Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
005 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
006 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Kierownik: Neda Asgarkhani
007 Wpływ geometrii oraz materiału osłon do klapy oddymiającej na częstotliwość drgań rezonansowych oraz ich trwałość
Kierownik: Marek Augustyniak
008 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
009 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
010 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Kierownik: Jonathan Dawit Balango
011 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Kierownik: Karol Baran
012 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
013 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
014 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Kierownik: Tomasz Berezowski
015 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
016 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
017 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
018 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Kierownik: Sebastian Bielski
019 Badanie wpływu geometrii oraz materiału na efektywność radiatora pasywnego
Kierownik: Sebastian Bielski
020 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
021 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
024 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
025 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
026 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
027 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
028 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
029 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
030 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
031 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
032 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
033 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
034 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
035 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
036 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Kierownik: Carsten Carlberg
037 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
038 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Kierownik: Krzysztof Cichoń
039 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
040 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Kierownik: Anna Ciechan
041 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
042 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
043 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
044 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
045 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
046 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
047 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
048 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
049 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
050 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
051 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
052 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
053 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
054 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
055 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Kierownik: Juan Carlos Del Valle Rosales
056 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
057 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
058 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
059 Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych
Kierownik: Magdalena Dobiszewska
060 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
061 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
062 Testy serwera z GPU
Kierownik: Krzysztof Drypczewski
063 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
064 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
065 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
066 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
067 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
068 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
069 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
070 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
071 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Kierownik: Mohammad Ali Fakih
072 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
073 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
074 Rozwój metod numerycznego prognozowania w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
075 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
076 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
077 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
078 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
079 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
080 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
081 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
082 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
083 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
084 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
085 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
086 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Kierownik: Mateusz Gil
087 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
088 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Kierownik: Marta Głuchowska
089 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
090 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
091 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
092 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
093 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
094 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Kierownik: Paweł Herbin
095 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
096 Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita
Kierownik: Tanausu Hernandez Yanes
097 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
098 Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych
Kierownik: Waldemar Iwanek
099 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
100 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
101 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
102 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
103 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
104 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
105 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
106 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
107 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Kierownik: Efkleidis Katsaros
108 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
109 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
110 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
111 Analiza pracy konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Diyar Khan
112 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
113 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
114 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Kierownik: Michał Kochman
115 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Kierownik: Tomasz Kolerski
116 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
117 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
118 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
119 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Kierownik: Piotr Kopa Ostrowski
120 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
121 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
122 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Kierownik: Jakub Kowalski
123 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
124 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
125 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
126 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
127 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
128 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
129 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
130 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
131 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
132 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Kierownik: Bogusław Kusz
133 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
134 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
135 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
136 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
137 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Kierownik: Adam Liwo
138 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
139 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Kierownik: Adam Liwo
140 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
141 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
142 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
143 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
144 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
145 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
146 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
147 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
148 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
149 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Kierownik: Milena Matusik
150 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
151 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
152 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
153 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
154 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
155 Numerical Analysis of Pile installation
Kierownik: Mohsen Misaghian
156 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
157 Flash floods simulation in Orunia sub-basin using HEC-RAS 6.0 hydraulic model
Kierownik: Andam Mustafa
158 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
159 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
160 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
161 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
162 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
163 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
164 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
165 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
166 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
167 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
168 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Kierownik: Aleksandra Parteka
169 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
170 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
171 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
172 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
173 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
174 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Kierownik: Jerzy Proficz
175 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
176 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
177 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
178 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
179 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Kierownik: Maciej Pyrka
180 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
181 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Kierownik: Parisa Radan
182 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
183 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
184 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
185 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
186 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
187 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
188 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
189 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
190 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
191 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Kierownik: Sara Sarbaz
192 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Kierownik: Jitendra Sharma
193 Detekcja obiektów na podstawie zdjęć lotniczych
Kierownik: Józef Sienkiewicz
194 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
195 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Kierownik: Adam Sieradzki
196 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
197 Modelowanie zarysowania naroża zbiornika żelbetowego obciążonego otwierającym momentem zginającym
Kierownik: Łukasz Skarżyński
198 Wpływ warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii konstrukcji łącznika
Kierownik: Łukasz Smakosz
199 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Kierownik: Maciej Smiatacz
200 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
201 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
202 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
203 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Kierownik: Sebastian Sorek
204 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
205 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
206 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
207 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
208 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
209 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Kierownik: Katarzyna Staszewska
210 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
211 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
212 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
213 Badanie algorytmów przetwarzania wideo z zastosowaniem uczenia maszynowego realizujących zautomatyzowany nadzór obiektów
Kierownik: Maciej Szczodrak
214 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Kierownik: Adrian Szczyrba
215 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
216 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
217 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
218 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
219 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
220 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Kierownik: Oskar Szulc
221 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
222 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Kierownik: Piotr Szweda
223 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Kierownik: Piotr Szweda
224 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
225 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
226 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
227 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
228 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
229 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
230 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Kierownik: Maciej Śmiechowski
231 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Kierownik: Masoud Tahani
232 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
233 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
234 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
235 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
236 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
237 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
238 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
239 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
240 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
241 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
242 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
243 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
244 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
245 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Paweł Wiczling
246 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
247 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
248 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
249 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
250 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
251 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
252 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
253 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
254 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
255 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
256 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
257 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Kierownik: Michał Wójcik
258 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Kierownik: Michał Wójcik
259 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
260 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
261 Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych
Kierownik: Jacek Zapłata
262 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
263 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
264 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
265 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
266 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Kierownik: Beata Zima
267 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Kierownik: Paweł Ziółkowski
268 Promienista (radiacyjna) wymiana ciepła w układach ORC i innych systemach wymiany ciepła
Kierownik: Jacek Żabski
269 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
270 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.