Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Bioinformatics resources for the International Center for Cancer Vaccine Science
Kierownik: Javier Alfaro
002 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
003 Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych
Kierownik: Marek Augustyniak
004 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
005 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
006 Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich
Kierownik: Łukasz Baran
007 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
008 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
009 Wykorzystanie danych LIDAR z pułapu lotniczego do wyznaczania biomasy roślinności niskiej
Kierownik: Tomasz Berezowski
010 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
011 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
012 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
013 Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończonych
Kierownik: Jerzy Bobiński
014 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
015 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
016 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe I
Kierownik: Maciej Bobrowski
018 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
019 Struktura i potencjały redoks wybranych jonów magnetycznych cieczy jonowych. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
020 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Cząstki tlenku kobnaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi
Kierownik: Maciej Bobrowski
024 Identyfikacja Automatów Komórkowych z wykorzystaniem Algorytmów Ewolucyjnych
Kierownik: Witold Bołt
025 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
026 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
027 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
028 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
029 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
030 Analiza sygnałów filogenetycznych i strukturalnych w sekwencjach DNA metodą mcmc
Kierownik: Artur Burzyński
031 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
032 Symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim przy użyciu metody elementów wieloczłonowych
Kierownik: Gabriela Chwalik
033 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
034 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
035 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
036 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
037 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
038 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
039 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
040 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
041 Symulacje dynamiki molekularnej cieczy jonowych i ferrofluidów
Kierownik: Cezary Czaplewski
042 Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
Kierownik: Paweł Czarnul
043 Uczenie ze wzmocnieniem bez i z wykorzystaniem modeli świata, przecięcie uczenia oraz planowania
Kierownik: Paweł Czarnul
044 Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych
Kierownik: Zbigniew Czech
045 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
046 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
047 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
048 Badania kwantowochemiczne neurotransmiterów
Kierownik: Iwona Dąbkowska
049 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
050 Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie
Kierownik: Bartłomiej Dec
051 Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach
Kierownik: Jakub Deda
052 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
053 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
054 Analiza czasoprzestrzenna automatów komórkowych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
Kierownik: Marcin Dembowski
055 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
056 Model MES stalowego trzonu słupa z połączonym przylgowo wzmocnieniem
Kierownik: Patryk Deniziak
057 Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT
Kierownik: Robert Dobosz
058 Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
Kierownik: Łukasz Doliński
059 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
060 Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne
Kierownik: Marta Drosińska-Komor
061 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
062 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
063 Rozwój liniowo skalujących się podejść QM/MM dla polaryzowalnych pól siłowych
Kierownik: Jacek Dziedzic
064 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
065 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
066 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
067 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
068 Badania ab-initio właściwości i struktury elektronowej molekuł magnetycznych zawierających jon lantanowca
Kierownik: Marek Eggen
069 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
070 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
071 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
072 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
073 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
074 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
075 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
076 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
077 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
078 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
079 Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej
Kierownik: Mateusz Flis
080 Analiza dynamicznych parametrów przegród wykonanych z materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu
Kierownik: Jarosław Florczuk
081 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
082 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
083 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
084 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
085 Obliczenia numeryczne modelu dryfu-dyfuzji w symulacjach ogniw fotowoltaicznych metodą różnic skończonych
Kierownik: Damian Głowienka
086 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Kierownik: Marta Głuchowska
087 Homogenizacja murów ceglanych zabytków budynków
Kierownik: Michał Gołębiewski
088 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
089 Badanie mechanizmu działania białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów ustrojowych
Kierownik: Joanna Grabowska
090 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
091 Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych
Kierownik: Anna Grzymkowska
092 Symulacje propagacji sygnału w materiałach opisanych modelami rzędu ułamkowego
Kierownik: Jacek Gulgowski
093 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
094 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
095 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
096 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
097 Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego
Kierownik: Krzysztof Hinc
098 Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego
Kierownik: Paweł Horodecki
099 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
100 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
101 Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy
Kierownik: Tomasz Jaroszewski
102 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
103 Parametry sieci złożonych
Kierownik: Marcin Jurkiewicz
104 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
105 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
106 Charakterystyka wielościanów rodzin rozkładów prawdopodobieństwa w ramach uogólnionych teorii probabilistycznych
Kierownik: Michał Kamoń
107 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością przeciwdrobnoustrojową kationowych związków powierzchniowo czynnych
Kierownik: Maciej Karolak
108 Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem
Kierownik: Paweł Kaszowski
109 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
110 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
111 Przewidywanie entalpii swobodnej oddziaływania pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych z cyklofiliną A
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
112 Badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób
Kierownik: Dariusz Kedra
113 Projektowanie układów przepływowych turbin
Kierownik: Piotr Klonowicz
114 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
115 Piruety w smole. Wpływ rozpuszczalnika na rotację motora molekularnego
Kierownik: Michał Kochman
116 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Kierownik: Tomasz Kolerski
117 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
118 Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza
Kierownik: Marta Konik
119 Modelowanie numeryczne w geomechanice
Kierownik: Jakub Konkol
120 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
121 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
122 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
123 Zwiększenie dokładności obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu poprzez modelowanie trajektorii propagującej pęknięcia
Kierownik: Jakub Kowalski
124 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
125 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
126 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
127 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
128 Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna
Kierownik: Marek Krzaczek
129 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji zabytkowych
Kierownik: Marcin Kujawa
130 Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości
Kierownik: Marcin Kujawa
131 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
132 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
133 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
134 Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych
Kierownik: Henryk Lasota
135 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
136 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Kierownik: Adam Liwo
137 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Kierownik: Adam Liwo
138 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
139 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
140 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
141 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
142 Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych
Kierownik: Izabela Lubowiecka
143 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
144 Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego
Kierownik: Marta Łabuda
145 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
146 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
147 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
148 Wykorzystanie cząsteczek w konwersji energii słonecznej
Kierownik: Miłosz Martynow
149 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
150 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
151 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
152 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
153 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
154 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
155 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
156 Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G
Kierownik: Michał Mrozowski
157 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
158 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
159 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
160 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
161 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
162 Badania numeryczne turbiny wiatrowej o dwóch przeciwbieżnych wirnikach
Kierownik: Michał Pacholczyk
163 Analiza danych sieci AERONET i MAN
Kierownik: Paulina Pakszys
164 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
165 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Kierownik: Aleksandra Parteka
166 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
167 Akustyczne badania rozkładu przestrzennego warstw biologicznych na Morzu Bałtyckim (porównanie z Morzem Czarnym)
Kierownik: Patryk Pezacki
168 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
169 Wykorzystanie interferometrii niskokoherentnej w pomiarach nanocząstek, cienkich warstw i konstrukcji sensorów światłowodowych
Kierownik: Jerzy Pluciński
170 Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych
Kierownik: Szymon Polak
171 Koncepcja nowego modelu agentowo-naprężeniowego tkanki
Kierownik: Eligiusz Postek
172 NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements
Kierownik: Sławomir Potempski
173 Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy
Kierownik: Jerzy Proficz
174 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
175 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
176 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
177 Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym
Kierownik: Andrzej Rogala
178 Wyznaczanie deskryptorów opisujących reaktywność związków organicznych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
Kierownik: Rafał Roszak
179 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
180 Hybrydowe, kwantowo-klasyczne symulacje nanostruktur metalicznych i procesów w skali nano obejmujących uplastycznienie metali
Kierownik: Jarosław Rybicki
181 Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych
Kierownik: Romuald Rządkowski
182 Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe
Kierownik: Romuald Rządkowski
183 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
184 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
185 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
186 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
187 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
188 Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi
Kierownik: Jan Schönhofer
189 Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych
Kierownik: Jan Schönhofer
190 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Kierownik: Jitendra Sharma
191 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
192 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
193 Analiza numeryczna nowoczesnych paneli warstwowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej
Kierownik: Łukasz Smakosz
194 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
195 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
196 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
197 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Kierownik: Sebastian Sorek
198 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
199 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
200 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
201 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
202 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
203 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
204 Numeryczne modelowanie konstrukcji
Kierownik: Marcin Szczepański
205 Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych
Kierownik: Natalia Szewczuk-Krypa
206 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
207 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
208 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
209 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
210 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
211 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
212 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
213 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
214 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
215 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
216 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
217 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Kierownik: Maciej Śmiechowski
218 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
219 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
220 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
221 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
222 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
223 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
224 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
225 Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba
Kierownik: Zbigniew Usarek
226 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
227 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
228 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
229 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
230 Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową
Kierownik: Marta Wenta
231 Learning Actionable Information in Active Vision
Kierownik: Daniel Węsierski
232 Learning efficient deep neural network representations
Kierownik: Daniel Węsierski
233 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
234 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
235 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
236 Wpływ nanorurek węglowych na tarcie na styku metal/metal: symulacje metodą dynamiki molekularnej
Kierownik: Szymon Winczewski
237 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
238 Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy
Kierownik: Łukasz Witanowski
239 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
240 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
241 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
242 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
243 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
244 Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka
Kierownik: Krzysztof Wołoszyk
245 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
246 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana
Kierownik: Maciej Wróbel
247 Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów
Kierownik: Mateusz Zawadzki
248 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
249 Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Kierownik: Aneta Zdolska
250 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka
Kierownik: Bartosz Zdunek
251 Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych
Kierownik: Monika Zielińska
252 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
253 Numeryczna symulacja 3D suszenia konwekcyjnego zrębków
Kierownik: Jacek Żabski
254 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
255 Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083
Kierownik: Daria Żuk
256 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.