Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych

Identyfikator grantu: PT01077

Kierownik projektu: Jacek Czub

Realizatorzy:

  • Michał Badocha
  • Antoni Marciniak
  • Paweł Chodnicki
  • Kazi Amirul Hossain
  • Joanna Słabońska
  • Przemysław Domański
  • Abhinav Srivastava

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-06-28

Streszczenie projektu

Białka błonowe i inne cząsteczki osadzone w błonach biologicznych, takie jak karotenoidy i inne pigmenty, są niezbędne dla właściwego funkcjonowania wielu procesów komórkowych. Regulują one transport substancji odżywczych i jonów, umożliwiają komunikację z otoczeniem, biorą udział w procesach konwersji energii i percepcji sygnałów, utrzymują strukturę błony oraz uczestniczą w interakcjach międzykomórkowych. W licznych badaniach ustalono że preferencyjne wiązanie tych białek i cząsteczek z poszczególnymi fazami błonowymi oraz ich prawidłowa agregacja, w której pośredniczy lipidowy komponent błony, mają kluczowe znaczenie dla pełnienia przez nie roli funkcjonalnej i strukturalnej. W ostatnim czasie coraz większą uwagę badaczy przyciągają także specyficzne oddziaływania pomiędzy białkami a niektórymi rodzajami lipidów błonowych,

W niniejszym projekcie zamierzamy wykorzystać symulacje molekularne do zbadania generalnych oraz specyficzne aspektów agregacji, podziału pomiędzy fazy oraz oddziaływań z lipidami dla białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach. W tym celu wykorzystamy opracowany przez nas uniwersalny model inkluzji błonowej a także zbadamy szereg rzeczywistych układów błonowych o znaczeniu biologicznym. W szczególności dokonamy molekularnej charakterystyki zaburzenia indukowanego w dwuwarstwie lipidowej obecnością inkluzji, ze specjalnym uwzględnieniem tzw. niedopasowania hydrofobowego. W oparciu o uzyskaną wiedzę zbadamy termodynamiczne podłoże procesu agregacji oraz podziału pomiędzy fazę ciekłą-uporządkowaną i ciekłą-niueporządkowaną dla uniwersalnego modelu inkluzji. Obliczone zmiany energii swobodnej towarzyszące tym procesom zdekomponujemy na wkłady entalopwe i entropowe pochodzące od poszczególnych składników układu, co pozwoli na lepsze zrozumienie natury tych zjawisk. Otrzymane w ten sposób generalne informacje wykorzystamy w badaniach szeregu konkretnych układów błonowych. Interesować nas tutaj będzie znaczenie składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej dla funkcjonowania wybranych białek błonowych, w tym określonych receptorów z rodziny GPCR, kanałów jonowych a także białek osadzonych w wewnętrznej błonie mitochondrium (syntaza ATP, endonukleaza EXOG). Nasze badania rozszerzymy także o analizę procesów asocjacji oraz podziału pomiędzy fazy pigmenty siatkówki osadzonych w obrębie modelu błony siatkówkowej. Uważa się, że procesy te mają znaczenie dla ochrony fotoreceptorów przed uszkodzeniami a potencjalnie dla regeneracji cis-retinalu. Badania nad tymi układami będą prowadzone we współpracy z zespołami doświadczalnymi.

Publikacje

  1. O. Grabowska, K. Żamojć, M. Olewniczak, L. Chmurzyński, D. Wyrzykowski, Can sodium 1-alkylsulfonates participate in the sodium dodecyl sulfate micelle formation?, Journal of Molecular Liquids 377, (2023) 121568


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.