Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES

Identyfikator grantu: PT01038

Kierownik projektu: Bogdan Szturomski

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Data otwarcia: 2023-02-17

Streszczenie projektu

Cel naukowy. Celem naukowym projektu jest opracowanie metodyki wykonywania symulacji MES odporności udarowej konstrukcji morskich i infrastruktury krytycznej zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu ładunku TNT o zadanej masie. Celem nadrzędnym jest ochrona obiektów morskich o charakterze strategicznym dla kraju.

Problem badawczy. Temat jest kontynuacją grantu pt. Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu, zakończonego w 2022 r. Wiek XXI to rozwój techniki i infrastruktury morskiej w rejonie Bałtyku o charakterze strategicznym dla kraju. Są to platformy wiertnicze, farmy wiatrowe, kable energetyczne i światłowodowe, rurociągi do przesyłu gazu, nabrzeża gazoportów itp. Obiekty te są narożne na ataki terrorystyczne (np. wybuchy w rejonie gazociągu Nord Stream 26 września 2022). Proponowany tematu obejmuje swym zakresem analizę odpowiedzi w/w konstrukcji modelowanych jako obiekty powłokowe i bryłowe obciążone udarowo impulsem ciśnienia z uwzględnieniem odbicia fali ciśnienia od dna, kątów padania i innych parametrów w ujęciu Metody Elementów Skończonych. Analizowane zagadnienie jest procesem szybkozmiennym i odbywa się w ośrodku morskim, w którym następuje wybuch ładunku i propagacja fali ciśnienia.

Oczekiwane rezultaty. Rezultatem pracy będzie metodyka wykonywania symulacji MES odporności udarowej konstrukcji morskich i infrastruktury krytycznej zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu ładunku TNT, której celem będzie modelowanie i projektowanie odporności udarowej nowo projektowanych obiektów oraz wyznaczenie stref monitoringu którego celem jest identyfikacja zagrożeń. W ramach pracy zostaną praktycznie wykonane symulacje odporności udarowej konstrukcji morskich i infrastruktury krytycznej istniejącej jak i nowo projektowanej w rejonie Bałtyku.

Wykaz referatów i publikacji związanych z tematem projektu

Monografia 1: Szturomski B. „Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu numerycznym”, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2016 r., B. Szturomski, ISBN 978-83-60278-97-0, (ok. 186 str., 14)

Monografia 2: Szturomski B. „ The impact of non-contact underwater explosions on the ship's hull in FEM approach / Bogdan Szturomski”, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2021 r., B. Szturomski, ISBN :978-83-959756-4-6, (208 str.,)

Monografia 3: Szturomski B. „Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu metody elementów skończonych - Wydanie 2, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2023, ISBN 978-83-966280-4-6,
artykuł 1: Kiciński R., Szturomski B., Algorytm opisujący rozkład ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny morskiej, Biuletyn WAT Vol. LXIII, Nr 4 2014, , str.101¸112,
artykuł 2: Szturomski B., Dynamic characteristics of high quality steel in Johnson-Cook’s model for fast processes simulation in CAE programs, Solid State Phenomena Vol 236 (2015) pp 31-38,
artykuł 3: Szturomski B., Grządziela A., Kiciński R., Analysis of the state of stress in the hull of the ship Kormoran II loaded with non - contact mine explosion, Solid State Phenomena Vol 236 (2015) pp 3-13,
artykuł 4: Szturomski B., Kiciński R., Analiza odporności udarowej okrętu podwodnego typu Kobben obciążonego falą ciśnienia od wybuchu miny, LOGISTYKA, Numer 3/2015 (str.4773÷4780),
artykuł 5: Szturomski B., Zagrożenia minowe na akwenach świata i skutki ich oddziaływania na konstrukcje statku, LOGISTYKA, Numer3/2015 (str. 4757÷4764),
artykuł 6: Szturomski B., The effect of an underwater explosion on a ship, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2015 r. LVI, nr 2 (201) 2015, strony 57-73, DOI: 10.5604/0860889X.1172074,
artykuł 7: Bogdan Szturomski, Radosław Kiciński, Simulation of the impact resistance of Kilo type submarine loaded with non-contact mine explosion, Scientific Journal of Polish Naval Academy 208 (1), 99-110, 2017,
artykuł 8: Kiciński R., Szturomski B., Pressure Wave Caused by Trinitrotoluene (TNT) Underwater Explosion, Applied Sciences, 020 : vol. 10, iss. 10, s. 1-19, DOI: 10.3390/app10103433, 2020,
artykuł 9: Szturomski B.,Kiciński R., Material properties of HY 80 steel after 55 years of operation for FEM, (pl - Właściwości materiałowe stali HY 80 po 55 latach eksploatacji do zastosowań MES), an Open Access Journal by MDPI, Materials 2021, Volume 14, Issue 15, 4213,
DOI 10.3390/ma14154213, https://doi.org/10.3390/ma14154213
artykuł 10: Stanisław Milewski, Bogdan Szturomski, Radosław Kiciński, Strength Analysis of the Marine Weapon’s Construction, Nase More 3_2021.indd, DOI 10.17818/NM/2021/3.4, UDK 623.8./.9 :621.8,
artykuł 11: Kiciński Radosław, Szturomski Bogdan, Świątek Krzysztof., Analysis of the possibility of a submarine implosion using finite element method, Journal of Physics : Conference Series, 2021 vol 2130 s. 1-12 p-ISSN: 1742-6588, VI International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES 2021), Zamość, 2021.11.25, 2021.11.27,DOI: 10.1088/1742-6596/2130/1/012006
artykuł 12: Szturomski Bogdan, Kiciński Radosław., Strength analysis of warship hull's bottom loaded by the pressure wave from a non-contact explosion of sea mine explosion of sea mine, Journal of Physics : Conference Series, 2021 vol 2130 s. 1-11, p-ISSN: 1742-6588, VI International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES 2021), Zamość, 2021.11.25, 2021.11.27, DOI: 10.1088/1742-6596/2130/1/012008

Publikacje

  1. Hans Sanderson, Michał Czub, Jaromir Jakacki, Sven Koschinski, Jakob Tougaard, Signe Sveegaard, Torsten Frey, Patrik Fauser, Jacek Bełdowski, Aaron J. Beck, Anna Przyborska, Adam Olejnik, Bogdan Szturomski & Radoslaw Kicinski, Environmental impact of the explosion of the Nord Stream pipelines, Scientific Reports - nature.com 19923 (2023), (2023) 1-9
  2. Szturomski Bogdan Józef, Kiciński Radosław, Explosion effects in the vicinity of the Nord Stream 2 pipeline on the environment - theoretical analysis, Polish Hyperbaric Research vol. 81, nr 4, (2022) 53-68
  3. Bogdan Szturomski, Modelowanie oddziaływania wybuchu podwodnego na kadłub okrętu w ujęciu metody elementów skończonych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte wydanie 2, (2023) 1-270


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.