Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach

Identyfikator grantu: PT01008

Kierownik projektu: Piotr Bruździak

Realizatorzy:

  • Aneta Panuszko
  • Bartosz Cieśla
  • Przemysław Pastwa
  • Maciej Ejnik
  • Kinga Cader
  • Julia Godlewska
  • Jacek Gajewski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-11-17

Streszczenie projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie informacji na poziomie molekularnym o charakterze i energii oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach oraz kryształach. Badania dotyczące roztworów, zwłaszcza wodnych, są prowadzone w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od wielu lat. W niniejszym projekcie będą one ukierunkowane głównie na poszukiwanie molekularnych przyczyn wpływu specyficznych związków organicznych oraz metaloorganicznych na strukturę rozpuszczalnika oraz na proste modele bardziej złożonych białek i peptydów. W badaniach wykorzystane zostaną obliczenia DFT układów wieloskładnikowych, które pozwolą na uzyskanie informacji o kierunkowości i energii oddziaływań. Analiza gęstości elektronowych, będących ubocznym produktem każdych obliczeń kwantowo-mechanicznych, za pomocą metody NCI pozwoli zwizualizować i scharakteryzować słabe oddziaływania w układach. Obliczenia tego typu, wspomagane analizą QTAIM, pozwolą określić nie tylko charakter oddziaływań, ale również wskazać jaką rolę odgrywa rozpuszczalnik. Obliczenia teoretyczne zostaną skonfrontowane z wynikami eksperymentalnymi, aby zwiększyć ich wiarygodność oraz zaproponować mechanizmy zachodzących w układach procesów, których nie można wprost zweryfikować za pomocą stosowanych technik eksperymentalnych (przede wszystkim spektroskopia IR, krystalografia rentgenowska, kalorymetria). Symulowane widma IR pozwolą także na przypisanie pasm obserwowanych na widmach, a także interpretację zmian na widmach eksperymentalnych w układach wieloskładnikowych.

Publikacje

  1. Kowalkowska-Zedler D., Bruździak P., Hnatejko Z., Łyszczek R., Brillowska-Dąbrowska A., Ponikiewski Ł., Cieśla B., Pladzyk A., Solvent influence on the crystal structures of new cadmium tri-tert-but­­oxy­silane­thiol­ate com­plexes with 1,4-bis­­(3-amino­prop­yl)pi­per­a­zine: luminescence and anti­fungal activity, Molecular and Biomolecular Spectroscopy 79, (2023) 305
  2. Maciej Ejnik, Piotr Bruździak, Anna Ciborska, Anna Dołęga, Aktywność katalityczna kompleksów złota(III) w reakcji hydrolizy 2-cyjanopirydyny. Badania eksperymentalne i teoretyczne, XIX Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów i Studentów, "Na pograniczu chemii i biologii", Trzebieszowice -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.