Identyfikator grantu: PT00895
199 Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga
Kierownik: Rohan N. Soman
Identyfikator grantu: PT01111
200 Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych
Kierownik: Maciej Spiegel
Identyfikator grantu: PT01099
201 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
Identyfikator grantu: PT00858
202 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
Identyfikator grantu: PT00847
203 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
Identyfikator grantu: PT00974
204 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Kierownik: Tomasz Strzyżewski
Identyfikator grantu: PT01071
205 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Kierownik: Paweł Syty
Identyfikator grantu: PT01066
206 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
Identyfikator grantu: PT00931
207 Udoskonalenie algorytmów estymacji pozy człowieka 3D dzięki wykorzystaniu informacji o wymiarach ciała
Kierownik: Piotr Szczuko
Identyfikator grantu: PT01160
208 Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka
Kierownik: Katarzyna Szepietowska
Identyfikator grantu: PT01104
209 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
Identyfikator grantu: PT01070
210 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
Identyfikator grantu: PT00868
211 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Kierownik: Bogdan Szturomski
Identyfikator grantu: PT01038
212 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Kierownik: Oskar Szulc
Identyfikator grantu: PT00999
213 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
Identyfikator grantu: PT00800
214 Nowcasting zjawisk głębokiej, wilgotnej konwekcji przy użyciu WRF-RUC
Kierownik: Piotr Szuster
Identyfikator grantu: PT01105
215 Degradation processes of mechanically loaded structures in hydrogen environment
Kierownik: Ryszard Szwaba
Identyfikator grantu: PT01118
216 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
Identyfikator grantu: PT00942
217 Dynamika molekularna białek błonowych oraz badanie ich oddziaływania z innymi biomolekułami i lipidami błonowymi
Kierownik: Magdalena Ślusarz
Identyfikator grantu: PT01087
218 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Kierownik: Maciej Śmiechowski
Identyfikator grantu: PT00997
219 Wyznaczanie parametrów procesów rezonansowych i przekrojów czynnych na sprężyste i niesprężyste rozpraszanie elektronów na cząsteczkach o znaczeniu astrochemicznym
Kierownik: Natalia Tańska
Identyfikator grantu: PT01143
220 Stanowisko do badania napędów
Kierownik: Janusz Telega
Identyfikator grantu: PT01132
221 Analiza aerodynamiczna samolotu Cessna 172
Kierownik: Krzysztof Tesch
Identyfikator grantu: PT01114
222 Identyfikacja i modelowanie matematyczne materiałów i obiektów inżynierskich i biomechanicznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
Identyfikator grantu: PT01172
223 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
Identyfikator grantu: PT00780
224 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
Identyfikator grantu: PT00885
225 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
Identyfikator grantu: PT00912
226 Stymulacja okienka okrągłego ucha człowieka za pomocą piezoelektrycznego aktywatora
Kierownik: Sylwester Tudruj
Identyfikator grantu: PT01131
227 Multi-omics characterization of immune responses in cancer
Kierownik: Victor Urbiola-Salvador
Identyfikator grantu: PT01120
228 Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni
Kierownik: Andre Viola de Moura
Identyfikator grantu: PT01089
229 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
Identyfikator grantu: PT00919
230 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną - część 2
Kierownik: Filip Wasilczuk
Identyfikator grantu: PT01149
231 Obliczenia CFD drgającej łopaty turbiny
Kierownik: Filip Wasilczuk
Identyfikator grantu: PT01150
232 Badania numeryczne zjawiska samoorganizacji surfaktantów w roztworach wodnych
Kierownik: Piotr Weber
Identyfikator grantu: PT01157
233 Trenowanie wielozadaniowych sieci neuronowych na sekwencjach obrazów
Kierownik: Daniel Węsierski
Identyfikator grantu: PT01163
234 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Paweł Wiczling
Identyfikator grantu: PT00976
235 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Kierownik: Szymon Winczewski
Identyfikator grantu: PT01043
236 Opracowanie nowej metody konstruowania pseudopotencjałów atomowych, wykorzystującej wielokryterialną optymalizację ewolucyjną
Kierownik: Szymon Winczewski
Identyfikator grantu: PT01101
237 Platforma do szybkiego prototypowania metod agregacji modeli lokalnych w uczeniu federacyjnym inteligentnych czujników Internetu Rzeczy
Kierownik: Bogdan Wiszniewski
Identyfikator grantu: PT01171
238 Symulacje numeryczne uszkodzeń kręgosłupa ludzkiego powstałych na skutek zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
Identyfikator grantu: PT01165
239 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
Identyfikator grantu: PT00794
240 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Kierownik: Marek Wojciechowski
Identyfikator grantu: PT01064
241 Zaawansowane obliczenia w Inżynierii Biomedycznej i Inżynierii Mechanicznej
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
Identyfikator grantu: PT01136
242 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
Identyfikator grantu: PT00851
243 Symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w elementach wyprodukowanych w technologii drukowania przestrzennego ukierunkowane na wykrywanie i obrazowanie uszkodzeń
Kierownik: Erwin Wojtczak
Identyfikator grantu: PT01156
244 Symulacje FSI dla doku pływającego
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
Identyfikator grantu: PT01092
245 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
Identyfikator grantu: PT00968
246 Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01090
247 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01006
248 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT00971
249 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Kierownik: Michał Wójcik
Identyfikator grantu: PT01082
250 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
Identyfikator grantu: PT00928
251 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
Identyfikator grantu: PT00935
252 Ocena możliwości wykorzystania wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych w wybranych obszarach inżynierii lądowej
Kierownik: Jakub Zembrzuski
Identyfikator grantu: PT01106
253 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
Identyfikator grantu: PT00916
254 Nukleacja homogeniczna i heterogeniczna hydratów niewielkich cząsteczek hydrofobowych
Kierownik: Jan Zielkiewicz
Identyfikator grantu: PT01159
255 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Kierownik: Beata Zima
Identyfikator grantu: PT00988
256 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Ziółkowski
Identyfikator grantu: PT01076
257 Morskie endoliry
Kierownik: Ilona Złoch
Identyfikator grantu: PT01119
258 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica
Identyfikator grantu: PT01032

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.