Zastosowania Superkomputera

Możliwości Superkomputera mają szerokie zastosowanie i stanowią ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego. Użytkownikami zasobów sieciowych i obliczeniowych CI TASK są przede wszystkim: naukowcy, doktoranci, inżynierowie i magistranci.

czytaj dalej

Projekty realizowane przy użyciu klastra obliczeniowego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, oto kilka przykładów: generacja realistycznej struktury polikryształów, symulacja funkcjonalnych kompleksów białkowych, projektowanie skutecznych leków i szczepionek, konstruowanie bio czujników, bądź modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub roztopów śniegu. Wśród problemów technicznych wyróżnić można analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych, ocenę trwałości zmęczeniowej konstrukcji okrętu, badania tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych, analizę bezpieczeństwa w podziemnych górniczych drogach transportowych, a także propagacje sygnałów w systemach telekomunikacyjnych 5 Generacji. Nieocenione jest szukanie rozwiązań problemów medycznych, dotyczących poszukiwania źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu, analiza wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia krążenia mózgowego, symulacja ruchu człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, analiza numeryczna stawu kolanowego, identyfikacja charakterystyk funkcjonowania mięśni żuchwy, bądź badania własności i zachowania się implantów medycznych. Liczba problemów wymagających komputerowej analizy stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na coraz wyższą moc obliczeniową.

 


Projekty użytkowników

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Kierownik: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Kierownik: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Kierownik: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Kierownik: Milad Amiri
005 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Kierownik: Neda Asgarkhani
006 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Kierownik: Marek Augustyniak
007 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Kierownik: Maciej Bagiński
008 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Kierownik: Jonathan Dawit Balango
009 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Kierownik: Łukasz Baran
010 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Kierownik: Karol Baran
011 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Kierownik: Piotr Bełdowski
012 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Kierownik: Alicja Bera
013 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Kierownik: Tomasz Berezowski
014 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Kierownik: Tomasz Bieliński
015 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Kierownik: Sebastian Bielski
016 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Kierownik: Paweł Bielski
017 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Kierownik: Jerzy Bobiński
018 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
019 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Kierownik: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Kierownik: Maciej Bobrowski
021 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Kierownik: Maciej Bobrowski
022 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
023 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Kierownik: Maciej Bobrowski
024 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Kierownik: Maciej Bobrowski
025 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Kierownik: Michał Bojan
026 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Kierownik: Łukasz Breńkacz
027 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Kierownik: Dawid Bruski
028 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Kierownik: Piotr Bruździak
029 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Kierownik: Ryszard Buczko
030 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Kierownik: Paweł Burdziakowski
031 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Kierownik: Marcin Burdziński
032 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Kierownik: Carsten Carlberg
033 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Kierownik: Krzysztof Cichoń
034 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Kierownik: Krzysztof Cichy
035 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Kierownik: Anna Ciechan
036 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
037 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
038 Fale nieliniowe 5. rzędu
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
039 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
040 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Kierownik: Witold Cieślikiewicz
041 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Kierownik: Marcin Ciołek
042 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Kierownik: Marek Czachor
043 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Kierownik: Cezary Czaplewski
044 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Kierownik: Zbigniew Czech
045 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Kierownik: Jacek Czub
046 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Kierownik: Jacek Czub
047 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Kierownik: Jacek Czub
048 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Kierownik: Daniel Darnikowski
049 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Kierownik: Mariusz Deja
050 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Kierownik: Juan Carlos Del Valle Rosales
051 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Kierownik: Aleksandra Dembkowska
052 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Kierownik: Maciej Demianowicz
053 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Kierownik: Zbigniew Dendzik
054 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Kierownik: Łukasz Doliński
055 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Kierownik: Przemysław Dopieralski
056 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Kierownik: Piotr Durlak
057 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Kierownik: Łukasz Dziadek
058 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Kierownik: Jacek Dziedzic
059 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Kierownik: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Kierownik: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Kierownik: Ewa Erdmann
065 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Kierownik: Mohammad Ali Fakih
066 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Kierownik: Tomasz Falborski
067 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
068 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Kierownik: Mariusz Józef Figurski
069 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Kierownik: Kamil Filik
070 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Kierownik: Karolina Finc
071 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Kierownik: Paweł Flaszyński
072 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Kierownik: Paweł Flaszyński
073 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Kierownik: Paweł Flaszyński
074 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Kierownik: Leszek Flis
075 Positron Molecule Scattering
Kierownik: Jan Franz
076 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Kierownik: Marcin Froissart
077 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Kierownik: Mateusz Gil
078 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Kierownik: Damian Głowienka
079 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
080 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Kierownik: Krzysztof Goździewski
081 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Kierownik: Karol Grębowski
082 Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych
Kierownik: Rafał Grzejda
083 Modelowanie połączeń wielośrubowych
Kierownik: Rafał Grzejda
084 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Kierownik: Julien Guthmuller
085 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Kierownik: Michał Hanasz
086 Infolight
Kierownik: Arkadiusz Harasimiuk
087 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Kierownik: Paweł Herbin
088 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Kierownik: Agnieszka Herman
089 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Kierownik: Tomasz Hinz
090 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Kierownik: Adam Inglot
091 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Kierownik: Piotr Iwicki
092 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Kierownik: Adam Jaczewski
093 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Kierownik: Vineet Jain
094 Baltic Sea Operational Systems
Kierownik: Jaromir Jakacki
095 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Kierownik: Jaromir Jakacki
096 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Kierownik: Patryk Jasik
097 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Kierownik: Tomasz Jastrząb
098 Analizy profili mikrobioty
Kierownik: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Kierownik: Aleksandra Kamińska
100 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Kierownik: Efkleidis Katsaros
101 Investigating pounding between structures during earthquakes
Kierownik: Farzin Kazemi
102 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Kierownik: Maria Kaźmierczak
103 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Kierownik: Radosław Kiciński
104 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Kierownik: Piotr Klonowicz
105 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Kierownik: Adam Kloskowski
106 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Kierownik: Michał Kochman
107 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Kierownik: Michał Komorowski
108 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Kierownik: Jakub Konkol
109 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Kierownik: Violetta Konopińska-Zmysłowska
110 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Kierownik: Piotr Kopa Ostrowski
111 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Kierownik: Natalia Korcz-Konkol
112 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Kierownik: Aleksandra Korzec
113 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Kierownik: Jakub Kowalski
114 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Kierownik: Janusz Kozak
115 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Kierownik: Karina Kózka
116 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Kierownik: Przemysław Krata
117 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Kierownik: Karolina Kropielnicka
118 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Kierownik: Roman Król
119 Dynamika molekularna układów biologicznych
Kierownik: Natalia Kruszewska
120 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Kierownik: Marek Krzaczek
121 Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej
Kierownik: Zbigniew Krzemianowski
122 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Kierownik: Radosław Krzemieniecki
123 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Kierownik: Leszek Kubitz
124 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Kierownik: Marcin Kujawa
125 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Kierownik: Zuzanna Kunicka-Kowalska
126 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Kierownik: Bogusław Kusz
127 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Kierownik: Michał Kwasek
128 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Kierownik: Wojciech Kwedlo
129 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Kierownik: Tomasz Kwiatkowski
130 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Kierownik: Tomasz Laskowski
131 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Kierownik: Danuta Leśniewska
132 Nieliniowa analiza płyt żelbetowych
Kierownik: Maciej Lewandowski-Szewczyk
133 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Kierownik: Adam Liwo
134 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Kierownik: Adam Liwo
135 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Kierownik: Adam Liwo
136 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Kierownik: Mai Suan Li_
137 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Kierownik: Izabela Lubowiecka
138 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Kierownik: Tomasz Majewski
139 Synteza topologiczna konwerterów SC
Kierownik: Marek S. Makowski
140 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Kierownik: Paweł Malinowski
141 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Kierownik: Ireneusz Marzec
142 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Kierownik: Milena Matusik
143 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Kierownik: Michał Michałowski
144 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Kierownik: Magdalena Mieloszyk
145 Analiza konstrukcji stalowych
Kierownik: Wojciech Migda
146 Szukanie nowych repelentów komarów
Kierownik: Karolina Mikulska-Rumińska
147 Numerical Analysis of Pile installation
Kierownik: Mohsen Misaghian
148 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Kierownik: Paweł Możejko
149 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Kierownik: Hung Nguyen Van
150 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Kierownik: Karol Niklas
151 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Kierownik: Oleksii Nosko
152 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Kierownik: Marcin Nowak
153 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Kierownik: Grzegorz Nykiel
154 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Kierownik: Stanisław Ołdziej
155 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Kierownik: Stanisław Ołdziej
156 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Kierownik: Stanisław Ołdziej
157 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Kierownik: Maria Osińska
158 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Kierownik: Daria Ossowska
159 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Kierownik: Jarosław Panek
160 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Kierownik: Rafał Perczyński
161 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Kierownik: Paweł Pieczka
162 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Kierownik: Paweł Pilarczyk
163 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Kierownik: Mateusz Poniatowski
164 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Kierownik: Eligiusz Postek
165 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Kierownik: Jerzy Proficz
166 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Kierownik: Jerzy Proficz
167 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Kierownik: Hanna Pruszko
168 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Kierownik: Hanna Pruszko
169 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Kierownik: Tomasz Puzyn
170 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Kierownik: Tomasz Puzyn
171 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Kierownik: Jerzy Pyrchla
172 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Kierownik: Maciej Pyrka
173 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Kierownik: Przemysław Raczyński
174 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Kierownik: Parisa Radan
175 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Kierownik: Piotr Radomski
176 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Kierownik: Bartosz Różycki
177 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Kierownik: Grzegorz Różyński
178 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Kierownik: Magdalena Rucka
179 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Kierownik: Agnieszka Sabisz
180 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Kierownik: Shivangi Sachar
181 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Kierownik: Sara Sarbaz
182 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Kierownik: Adam Sieradzan
183 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Kierownik: Adam Sieradzki
184 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Kierownik: Łukasz Smakosz
185 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Kierownik: Maciej Smiatacz
186 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Kierownik: Bartosz Sobczyk
187 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Kierownik: Rohan N. Soman
188 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Kierownik: Sebastian Sorek
189 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Kierownik: Maciej Spiegel
190 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Kierownik: Barbara Stachurska
191 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Kierownik: Grzegorz Stachyra
192 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Kierownik: Janusz Stangret
193 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Kierownik: Kamil Stasiak
194 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Kierownik: Katarzyna Staszewska
195 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Kierownik: Marek Strumik
196 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Kierownik: Paweł Syty
197 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Kierownik: Maciej Szczodrak
198 Neural Graph Collaborative Filtering: analysis of possibilities on diverse data sets
Kierownik: Piotr Szczuko
199 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Kierownik: Adrian Szczyrba
200 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Kierownik: Kamil Szewerda
201 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Kierownik: Jacek Szkopek
202 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Kierownik: Radosław Szmytkowski
203 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Kierownik: Bogdan Szturomski
204 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Kierownik: Oskar Szulc
205 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Kierownik: Oskar Szulc
206 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Kierownik: Bartłomiej Szyja
207 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Kierownik: Bogdan Ścibiorski
208 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Kierownik: Rafał Ślusarz
209 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Kierownik: Maciej Śmiechowski
210 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Kierownik: Masoud Tahani
211 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Kierownik: Natalia Tańska
212 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Kierownik: Jacek Tejchman
213 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
214 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Kierownik: Agnieszka Tomaszewska
215 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Kierownik: Bartosz Trzaskowski
216 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Kierownik: Adrian Trzoss
217 Dynamika układu KATP
Kierownik: Katarzyna Walczewska-Szewc
218 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Kierownik: Izabela Wardach-Święcicka
219 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Kierownik: Jerzy Warmiński
220 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną
Kierownik: Filip Wasilczuk
221 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Kierownik: Piotr Weber
222 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Kierownik: Paweł Wiczling
223 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Kierownik: Szymon Winczewski
224 Badania procesów transportu elektrycznego w tlenkach trójprzewodzących
Kierownik: Szymon Winczewski
225 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Kierownik: Wojciech Witkowski
226 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Kierownik: Michał Wodtke
227 Projektowanie bioczujników
Kierownik: Marek Wojciechowski
228 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
229 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Kierownik: Wiktoria Wojnicz
230 Sygnatury magnetyczne statków
Kierownik: Mirosław Wołoszyn
231 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Kierownik: Michał Wójcik
232 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Kierownik: Michał Wójcik
233 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Kierownik: Michał Wójcik
234 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Kierownik: Maciej Wróbel
235 Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych
Kierownik: Jacek Zapłata
236 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Kierownik: Adam Zawadzki
237 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Kierownik: Aneta Zdolska
238 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Kierownik: Yang Zhang
239 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Kierownik: Jan Zielkiewicz
240 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Kierownik: Beata Zima
241 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Kierownik: Paweł Ziółkowski
242 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Kierownik: Jacek Żabski
243 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Kierownik: Arkadiusz Żak
244 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Kierownik: Grzegorz Żywica

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.