Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
005 Machine learning-based prediction of ‎seismic response of structures
Leader: Neda Asgarkhani
006 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
007 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
008 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Leader: Jonathan Dawit Balango
009 Badanie zachowania się ciekłej wody oraz lodu Ih i Ic przy powierzchni ciał stałych
Leader: Łukasz Baran
010 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania w sekwestracji ditlenku węgla
Leader: Karol Baran
011 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
012 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
013 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Leader: Tomasz Berezowski
014 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
015 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Leader: Sebastian Bielski
016 Badanie wpływu modyfikacji geometrycznych w porowatych materiałach z mikrostrukturą na ich makroskopowe właściwości mechaniczne
Leader: Paweł Bielski
017 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
018 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
019 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
021 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
022 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
023 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
024 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
025 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
026 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
027 Metody szacowania prędkości uderzenia pojazdów w drogową barierę ochronną
Leader: Dawid Bruski
028 Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach
Leader: Piotr Bruździak
029 Właściwości stanów elektronowych krystalicznych izolatorów topologicznych, nanostruktur i defektów
Leader: Ryszard Buczko
030 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
031 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
032 Welcoming ERA Chair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being
Leader: Carsten Carlberg
033 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Leader: Krzysztof Cichoń
034 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
035 Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek
Leader: Anna Ciechan
036 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
037 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
038 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
039 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
040 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
041 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych z zastosowaniem do identyfikacji telekomunikacyjnych kanałów podwodnych
Leader: Marcin Ciołek
042 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
043 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
044 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
045 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
046 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
047 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
048 Metodologia badania procesów degradacji nowoczesnych materiałów, wykorzystywanych w alternatywnych źródłach energii, poddanych działaniu ognia i/lub przeciążeń mechanicznych
Leader: Daniel Darnikowski
049 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
050 New computational methodologies in time dependent quantum mechanics
Leader: Juan Carlos Del Valle Rosales
051 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Leader: Aleksandra Dembkowska
052 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
053 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
054 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
055 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
056 Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych
Leader: Piotr Durlak
057 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
058 Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
059 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
060 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
065 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Leader: Mohammad Ali Fakih
066 Analiza odpowiedzi sejsmicznej budynków i budowli o konstrukcji stalowej
Leader: Tomasz Falborski
067 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
068 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
069 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
070 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
071 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
072 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
073 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
074 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
075 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
076 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
077 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Leader: Mateusz Gil
078 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
079 Synergia obserwacji, dynamiki i ewolucji systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
080 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
081 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
082 Modelowanie tkanek z wykorzystaniem modeli hipersprężystych
Leader: Rafał Grzejda
083 Modelowanie połączeń wielośrubowych
Leader: Rafał Grzejda
084 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
085 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
086 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
087 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Leader: Paweł Herbin
088 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
089 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
090 Badanie spójności bazy danych przestrzennych
Leader: Adam Inglot
091 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
092 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
093 RAW – glaciers Retreat And fjords Wither
Leader: Vineet Jain
094 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
095 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
096 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
097 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
098 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
099 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
100 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Leader: Efkleidis Katsaros
101 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
102 Psychologiczne aspekty wrażliwości rodzicielskiej – metodologia i analizy statystyczne
Leader: Maria Kaźmierczak
103 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich
Leader: Radosław Kiciński
104 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
105 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
106 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Leader: Michał Kochman
107 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
108 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
109 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
110 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Leader: Piotr Kopa Ostrowski
111 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
112 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
113 Niszczenie zmęczeniowe w wieloosiowym stanie naprężenia
Leader: Jakub Kowalski
114 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
115 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
116 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
117 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
118 Analiza zjawisk dynamicznych w przekładniach cykloidalnych
Leader: Roman Król
119 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
120 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
121 Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej
Leader: Zbigniew Krzemianowski
122 Synteza i projekt związków modulujących TRF1/2
Leader: Radosław Krzemieniecki
123 Obliczenia flatterowe ostatniego stopnia turbiny parowej
Leader: Leszek Kubitz
124 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
125 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
126 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Leader: Bogusław Kusz
127 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
128 Równoległe algorytmy grupowania danych wykorzystujące algorytm EM i modele mieszane
Leader: Wojciech Kwedlo
129 Zastosowanie modelu BAY do symulacji prętowych generatorów wirów
Leader: Tomasz Kwiatkowski
130 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
131 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
132 Nieliniowa analiza płyt żelbetowych
Leader: Maciej Lewandowski-Szewczyk
133 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Leader: Adam Liwo
134 Modele gruboziarniste oparte o fizykę oddziaływań do symulowania układów biomolekularnych w dużych skalach czasu i wielkości
Leader: Adam Liwo
135 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity II
Leader: Adam Liwo
136 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
137 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
138 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
139 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
140 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
141 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
142 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Leader: Milena Matusik
143 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
144 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
145 Analiza konstrukcji stalowych
Leader: Wojciech Migda
146 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
147 Numerical Analysis of Pile installation
Leader: Mohsen Misaghian
148 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
149 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
150 Analiza wytrzymałości kolizyjnej statków i konstrukcji
Leader: Karol Niklas
151 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
152 Badania numeryczne przepływu krwi i odkształceń tkanek biologicznych
Leader: Marcin Nowak
153 Modelowanie i predykcja stanu jonosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS oraz uczenia maszynowego
Leader: Grzegorz Nykiel
154 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
155 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
156 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
157 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
158 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
159 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
160 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
161 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
162 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
163 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
164 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
165 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Leader: Jerzy Proficz
166 Zorientowane na energię elektryczną metody i narzędzia dla środowiska HPC
Leader: Jerzy Proficz
167 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
168 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
169 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
170 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
171 Wyznaczenie lokalnego geodezyjno-matematycznego modelu geoidy obszaru Bałtyku Południowego na podstawie danych grawimetrycznych zarejestrowanych przez Politechnikę Gdańską
Leader: Jerzy Pyrchla
172 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Leader: Maciej Pyrka
173 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
174 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Leader: Parisa Radan
175 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
176 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
177 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
178 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
179 Wielomodalna ocena wpływu treningu lub choroby na objętość mózgu, połączeń istoty białej i dużych sieci mózgowych
Leader: Agnieszka Sabisz
180 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
181 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Leader: Sara Sarbaz
182 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
183 Analizy aeroakustyczne bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i pojazdów Urban Air Mobility (UAM)
Leader: Adam Sieradzki
184 Modelowanie i analiza konstrukcji habitatu marsjańskiego
Leader: Łukasz Smakosz
185 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Leader: Maciej Smiatacz
186 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
187 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
188 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Leader: Sebastian Sorek
189 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
190 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
191 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
192 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
193 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
194 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Leader: Katarzyna Staszewska
195 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
196 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
197 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
198 Neural Graph Collaborative Filtering: analysis of possibilities on diverse data sets
Leader: Piotr Szczuko
199 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Leader: Adrian Szczyrba
200 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
201 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
202 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
203 Modelowanie odporności udarowej konstrukcji morskich i morskiej infrastruktury krytycznej w ujęciu MES
Leader: Bogdan Szturomski
204 Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego
Leader: Oskar Szulc
205 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
206 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
207 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
208 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
209 Struktura cieczy głęboko eutektycznych oraz ich mieszanin z wodą
Leader: Maciej Śmiechowski
210 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Leader: Masoud Tahani
211 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
212 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
213 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
214 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
215 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
216 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
217 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
218 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
219 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
220 Wpływ ustawienia wirnika turbiny do kierunku wiatru na położenie śladu aerodynamicznego i rozkład prędkości za turbiną
Leader: Filip Wasilczuk
221 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
222 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Paweł Wiczling
223 Symulacje procesów nanoszenia cienkich warstw metalicznych
Leader: Szymon Winczewski
224 Badania procesów transportu elektrycznego w tlenkach trójprzewodzących
Leader: Szymon Winczewski
225 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
226 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
227 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
228 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
229 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
230 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
231 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
232 Podatność ścian silosu z blachy falistej
Leader: Michał Wójcik
233 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Leader: Michał Wójcik
234 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
235 Cieplno-mechaniczne modelowanie wybranych zespołów obrabiarek CNC metodą elementów skończonych
Leader: Jacek Zapłata
236 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
237 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
238 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
239 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
240 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Leader: Beata Zima
241 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Leader: Paweł Ziółkowski
242 Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła
Leader: Jacek Żabski
243 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
244 Modelowanie i analiza dynamiczna wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.