Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza

Identyfikator grantu: PT00925

Kierownik projektu: Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-13

Streszczenie projektu

Zadanie badawcze w IBW PAN w roku 2022; (1) identyfikacja wzorców rozpraszania energii falowej w rejonie wybranych brzegów klifowych polskiego brzegu Morza Bałtyckiego, (2) oceny odporności tych brzegów na erozję w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza oraz zwiększenia się ilości, czasu trwania i natężenia zjawisk ekstremalnych (zwiększenie się siły sztormów). Dostępne profile batymetryczne zostaną poddane rozkładowi za pomocą metody analizy widma osobliwego, a wnioski z tych rozkładów posłużą do identyfikacji wzorców dyssypacji energii falowej przez brzeg oraz do wykonania oceny odporności brzegów klifowych na erozję w warunkach zmian klimatycznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.