Supercomputer applications

The supercomputer’s capabilities are widely used and constitute an important element of socio-economic development. The users of the network and computing resources of CI TASK are primarily: scientists, PhD students, engineers and graduate students.

read more

Projects leaded by the use of a computing cluster are used in many fields of science and technology, here are some examples: generation of a realistic structure of polycrystals, simulation of functional protein complexes, research of effective drugs and vaccines, construction of bio sensors, or modeling of the spread of pollution or snow melt. The technical problems include strength analyzes of structural elements, assessment of the fatigue life of the ship structure, ultrasonic tomography tests in historic buildings, safety analysis in underground mining transport routes, as well as signal propagation in 5th Generation telecommunications systems. It is invaluable to look for solutions to medical problems, to search for the sources of cognitive activity in the human brain, to analyze the influence of arterial hypertension on cerebral circulation disorders, to simulate the movement of a human being in a wheelchair, to perform numerical analysis of the knee joint, to identify the characteristics of the functioning of the mandibular muscles, or to study properties and behavior medical implants. The number of problems requiring computer analysis is steadily increasing, as is the demand for more and more computing power.

 


Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
grant ID: PT00937
002 Optimal design of structural control devices in buildings including soil-structure interaction
Leader: Morteza Akbari
grant ID: PT01093
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
grant ID: PT01049
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
grant ID: PT00956
005 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Leader: Neda Asgarkhani
grant ID: PT00998
006 Analiza zjawisk fizycznych podczas numerycznego crash-testu samochodu osobowego
Leader: Marek Augustyniak
grant ID: PT01054
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
grant ID: PT00795
008 Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2
Leader: Maciej Bagiński
grant ID: PT01148
009 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Leader: Łukasz Baran
grant ID: PT01042
010 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Leader: Karol Baran
grant ID: PT00996
011 Modelowanie pękania materiałów oraz symulacje kolizji konstrukcji statków
Leader: Alicja Bera
grant ID: PT01137
012 Analiza możliwości klasyfikacji gatunków roślin bagiennych z wykorzystaniem ogólnodostępnych optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
grant ID: PT01098
013 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Leader: Paweł Bielski
grant ID: PT01037
014 Pharmacological potential of bee products microbiota
Leader: Ahmer Bin Hafeez
grant ID: PT01161
015 Obliczenia ryzyka zarysowania młodego betonu konstrukcji tunelu od ciepła hydratacji
Leader: Jerzy Bobiński
grant ID: PT01145
016 Zrównoważony materiał betonowy do zastosowania w ulepszonych konstrukcjach nośnych dla technologiach energii odnawialnej na morzu
Leader: Jerzy Bobiński
grant ID: PT01115
017 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00966
018 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00883
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi III
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT01138
020 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00959
021 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe III
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT01139
022 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00880
023 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00881
024 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe IV
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT01140
025 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
grant ID: PT00882
026 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
grant ID: PT00915
027 Rozwój metod obliczeniowych w badaniu allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej (pro)katepsyn przez glikozaminoglikany
Leader: Krzysztof Bojarski
grant ID: PT01069
028 System diagnostyczny dla łożysk wykorzystujący sztuczną inteligencję
Leader: Łukasz Breńkacz
grant ID: PT01155
029 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Leader: Dawid Bruski
grant ID: PT01015
030 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Leader: Piotr Bruździak
grant ID: PT01008
031 Modelowanie nowych materiałów kompozytowych zawierających nanorogi węglowe
Leader: Paweł Bryk
grant ID: PT01162
032 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Leader: Ryszard Buczko
grant ID: PT01048
033 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
grant ID: PT00786
034 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Leader: Carsten Carlberg
grant ID: PT01001
035 Symulacje DFBI dla pływającej platformy wiatrowej
Leader: Ewelina Ciba
grant ID: PT01102
036 Analiza komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura w środowisku miejskim
Leader: Krzysztof Cichoń
grant ID: PT01152
037 Analiza komunikacji pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura w środowisku miejskim
Leader: Krzysztof Cichoń
grant ID: PT01151
038 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
grant ID: PT00768
039 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Leader: Anna Ciechan
grant ID: PT01003
040 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00946
041 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00756
042 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00465
043 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00558
044 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
grant ID: PT00869
045 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Leader: Marcin Ciołek
grant ID: PT01034
046 Modelowanie zjawisk transportu rumowiska
Leader: Zuzanna Cuban
grant ID: PT01123
047 Transformacje Darboux w zastosowaniu do równania Schroodingera
Leader: Marek Czachor
grant ID: PT01080
048 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
grant ID: PT00790
049 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
grant ID: PT00927
050 Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu flag międzynarodowego kodu sygnałowego
Leader: Ireneusz Czarnowski
grant ID: PT01100
051 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
grant ID: PT00951
052 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00818
053 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00819
054 Badanie roli składu i właściwości dwuwarstwy lipidowej w funkcjonowaniu białek i innych cząsteczek osadzonych w błonach biologicznych
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT01077
055 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
grant ID: PT00777
056 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Leader: Daniel Darnikowski
grant ID: PT01013
057 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
grant ID: PT00729
058 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Leader: Juan Carlos Del Valle Rosales
grant ID: PT01002
059 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
grant ID: PT00865
060 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
grant ID: PT00963
061 Thermoelectric properties of half-Heusler compounds with defects
Leader: Igor Di Marco
grant ID: PT01062
062 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
grant ID: PT00929
063 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
grant ID: PT00872
064 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Leader: Piotr Durlak
grant ID: PT01031
065 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
grant ID: PT00836
066 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
grant ID: PT01030
067 Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01056
068 Platforma Transferu Wiedzy FindFISH
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01057
069 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01024
070 3D CEMBS - 2km model biochemiczny Morza Bałtyckiego
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
grant ID: PT01058
071 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
grant ID: PT00823
072 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Leader: Tomasz Falborski
grant ID: PT01025
073 Numeryczne modelowania pogody i klimatu w skali regionalnej
Leader: Mariusz Józef Figurski
grant ID: PT01074
074 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
grant ID: PT00758
075 Kontrola przepływu z wykorzystaniem aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT01116
076 Surface roughness effect on shock wave boundary layer interaction on transonic compressor profile
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT01122
077 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
grant ID: PT00913
078 Modelowanie wspólnego manewru unikowego statków z wykorzystaniem koncepcji obszaru krytycznego i danych empirycznych o ruchu morskim
Leader: Mateusz Gil
grant ID: PT01124
079 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
grant ID: PT00950
080 Parametryzacja oddziaływań heparyny z jonami wapnia dla pola siłowego SUGRES
Leader: Łukasz Golon
grant ID: PT01081
081 Porównanie gier kwantowych i klasycznych, poszukiwanie przewagi gier kwantowych
Leader: Anna Gorczyca-Goraj
grant ID: PT01061
082 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
grant ID: PT01016
083 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
grant ID: PT00782
084 Obrazowanie źródeł radiowych
Leader: Marcin Hajduk
grant ID: PT01079
085 Badanie dynamicznej roli oraz propagacji promieniowania kosmicznego w magnetohydrodynamicznym środowisku dysków galaktycznych
Leader: Michał Hanasz
grant ID: PT01128
086 Admedvoice
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
grant ID: PT01060
087 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
grant ID: PT00837
088 Modelowanie oddziaływań lodu morskiego z falowaniem w warunkach turbulentnych
Leader: Agnieszka Herman
grant ID: PT01125
089 Decoherence due to dipolar interactions in ultra cold atoms
Leader: Tanausu Hernandez Yanes
grant ID: PT01053
090 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
grant ID: PT00917
091 Weryfikacja opracowanej numerycznej metody prognozowania właściwości manewrowych
Leader: Paweł Hoffmann
grant ID: PT01095
092 Walidacja parametryzacji TERRA_URB w Numerycznym Modelu Pogody ICON
Leader: Witold Interewicz
grant ID: PT01154
093 Obliczenia nośności granicznej i stateczności konstrukcji metalowych
Leader: Piotr Iwicki
grant ID: PT01068
094 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
grant ID: PT00907
095 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
grant ID: PT00972
096 Modelowanie ograniczonych akwenów morskich
Leader: Jaromir Jakacki
grant ID: PT01135
097 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
grant ID: PT00826
098 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
grant ID: PT00952
099 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
grant ID: PT00828
100 Badanie uplastycznionej stali konstrukcyjnej poddanej cyklicznym oddziaływaniom
Leader: Przemysław Kalitowski
grant ID: PT01107
101 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
grant ID: PT00922
102 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Leader: Maria Kaźmierczak
grant ID: PT01041
103 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Leader: Radosław Kiciński
grant ID: PT01018
104 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
grant ID: PT00979
105 Wpływ wilgoci na sztywność elementów wykonanych w technologii CLT
Leader: Paweł Kłosowski
grant ID: PT01133
106 Generowanie zbioru danych do uczenia sztucznej sieci neuronowej (SSN), w celu sterowania dokiem pływającym
Leader: Aleksander Kniat
grant ID: PT01094
107 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Leader: Michał Kochman
grant ID: PT00991
108 Funkcjonalne markery sieci aktywności ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
grant ID: PT01067
109 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
grant ID: PT00930
110 Poprawa jakości algorytmów do odszumiania wideo za pomocą inicjalizacji modelu wagami wytrenowanymi dla innych zadań
Leader: Piotr Kopa Ostrowski
grant ID: PT01146
111 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Sachin Kote
grant ID: PT00975
112 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Leader: Jakub Kowalski
grant ID: PT01000
113 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
grant ID: PT00964
114 Wychwytywanie gwałtownych zjawisk nieliniowych za pomocą sprzężonej analizy numerycznej „Thermal Fluid - Solid Interaction”
Leader: Bartosz Kraszewski
grant ID: PT01055
115 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
grant ID: PT00926
116 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Leader: Roman Król
grant ID: PT01035
117 Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w elektrowniach parowych na potrzeby szybkich bezpiecznych rozruchów
Leader: Sylwia Kruk-Gotzman
grant ID: PT01158
118 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
grant ID: PT00829
119 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
grant ID: PT00924
120 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Leader: Radosław Krzemieniecki
grant ID: PT01012
121 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Leader: Leszek Kubitz
grant ID: PT01039
122 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
grant ID: PT00947
123 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
grant ID: PT00992
124 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Leader: Wojciech Kwedlo
grant ID: PT01046
125 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Leader: Tomasz Kwiatkowski
grant ID: PT01020
126 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
grant ID: PT00898
127 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
grant ID: PT00911
128 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Leader: Adam Liwo
grant ID: PT01021
129 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Leader: Adam Liwo
grant ID: PT01036
130 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters II
Leader: Adam Liwo
grant ID: PT01134
131 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
grant ID: PT00886
132 Modelowanie i optymalizacja implantów na podstawie danych eksperymentalnych z cyfrowej korelacji obrazu
Leader: Izabela Lubowiecka
grant ID: PT01130
133 Machine learning based techniques to study chemical reactions
Leader: Marta Łabuda
grant ID: PT01110
134 Badanie wpływu imperfekcji powstałych w czasie produkcji na osiągi hydroskrzydeł
Leader: Zbigniew Macikowski
grant ID: PT01063
135 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
grant ID: PT00862
136 Modelowanie i synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
grant ID: PT01142
137 Experimental and numerical studies on the mechanical and piezoelectric properties of a piezocomposite improved with nanoparticles based on a functionally graded concept
Leader: Mohammad Malikan
grant ID: PT01086
138 Structural optimization of systems under static loading
Leader: Ahmed Manguri
grant ID: PT01073
139 Badanie struktury przerwy energetycznej perowskitu LaCoO3 domieszkowanego niklem z wykorzystaniem metody DFT+U
Leader: Marta Marszewska
grant ID: PT01147
140 Degradacja elementów konstrukcyjnych obciążonych mechanicznie
Leader: Magdalena Mieloszyk
grant ID: PT01103
141 Klasyfikacja obrazu za pomocą sieci neuronowych
Leader: Arkadiusz Mirakowski
grant ID: PT01109
142 Badania struktury elektronowej kryształów domieszkowanych aktynowcami ze szczególnym uwzględnieniem toru
Leader: Kamil Nalikowski
grant ID: PT01108
143 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
grant ID: PT00889
144 Ocena zmian w istocie białej i szarej u chorych z chorobą Parkinsona z zaburzeniem funkcji poznawczych oraz chodu na podstawie pomiarów wolumetrycznych i traktografii tensora dyfuzji
Leader: Julia Niemierko
grant ID: PT01052
145 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Leader: Karol Niklas
grant ID: PT01023
146 Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji
Leader: Beata Niklas
grant ID: PT01065
147 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
grant ID: PT00953
148 Badanie struktury przerwy energetycznej perowskitu LaCoO3 domieszkowanego niklem
Leader: Aleksandra Nowak
grant ID: PT01153
149 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Leader: Marcin Nowak
grant ID: PT01040
150 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Leader: Grzegorz Nykiel
grant ID: PT01050
151 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00901
152 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00902
153 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
grant ID: PT00900
154 Finding regularities in the hydrogen occupation of voids in metallic hydrides from ab-initio calculations
Leader: Ihor Oshchapovskyy
grant ID: PT01117
155 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
grant ID: PT00693
156 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
grant ID: PT00877
157 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
grant ID: PT00890
158 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
grant ID: PT00840
159 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
grant ID: PT00920
160 Modelowanie dynamiki lotu pocisku w wybranych środowiskach
Leader: Kornel Piłat
grant ID: PT01072
161 Modelowanie zjawisk w rejonie Bałtyku Południowego w kontekście planowanych inwestycji związanych z budowa farm wiatrowych
Leader: Krzysztof Piłczyński
grant ID: PT01096
162 Projekt programu opartego na rozwiązaniach AI, którego zadaniem jest odpowiadanie na pytania na temat wybranych tekstów
Leader: Aleksandra Podwójcik
grant ID: PT01141
163 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
grant ID: PT00914
164 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
grant ID: PT00949
165 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Leader: Jerzy Proficz
grant ID: PT01026
166 Optymalizacja właściwości napędowych oraz manewrowych statków z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów
Leader: Hanna Pruszko
grant ID: PT01121
167 Zwiększanie przewidywania współczynnika klikalności: nowatorska modyfikacja algorytmu DeepFM
Leader: Adam Przybyłek
grant ID: PT01144
168 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Maciej Przybyłek
grant ID: PT00822
169 Model rozpoznawania mowy do oceny poprawności wymowy języka chińskiego
Leader: Adam Przybyłek
grant ID: PT01084
170 Modelowanie właściwości nano związków kluczowych z punktu widzenia ich losu środowiskowego
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT01126
171 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT00873
172 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
grant ID: PT00943
173 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Leader: Jerzy Pyrchla
grant ID: PT01010
174 Samoorganizacja ,,kolorowych cząstek łaciatych”
Leader: Edyta Raczyłło
grant ID: PT01078
175 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
grant ID: PT00955
176 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Leader: Parisa Radan
grant ID: PT00983
177 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
grant ID: PT00899
178 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
grant ID: PT00936
179 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
grant ID: PT00925
180 Obliczenia właściwości elektrycznych i piezorezystywnych betonów
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT01127
181 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT00849
182 Metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3d
Leader: Magdalena Rucka
grant ID: PT01129
183 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Leader: Agnieszka Sabisz
grant ID: PT01033
184 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
grant ID: PT00884
185 Theoretical investigation of melting/solidification process of biodegradable phase change materials with integerated simulation techniques in Thermal Energy Storage (TES) systems
Leader: Muhammad Saqib
grant ID: PT01113
186 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
grant ID: PT00842
187 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Leader: Adam Sieradzki
grant ID: PT00995
188 Projektowanie i badanie metodami chemii kwantowej superatomów
Leader: Celina Sikorska
grant ID: PT01088
189 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Leader: Łukasz Smakosz
grant ID: PT01014
190 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
grant ID: PT00895
191 Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga
Leader: Rohan N. Soman
grant ID: PT01111
192 Zastosowanie chemii obliczeniowej w poszukiwaniu nowych substancji farmakologicznie czynnych
Leader: Maciej Spiegel
grant ID: PT01099
193 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
grant ID: PT00858
194 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
grant ID: PT00847
195 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
grant ID: PT00974
196 Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-Sfire
Leader: Tomasz Strzyżewski
grant ID: PT01071
197 Obliczenia własności atomów (w szczególności ciężkich i superciężkich) i metalicznych nanocząstek oraz modelowanie ich oddziaływania z elektronami, pozytonami i fotonami
Leader: Paweł Syty
grant ID: PT01066
198 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
grant ID: PT00931
199 Udoskonalenie algorytmów estymacji pozy człowieka 3D dzięki wykorzystaniu informacji o wymiarach ciała
Leader: Piotr Szczuko
grant ID: PT01160
200 Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka
Leader: Katarzyna Szepietowska
grant ID: PT01104
201 Bezpieczeństwo, niezawodność oraz poprawa warunków eksploatacji maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
grant ID: PT01070
202 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
grant ID: PT00868
203 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Leader: Bogdan Szturomski
grant ID: PT01038
204 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
grant ID: PT00800
205 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Leader: Oskar Szulc
grant ID: PT00999
206 Nowcasting zjawisk głębokiej, wilgotnej konwekcji przy użyciu WRF-RUC
Leader: Piotr Szuster
grant ID: PT01105
207 Degradation processes of mechanically loaded structures in hydrogen environment
Leader: Ryszard Szwaba
grant ID: PT01118
208 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
grant ID: PT00942
209 Dynamika molekularna białek błonowych oraz badanie ich oddziaływania z innymi biomolekułami i lipidami błonowymi
Leader: Magdalena Ślusarz
grant ID: PT01087
210 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Leader: Maciej Śmiechowski
grant ID: PT00997
211 Wyznaczanie parametrów procesów rezonansowych i przekrojów czynnych na sprężyste i niesprężyste rozpraszanie elektronów na cząsteczkach o znaczeniu astrochemicznym
Leader: Natalia Tańska
grant ID: PT01143
212 Stanowisko do badania napędów
Leader: Janusz Telega
grant ID: PT01132
213 Analiza aerodynamiczna samolotu Cessna 172
Leader: Krzysztof Tesch
grant ID: PT01114
214 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
grant ID: PT00780
215 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
grant ID: PT00885
216 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
grant ID: PT00912
217 Stymulacja okienka okrągłego ucha człowieka za pomocą piezoelektrycznego aktywatora
Leader: Sylwester Tudruj
grant ID: PT01131
218 Multi-omics characterization of immune responses in cancer
Leader: Victor Urbiola-Salvador
grant ID: PT01120
219 Funkcjonalna genomika ewolucyjna waleni
Leader: Andre Viola de Moura
grant ID: PT01089
220 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
grant ID: PT00919
221 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną - część 2
Leader: Filip Wasilczuk
grant ID: PT01149
222 Obliczenia CFD drgającej łopaty turbiny
Leader: Filip Wasilczuk
grant ID: PT01150
223 Badania numeryczne zjawiska samoorganizacji surfaktantów w roztworach wodnych
Leader: Piotr Weber
grant ID: PT01157
224 Trenowanie wielozadaniowych sieci neuronowych na sekwencjach obrazów
Leader: Daniel Węsierski
grant ID: PT01163
225 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Paweł Wiczling
grant ID: PT00976
226 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Leader: Szymon Winczewski
grant ID: PT01043
227 Opracowanie nowej metody konstruowania pseudopotencjałów atomowych, wykorzystującej wielokryterialną optymalizację ewolucyjną
Leader: Szymon Winczewski
grant ID: PT01101
228 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
grant ID: PT00863
229 Projektowanie nowego leku przeciwgrzybicznego
Leader: Marek Wojciechowski
grant ID: PT01064
230 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
grant ID: PT00794
231 Zaawansowane obliczenia w Inżynierii Biomedycznej i Inżynierii Mechanicznej
Leader: Wiktoria Wojnicz
grant ID: PT01136
232 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
grant ID: PT00851
233 Symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w elementach wyprodukowanych w technologii drukowania przestrzennego ukierunkowane na wykrywanie i obrazowanie uszkodzeń
Leader: Erwin Wojtczak
grant ID: PT01156
234 Symulacje FSI dla doku pływającego
Leader: Krzysztof Wołoszyk
grant ID: PT01092
235 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
grant ID: PT00968
236 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01006
237 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT00971
238 Analiza silosów stalowych o zmiennym przekroju z powodu korozji
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01082
239 Wpływ podatności gruntu na silos przy obciążeniu sejsmicznym
Leader: Michał Wójcik
grant ID: PT01090
240 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
grant ID: PT00928
241 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
grant ID: PT00935
242 Ocena możliwości wykorzystania wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych w wybranych obszarach inżynierii lądowej
Leader: Jakub Zembrzuski
grant ID: PT01106
243 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
grant ID: PT00916
244 Nukleacja homogeniczna i heterogeniczna hydratów niewielkich cząsteczek hydrofobowych
Leader: Jan Zielkiewicz
grant ID: PT01159
245 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Leader: Beata Zima
grant ID: PT00988
246 Zastosowanie narzędzi momentum-FSI oraz thermal-FSI w analizie konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Ziółkowski
grant ID: PT01076
247 Morskie endoliry
Leader: Ilona Złoch
grant ID: PT01119
248 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica
grant ID: PT01032

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.