Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
005 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Kierownik: Paulina Aniśkiewicz
006 Wpływ geometrii oraz materiału osłon do klapy oddymiającej na częstotliwość drgań rezonansowych oraz ich trwałość
Kierownik: Marek Augustyniak
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
008 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
009 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
010 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
011 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Kierownik: Tomasz Berezowski
012 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Kierownik: Tomasz Berezowski
013 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Kierownik: Bartłomiej Będkowski
014 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
015 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Kierownik: Sebastian Bielski
016 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
017 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
018 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Kierownik: Krzysztof Bobrowski
024 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
025 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
026 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
027 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Kierownik: Beata Brzeska
028 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
029 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
030 Dynamika konstrukcji budowlanych
Kierownik: Daniel Burkacki
031 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Kierownik: Anna Butterweck
032 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Kierownik: Krzysztof Cichoń
033 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
034 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
035 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
036 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
037 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
038 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
039 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Kierownik: Marcin Ciołek
040 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
041 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
042 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
043 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
044 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
045 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
046 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Kierownik: Adam Dąbrowski
047 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
048 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
049 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
050 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
051 Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych
Kierownik: Magdalena Dobiszewska
052 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
053 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
054 Testy serwera z GPU
Kierownik: Krzysztof Drypczewski
055 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Kierownik: Piotr Durlak
056 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
057 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
058 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
059 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
062 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
063 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Kierownik: Mohammad Ali Fakih
064 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Kierownik: Tomasz Falborski
065 Rozwój metod numerycznego prognozowania w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
066 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
067 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
068 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
069 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
070 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
071 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
072 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
073 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
074 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
075 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
076 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Kierownik: Marta Anna Galicka
077 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Kierownik: Jarosław Gawryluk
078 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
079 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Kierownik: Marta Głuchowska
080 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
081 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
082 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
083 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
084 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
085 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
086 Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita
Kierownik: Tanausu Hernandez Yanes
087 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
088 Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych
Kierownik: Waldemar Iwanek
089 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
090 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
091 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
092 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
093 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
094 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
095 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
096 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Agnieszka Kamedulska
097 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
098 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Kierownik: Efkleidis Katsaros
099 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
100 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Kierownik: Maria Kaźmierczak
101 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Kierownik: Rajmund Kaźmierkiewicz
102 Analiza pracy konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Diyar Khan
103 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
104 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
105 Modelowanie komputerowe fotoizomeryzacji fulgidów
Kierownik: Michał Kochman
106 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Kierownik: Tomasz Kolerski
107 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
108 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
109 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
110 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Kierownik: Piotr Kopa Ostrowski
111 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
112 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
113 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
114 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
115 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Kierownik: Sebastian Kraszewski
116 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
117 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
118 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
119 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
120 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
121 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Kierownik: Bogusław Kusz
122 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
123 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Kierownik: Wojciech Kwedlo
124 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
125 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
126 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Kierownik: Adam Liwo
127 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
128 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Kierownik: Adam Liwo
129 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
130 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Kierownik: Izabela Lubowiecka
131 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Kierownik: Izabela Lubowiecka
132 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
133 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Kierownik: Izabela Lubowiecka
134 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
135 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
136 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
137 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
138 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Kierownik: Milena Matusik
139 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Kierownik: Milena Matusik
140 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
141 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
142 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
143 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
144 Numerical Analysis of Pile installation
Kierownik: Mohsen Misaghian
145 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
146 Flash floods simulation in Orunia sub-basin using HEC-RAS 6.0 hydraulic model
Kierownik: Andam Mustafa
147 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
148 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Kierownik: Karol Niklas
149 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
150 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Kierownik: Grzegorz Nykiel
151 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
152 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
153 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
154 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
155 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
156 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
157 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Kierownik: Aleksandra Parteka
158 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
159 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
160 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
161 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
162 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
163 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Kierownik: Jerzy Proficz
164 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
165 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
166 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
167 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
168 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
169 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
170 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
171 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
172 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
173 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Kierownik: Mateusz Rzymowski
174 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Kierownik: Mateusz Rzymowski
175 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Kierownik: Agnieszka Sabisz
176 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
177 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Kierownik: Grzegorz Sadowski
178 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Kierownik: Sara Sarbaz
179 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Kierownik: Jitendra Sharma
180 Detekcja obiektów na podstawie zdjęć lotniczych
Kierownik: Józef Sienkiewicz
181 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
182 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Kierownik: Adam Sieradzki
183 Wpływ warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii konstrukcji łącznika
Kierownik: Łukasz Smakosz
184 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Kierownik: Maciej Smiatacz
185 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
186 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Kierownik: Gaweł Sołowski
187 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
188 Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich
Kierownik: Sebastian Sorek
189 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
190 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
191 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
192 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
193 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
194 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Kierownik: Katarzyna Staszewska
195 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
196 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
197 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
198 Badanie algorytmów przetwarzania wideo z zastosowaniem uczenia maszynowego realizujących zautomatyzowany nadzór obiektów
Kierownik: Maciej Szczodrak
199 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
200 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
201 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
202 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Kierownik: Bogdan Szturomski
203 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
204 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Kierownik: Piotr Szweda
205 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Kierownik: Piotr Szweda
206 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Kierownik: Piotr Szweda
207 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
208 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Kierownik: Bartłomiej Szymczak
209 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Kierownik: Natalia Szynkiewicz
210 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
211 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
212 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
213 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Kierownik: Maciej Śmiechowski
214 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Kierownik: Masoud Tahani
215 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
216 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
217 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Kierownik: Jarosław Tokarczyk
218 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
219 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
220 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
221 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
222 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Kierownik: Zbigniew Usarek
223 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
224 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
225 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
226 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Kierownik: Jerzy Warmiński
227 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
228 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Kierownik: Marcin Wikło
229 Symulacje właściwości ciekłych metali
Kierownik: Szymon Winczewski
230 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Kierownik: Szymon Winczewski
231 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Kierownik: Szymon Winczewski
232 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
233 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
234 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
235 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
236 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
237 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
238 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
239 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Kierownik: Michał Wójcik
240 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Kierownik: Michał Wójcik
241 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
242 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
243 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
244 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
245 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
246 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Kierownik: Paweł Ziółkowski
247 Promienista (radiacyjna) wymiana ciepła w układach ORC i innych systemach wymiany ciepła
Kierownik: Jacek Żabski
248 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
249 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.