Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Realizatorzy:

  • Jordan Badur

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2019-07-25

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje dwa główne wątki: (a) łączne zastosowanie modeli fizycznych i technik uczenia maszynowego do modelowania parametrów pól fal wiatrowych oraz (b) wykorzystanie fizycznych, spektralnych modeli fal wiatrowych do analiz nieliniowych charakterystyk pola falowania wiatrowego.

W zakresie (a), przewidywane jest generowanie pól parametrów falowania wiatrowego za pomocą modeli spektralnych dla relatywnie krótkiego okresu czasu. Następnie, zakres czasowy wygenerowanych wyników, zostanie zwiększony (do początków XIX wieku) za pomocą wybranych metod uczenia maszynowego. Połączenie dwóch technik pozwoli na generację długoterminowych pól parametrów falowych, zawierających efekty drobnoskalowe odpowiadające skomplikowanej batymetrii wybranych obszarów Morza Bałtyckiego.

W zakresie (b), planowane są testy numeryczne słabo-nieliniowych części członów źródłowych modeli spektralnych i krótkoterminowe (rzędu kilku lat) przebiegi wybranego modelu na rzeczywistej batymetrii o wysokiej rozdzielczości. Zidentyfikowane również zostaną pola innych parametrów pól falowania wiatrowego mające istotny wpływ na bezpieczeństwo małych jednostek pływających (kutry rybackie, jachty, motorówki). W efekcie, spodziewane jest wytworzenie swego rodzaju map ryzyka dla małych jednostek.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.