Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku

Kierownik projektu: Przemysław Krata

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-18

Streszczenie projektu

Wydajnym obliczeniowo sposobem matematycznego modelowania ruchów statku jest posługiwanie się układem sprzeżonych równań różniczkowych, w których właściwości obiektu opisywane są zbiorem współczynników. Wśród nich wyróżniamy współczynniki hydrodynamiczne, których wartości liczbowe estymowane są różnymi metodami, w tym za pomocą formuł półempirycznych, CFD, czy badań modelowych. Współczynniki te mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki symulacji ruchów statku w ujęciu ilościowym.
Na etapie projektowania statku dąży się do uzyskania jego jak najbardziej korzystnych cech z punktu widzenia potrzeb użytkownika. Do bardzo ważnych oczekiwań użytkownika należą: bezpieczeństwo i komfort, zaś obie te cechy związane są z ruchami oscylacyjnymi statku na sfalowanym morzu. Wobec tego w pełni uzasadnione jest badanie wpływu współczynników hydrodynamicznych na ruchy statku, aby wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowania statku w kontekście doboru jego parametrów, który będzie sprzyjał żegludze bezpiecznej i komfortowej. Wnioskowany grant obliczeniowy pozwoli na wstępne badania w zakresie oceny wpływu współczynników hydrodynamicznych na wybrane składowe ruchu statku. Ponadto planowany jest jako badania wstępne, które mają umożliwić złożenie wniosku o zewnętrzny grant badawczy obejmujący również badania modelowe.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.