Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM

Identyfikator grantu: PT01024

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Artur Nowicki
  • Dawid Dybowski
  • Jaromir Jakacki
  • Robert Osiński

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-02-02

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu pozwalającego monitorować i prognozować stan środowiska południowego Bałtyku oraz zachodzące w nim zmiany warunków fizycznych i tym samym dostarczyć nowoczesne narzędzie dla efektywnego zarządzania środowiskiem w regionalnej gospodarce morskiej.

W ramach proponowanego projektu nastąpi:
1) implementacja modelu hydrodynamicznego 3D CEMBS-PolSea dla południowego Bałtyku; poprzez: i) zwiększenie rozdzielczości modelu, tj. opracowanie siatki numerycznej (ok. 575 m x 575 m) dla rozpatrywanego obszaru i przygotowanie batymetrii o rozdzielczości zapewniającej wystarczająco szczegółowe odwzorowanie badanego akwenu, ii) przygotowanie pól wejściowych do modelu o wymaganej rozdzielczości, tj. danych meteorologicznych, danych początkowych, danych brzegowych na granicy woda-ląd i woda-woda, iii) kalibrację i weryfikację modelu;
2) opracowanie i budowa nowych narzędzi dla badania czasowo-przestrzennych struktur procesów fizycznych zachodzących w środowisku morskim;
3) opracowanie i budowa Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich CSI-POM.

Nowatorstwem tego projektu będzie opracowanie nowych narzędzi, dla badania struktur, dynamiki i zmienności procesów fizycznych w południowym Bałtyku: i) wyznaczania termokliny, halokliny i piknokliny dla całej domeny modelu, ii) czasowo-przestrzennej analizy struktury kolumny wody dla badanych parametrów, tj. temperatury, zasolenia i prądów; iii) automatycznej detekcji wirów morskich; iv) badania bezwładności mas wodnych przy prognozowanych wymuszeniach wiatrowych, v) automatycznego wykrywania prądu wznoszącego- upwellingu brzegowego.

Integralną częścią Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich będzie wizualizacja wyników i udostępnienie ich społeczeństwu. Opracowany w ramach tego projektu system CSI-POM będzie pozwalał na tworzenie map i charakterystyk czasowo-przestrzennych oraz punktowych dla badanych parametrów i procesów. Wyniki te będą prezentowane na portalu internetowym w czasie rzeczywistym oraz w postaci prognoz na najbliższe dwie doby. Będą one informować o aktualnym stanie środowiska oraz możliwości wystąpienia zagrożeń na otwartym morzu i w polskiej strefie przybrzeżnej. Od naukowców, społeczeństwa i państwa wymagany jest również obowiązek ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, oraz stosownie się do obowiązujących międzynarodowych konwencji i regulacji prawnych takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej Unii Europejskiej, europejski program monitorowania Ziemi GMES Global Monitoring for Environment and Security i inne.

Istnieje wiele grup społecznych, do których skierowany jest proponowany projekt. Głównym i bezpośrednim celem jest aby proponowane przez nas działania były środkiem do przekonania zainteresowanych związanych z gospodarką morską, do współpracy oraz korzystania z narzędzi, umiejętności i wiedzy dostarczanej przez naukowców.
Ogromne koszty prowadzenia pomiarów in situ i pozyskiwania danych satelitarnych, niezbędnych dla dokładniej diagnozy stanu środowiska morskiego w czasie rzeczywistym, powodują ,że przedsięwzięcie to jest niemal niemożliwe są do wykonania. Na rynku polskim brakuje takich rozwiązań, które dają możliwość na równoczesną diagnozę nie tylko podstawowych parametrów hydrodynamicznych, ale i procesów fizycznych zachodzących w toni wodnej. Skłoniło to kierownika projektu i jej zespół do podjęcia badań naukowych w tym zakresie. Przewidujemy przeprowadzenie w ramach projektu badań społeczno-gospodarczego zapotrzebowania na system CSI-POM poprzez analizę rynkową, która dostarczy informacji o potrzebie istnienia cyfrowego systemu informacji o stanie środowiska morskiego i warunkach hydrodynamicznych polskich obszarów morskich dla szerokiego grona odbiorców.

System CSI-POM pozwoli na sprawne diagnozowanie, monitorowanie i prognozowanie stanu środowiska południowego Bałtyku pod względem warunków fizycznych, tj. parametrów określających procesy zachodzące w warstwie powierzchniowej badanego akwenu i jego silnie uwarstwioną strukturę pionową, jak i ich dynamikę i zmienność, co jest niezbędnym czynnikiem w zarządzaniu gospodarką morską i regionalną.
Proponowany system CSI-POM ma być pomocnym, łatwo dostępnym narzędziem, stosowanym dodatkowo oprócz specjalistycznych, pomiarowych urządzeń elektronicznych dla ułatwienia codziennej pracy ludzi związanych z morzem. Informacje o stanie wód pozyskane z systemu CSI-POM pomogą kapitanowi i załodze we właściwej nawigacji, logistyce prac morskich np. eksploatacyjnych, energetycznych, a także organizatorom imprez sportowych, na trafne podejmowanie decyzji i maksymalne wykorzystanie możliwości panujących w danych warunkach hydrodynamicznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.