Users Projects

001 Study of elastic wave mode sensing and separation using FBG sensors for structural health monitoring
Leader: Sultan Ahamad
002 Computational grant for cancer vaccine discovery
Leader: Javier Alfaro
003 Wiązania drugorzędowe w inżynierii kryształu
Leader: Jan Alfuth
004 Carbone dioxide sequestration and utilization options from the fossil-fuel power plant
Leader: Milad Amiri
005 Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach
Leader: Paulina Aniśkiewicz
006 Wpływ geometrii oraz materiału osłon do klapy oddymiającej na częstotliwość drgań rezonansowych oraz ich trwałość
Leader: Marek Augustyniak
007 Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)
Leader: Marek Augustyniak
008 Poznawanie właściwości nowych inhibitorów telomerazy
Leader: Maciej Bagiński
009 Structural Health Monitoring of Composite Elements
Leader: Jonathan Dawit Balango
010 Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej
Leader: Piotr Bełdowski
011 Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji
Leader: Alicja Bera
012 Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR
Leader: Tomasz Berezowski
013 Predykcja opadów deszczu na bazie zdjęć satelitarnych
Leader: Tomasz Berezowski
014 Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem
Leader: Bartłomiej Będkowski
015 Metody parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk obliczeniowych
Leader: Tomasz Bieliński
016 Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła
Leader: Sebastian Bielski
017 Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - dwuskalowy model numeryczny
Leader: Jerzy Bobiński
018 Struktury (Fe3O4) n=1,...,4 i ich właściwości redox
Leader: Maciej Bobrowski
019 Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
020 Struktura i potencjały redoks wybranych pirydyn. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
021 Prekursory oparte o krzem podczas funkcjonalizacji parylenu w technologii CVD. Obliczenia metodami kwantowymi.
Leader: Maciej Bobrowski
022 Cząstki tlenku kobaltu III i ich reakcje redox. Obliczenia kwantowe.
Leader: Maciej Bobrowski
023 Analiza wydruków 3D za pomocą metody elementów skończonych
Leader: Krzysztof Bobrowski
024 Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe II
Leader: Maciej Bobrowski
025 Właściwości elektrochemiczne ferrofluidów opartych o tlenki żelaza i kobaltu zawieszone w cieczach jonowych
Leader: Maciej Bobrowski
026 Opis falowania przy polskim wybrzeżu
Leader: Michał Bojan
027 Opracowanie układu sterowania aktywnego łożyska foliowego
Leader: Łukasz Breńkacz
028 Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji
Leader: Beata Brzeska
029 Neuronowe metody poprawy jakości modeli fotogrametrycznych
Leader: Paweł Burdziakowski
030 Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu
Leader: Marcin Burdziński
031 Dynamika konstrukcji budowlanych
Leader: Daniel Burkacki
032 Model neuronowy do wyznaczania wzorców sprawnej pracy dla diagnostyki cieplno-przepływowej łopatkowych poddźwiękowych kanałów przepływowych turbin parowych
Leader: Anna Butterweck
033 Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji
Leader: Krzysztof Cichoń
034 Wybór odpowiedniego systemu łączności
Leader: Krzysztof Cichoń
035 Uogólnione funkcje rozkładu partonów z chromodynamiki kwantowej na sieci
Leader: Krzysztof Cichy
036 Fale nieliniowe 5. rzędu
Leader: Witold Cieślikiewicz
037 Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych
Leader: Witold Cieślikiewicz
038 Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej
Leader: Witold Cieślikiewicz
039 Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego
Leader: Witold Cieślikiewicz
040 Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku
Leader: Witold Cieślikiewicz
041 Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych
Leader: Marcin Ciołek
042 Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych
Leader: Marek Czachor
043 Zastosowanie symulacji w gruboziarnistym modelu UNRES do badania przejść konformacyjnych białek
Leader: Cezary Czaplewski
044 Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych
Leader: Zbigniew Czech
045 Badanie mechanizmu transferu i konwersji energii w obrębie syntazy ATP
Leader: Jacek Czub
046 Molekularne determinanty specyficznego i niespecyficznego wiązania białek z DNA
Leader: Jacek Czub
047 Molekularne podłoże aktywności selektywnej antybiotyków z grupy makrolidów polienowych
Leader: Jacek Czub
048 Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne
Leader: Adam Dąbrowski
049 Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich
Leader: Mariusz Deja
050 Współczynnik oporu hydraulicznego dla kabla HTS typu triplet
Leader: Aleksandra Dembkowska
051 Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane
Leader: Maciej Demianowicz
052 Modelowanie oddziaływań protein transmembranowych z wybranymi molekułami o znaczeniu biologicznym
Leader: Zbigniew Dendzik
053 Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych
Leader: Magdalena Dobiszewska
054 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych
Leader: Łukasz Doliński
055 Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na reaktywność disiarczków
Leader: Przemysław Dopieralski
056 Testy serwera z GPU
Leader: Krzysztof Drypczewski
057 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne
Leader: Piotr Durlak
058 Rozszerzenie stosowalności gruboziarnistego pola siłowego UNICORN o najistotniejsze komponenty komórkowe
Leader: Łukasz Dziadek
059 Szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP
Leader: Jacek Dziedzic
060 Model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D CEMBS
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
061 Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
062 Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK
Leader: Lidia Dzierzbicka-Głowacka
063 Otwarta ewolucja minimalnych zdolności kognitywnych u animatów kontrolowanych sieciami impulsowymi
Leader: Joachim Erdei
064 Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami
Leader: Ewa Erdmann
065 Simulations related to structural health monitoring of additively manufactured materials
Leader: Mohammad Ali Fakih
066 Analizy numeryczne odpowiedzi dynamicznej konstrukcji stalowych
Leader: Tomasz Falborski
067 Rozwój metod numerycznego prognozowania w celu doskonalenia istniejących produktów oraz opracowania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Mariusz Józef Figurski
068 Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM
Leader: Mariusz Józef Figurski
069 Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS
Leader: Mariusz Józef Figurski
070 Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych
Leader: Kamil Filik
071 Dynamika i plastyczność sieci ludzkiego mózgu
Leader: Karolina Finc
072 Vortex generators effect on separation and wake noise generated on wind turbine blade
Leader: Paweł Flaszyński
073 Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów
Leader: Paweł Flaszyński
074 Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki
Leader: Paweł Flaszyński
075 Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe
Leader: Leszek Flis
076 Positron Molecule Scattering
Leader: Jan Franz
077 Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI
Leader: Marcin Froissart
078 Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach
Leader: Marta Anna Galicka
079 Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC
Leader: Jarosław Gawryluk
080 Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej
Leader: Mateusz Gil
081 Badanie zjawisk fizycznych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych
Leader: Damian Głowienka
082 Zmienność przestrzenna zooplanktonu
Leader: Marta Głuchowska
083 Dynamiczna interpretacja obserwacji pozasłonecznych systemów planetarnych
Leader: Krzysztof Goździewski
084 Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych
Leader: Karol Grębowski
085 Quantum Chemical Investigation of Absorption and Emission Properties of Molecular Sensors: From Solution to Complex Environments
Leader: Julien Guthmuller
086 Symulacje numeryczne procesów magnetohydrodynamicznych w dyskach astrofizycznych
Leader: Michał Hanasz
087 Infolight
Leader: Arkadiusz Harasimiuk
088 Badanie konstrukcji tensometrycznego sensora momentu/siły z wykorzystaniem MES
Leader: Paweł Herbin
089 Modelowanie numeryczne lodu morskiego metodami elementów dyskretnych - rozwój podstaw teoretycznych i metod numerycznych
Leader: Agnieszka Herman
090 Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita
Leader: Tanausu Hernandez Yanes
091 Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody
Leader: Tomasz Hinz
092 Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych
Leader: Waldemar Iwanek
093 Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich
Leader: Piotr Iwicki
094 Wykorzystanie prognozowania meteorologicznego w celu doskonalenia istniejących i opracowywania nowych rozwiązań aplikacyjnych
Leader: Adam Jaczewski
095 Baltic Sea Operational Systems
Leader: Jaromir Jakacki
096 Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego
Leader: Jaromir Jakacki
097 Deperturbacyjna analiza widm dwuatomowych polarnych molekuł dwuatomowych
Leader: Patryk Jasik
098 Równoległy koewolucyjny algorytm memetyczny rozwiązywania problemów trasowania pojazdów z oknami czasowymi
Leader: Tomasz Jastrząb
099 Analizy profili mikrobioty
Leader: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
100 Spektroskopowa optyczna tomografia koherentna w pomiarach cienkich warstw ośrodków fazowych
Leader: Aleksandra Kamińska
101 Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention
Leader: Efkleidis Katsaros
102 Investigating pounding between structures during earthquakes
Leader: Farzin Kazemi
103 Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)
Leader: Maria Kaźmierczak
104 Weryfikacja potencjalnych miejsc fosforylacji przez kinazę PrkC z B. subtilis w oparciu o obliczenia hybrydowe QM/MM
Leader: Rajmund Kaźmierkiewicz
105 Analiza pracy konstrukcji inżynierskich
Leader: Diyar Khan
106 Projektowanie i modelowanie pracy maszyn wirnikowych nowej generacji
Leader: Piotr Klonowicz
107 Optymalizacja struktury cieczy jonowych pod kątem ich wykorzystania jako ekstrahentów w technice Mikroekstrakcji do Fazy Stacjonarnej
Leader: Adam Kloskowski
108 Badania zdelokalizowanych stanów wzbudzonych w agregatach trypeptydów zawierających tryptofan
Leader: Michał Kochman
109 Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym
Leader: Tomasz Kolerski
110 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej ludzkiego mózgu
Leader: Michał Komorowski
111 Modelowanie numeryczne pali wkręcanych
Leader: Jakub Konkol
112 Połączenia i przejścia fazowe w konstrukcjach powłokowych
Leader: Violetta Konopińska-Zmysłowska
113 Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
Leader: Piotr Kopa Ostrowski
114 Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną
Leader: Natalia Korcz-Konkol
115 Modelowanie zjawisk geomechanicznych i praktycznych problemów geotechnicznych
Leader: Aleksandra Korzec
116 Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo
Leader: Janusz Kozak
117 Integracja modelowania meteorologicznego i hydrologicznego przy użyciu WRF-HYDRO
Leader: Karina Kózka
118 Analiza oddziaływań detergentów typu gemini z modelową błoną bakteryjną celem opracowania optymalnych substancji antybakteryjnych
Leader: Sebastian Kraszewski
119 Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku
Leader: Przemysław Krata
120 Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona
Leader: Karolina Kropielnicka
121 Dynamika molekularna układów biologicznych
Leader: Natalia Kruszewska
122 Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny
Leader: Marek Krzaczek
123 Kompleksowe studium zachowania kompozytowych słupów dwuteowych zbudowanych z klejonych stalowych ceowników zimnogiętych
Leader: Marcin Kujawa
124 Znaczenie szczegółów w locie owadów
Leader: Zuzanna Kunicka-Kowalska
125 Piroliza RDF i oczyszczanie gazu pirolitycznego w prototypowym reaktorze jako wydajne źródło wodoru i tlenku węgla
Leader: Bogusław Kusz
126 Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych
Leader: Michał Kwasek
127 Równoległe algorytmy grupowania k-średnich dla danych o niskim wymiarze przestrzeni cech
Leader: Wojciech Kwedlo
128 Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów DNA z nowymi pochodnymi niesymetrycznych bisakrydyn metodami mechaniki i dynamiki molekularnej
Leader: Tomasz Laskowski
129 Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Leader: Danuta Leśniewska
130 In silico investigation of molecular mechanisms of antiviral and antimicrobial activity
Leader: Adam Liwo
131 Narzędzia do wielkoskalowych symulacji dużych układów biomolekularnych
Leader: Adam Liwo
132 Structural ensemble reconstruction for Intrinsically disordered proteins via a physics-based coarse-grained model guided by NMR parameters
Leader: Adam Liwo
133 Computational study of COVID-19 and protein folding on the ribosome
Leader: Mai Suan Li_
134 Modelowanie nieliniowe w biomechanice i mechanice konstrukcji w ujęciu stochastycznym
Leader: Izabela Lubowiecka
135 Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka
Leader: Izabela Lubowiecka
136 Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy
Leader: Izabela Lubowiecka
137 Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe
Leader: Izabela Lubowiecka
138 Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych
Leader: Tomasz Majewski
139 Synteza topologiczna konwerterów SC
Leader: Marek S. Makowski
140 Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji
Leader: Paweł Malinowski
141 Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania
Leader: Ireneusz Marzec
142 Modelowanie procesu gojenia się ścięgna
Leader: Milena Matusik
143 Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego
Leader: Milena Matusik
144 Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA
Leader: Michał Michałowski
145 Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG
Leader: Magdalena Mieloszyk
146 Analiza konstrukcji stalowych
Leader: Wojciech Migda
147 Szukanie nowych repelentów komarów
Leader: Karolina Mikulska-Rumińska
148 Numerical Analysis of Pile installation
Leader: Mohsen Misaghian
149 Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii
Leader: Paweł Możejko
150 Flash floods simulation in Orunia sub-basin using HEC-RAS 6.0 hydraulic model
Leader: Andam Mustafa
151 Wpływ fałdowania translacyjnego w rybosomie na splątanie i dimeryzację białek w roztworze
Leader: Hung Nguyen Van
152 Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych
Leader: Karol Niklas
153 Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia
Leader: Oleksii Nosko
154 Monitorowanie ziemskiego układu odniesienia i parametrów geofizycznych technikami GNSS
Leader: Grzegorz Nykiel
155 Strukturalne i funkcjonalne implikacje punktowych mutacji w białkach układu dopełniacza
Leader: Stanisław Ołdziej
156 Komputerowo wspomagana funkcjonalizacja wybranych białek i peptydów
Leader: Stanisław Ołdziej
157 Przetwarzanie i opracowywanie danych proteomicznych w celu ich wykorzystania w diagnostyce medycznej
Leader: Stanisław Ołdziej
158 Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
Leader: Maria Osińska
159 Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym
Leader: Daria Ossowska
160 Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w makromolekułach: białka błonowe i receptory
Leader: Jarosław Panek
161 Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji
Leader: Aleksandra Parteka
162 Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień
Leader: Rafał Perczyński
163 Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych
Leader: Paweł Pieczka
164 Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych
Leader: Paweł Pilarczyk
165 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania i predykcji stanu jonosfery
Leader: Mateusz Poniatowski
166 Modelowanie materiałów o złożonej strukturze wewnętrznej
Leader: Eligiusz Postek
167 Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL
Leader: Jerzy Proficz
168 Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców
Leader: Hanna Pruszko
169 Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych
Leader: Hanna Pruszko
170 Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO
Leader: Tomasz Puzyn
171 Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów
Leader: Tomasz Puzyn
172 Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji
Leader: Maciej Pyrka
173 Oddziaływanie membran z nanostrukturami - zastosowania w biologii i medycynie
Leader: Przemysław Raczyński
174 Mathematical modelling of the river ice processes (PhD thesis)
Leader: Parisa Radan
175 Termiczna ablacja materiałów biologicznych za pomocą nanocząstek złota
Leader: Piotr Radomski
176 Symulacje gruboziarniste kondensatów biomolekularnych i błon lipodowych
Leader: Bartosz Różycki
177 Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza
Leader: Grzegorz Różyński
178 Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych
Leader: Magdalena Rucka
179 Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa
Leader: Mateusz Rzymowski
180 Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy
Leader: Mateusz Rzymowski
181 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
Leader: Agnieszka Sabisz
182 Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu
Leader: Shivangi Sachar
183 Wpływ geometrii wrębów prefabrykatu na nośność elementów zespolonych
Leader: Grzegorz Sadowski
184 Guided waves based reference-free structural health monitoring using fiber Bragg grating sensors
Leader: Sara Sarbaz
185 Fusion of models and data for enriched evaluation of structural health
Leader: Jitendra Sharma
186 Detekcja obiektów na podstawie zdjęć lotniczych
Leader: Józef Sienkiewicz
187 Skalowo spójne podejście do modelowania wieloskalowego
Leader: Adam Sieradzan
188 Analiza zjawisk przepływowych oraz opracowanie i przetestowanie metod projektowania wentylatora zdolnego zasysać warstwę przyścienną (BLI Fan)
Leader: Adam Sieradzki
189 Modelowanie zarysowania naroża zbiornika żelbetowego obciążonego otwierającym momentem zginającym
Leader: Łukasz Skarżyński
190 Wpływ warunków podporowych na wyniki optymalizacji topologii konstrukcji łącznika
Leader: Łukasz Smakosz
191 Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
Leader: Maciej Smiatacz
192 Diagnostyka układów i konstrukcji z wykorzystaniem obliczeniowych metod komputerowych
Leader: Bartosz Sobczyk
193 Modelowanie wzrostu bakterii produkujących wodór przez ciemną fermentację
Leader: Gaweł Sołowski
194 Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Leader: Rohan N. Soman
195 Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej
Leader: Sebastian Sorek
196 Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli
Leader: Maciej Spiegel
197 Modelowanie współoddziaływania zjawisk falowania z konstrukcjami hydrotechnicznymi oraz ich wpływ strefę brzegową morza
Leader: Barbara Stachurska
198 Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych
Leader: Grzegorz Stachyra
199 Hydratacja związków o znaczeniu biologicznym oraz prostych substancji modelowych na podstawie metod chemii teoretycznej
Leader: Janusz Stangret
200 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2
Leader: Kamil Stasiak
201 Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją
Leader: Katarzyna Staszewska
202 Kinetyczne i płynowe symulacje numeryczne astrofizycznych zjawisk plazmowych
Leader: Marek Strumik
203 Relatywistyczne obliczenia orbitali widma ciągłego, w zastosowaniu do rozpraszania elektronów na atomach i wyznaczania elektrycznych momentów dipolowych atomów
Leader: Paweł Syty
204 Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych
Leader: Maciej Szczodrak
205 Badanie algorytmów przetwarzania wideo z zastosowaniem uczenia maszynowego realizujących zautomatyzowany nadzór obiektów
Leader: Maciej Szczodrak
206 Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu
Leader: Adrian Szczyrba
207 Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń
Leader: Kamil Szewerda
208 Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni
Leader: Jacek Szkopek
209 Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych
Leader: Radosław Szmytkowski
210 Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu
Leader: Bogdan Szturomski
211 Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem
Leader: Oskar Szulc
212 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Leader: Piotr Szweda
213 Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia
Leader: Piotr Szweda
214 Analizy bioinformatyczne w badaniach potencjału przeciwdrobnoustrojowego produktów pszczelich oraz ich mikrobioty
Leader: Piotr Szweda
215 Modelowanie układów katalitycznych dla zastosowań w wytwarzaniu czystej energii
Leader: Bartłomiej Szyja
216 Modelowanie przepływu w zaworach proporcjonalnych i serwozaworach hydraulicznych
Leader: Bartłomiej Szymczak
217 Aktywność katalityczna i właściwości difosfanów jako komponentów zasadowych w układach sfrustrowanych par Lewisa (FLP)
Leader: Natalia Szynkiewicz
218 Budowa pojazdu Formula Student w Kole Naukowym Mechanik
Leader: Bogdan Ścibiorski
219 Budowa układu zawieszenia i pakietu aerodynamicznego pojazdu klasy Formula Student
Leader: Bogdan Ścibiorski
220 Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych
Leader: Rafał Ślusarz
221 Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące
Leader: Maciej Śmiechowski
222 Multiscale modelling of multiphase ceramics
Leader: Masoud Tahani
223 Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym
Leader: Natalia Tańska
224 Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła
Leader: Jacek Tejchman
225 Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Leader: Jarosław Tokarczyk
226 Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji
Leader: Agnieszka Tomaszewska
227 Badania własności i zachowania mechanicznego implantów medycznych
Leader: Agnieszka Tomaszewska
228 Nowe metody modelowania receptorów serotoninowych w celu znalezienia nowych kandydatów na leki przeciwpsychotyczne
Leader: Bartosz Trzaskowski
229 Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Leader: Adrian Trzoss
230 Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Leader: Zbigniew Usarek
231 Dynamika układu KATP
Leader: Katarzyna Walczewska-Szewc
232 Badanie intensyfikacji wymiany ciepła poprzez generację struktur wirowych
Leader: Izabela Wardach-Święcicka
233 Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych
Leader: Jerzy Warmiński
234 Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi
Leader: Jerzy Warmiński
235 Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł
Leader: Piotr Weber
236 Opracowanie bayesowskiego modelu hierarchicznego opisującego retencję w wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leader: Paweł Wiczling
237 Analiza napędów i przekładni ze szczególnym uwzględnieniem przekładni cykloidalnych
Leader: Marcin Wikło
238 Symulacje właściwości ciekłych metali
Leader: Szymon Winczewski
239 Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu
Leader: Szymon Winczewski
240 Badania auksetyczności nanostruktur węglowych
Leader: Szymon Winczewski
241 Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową
Leader: Wojciech Witkowski
242 Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej
Leader: Michał Wodtke
243 Projektowanie bioczujników
Leader: Marek Wojciechowski
244 Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
245 Modelowanie i projektowanie urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej w wybranych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych
Leader: Wiktoria Wojnicz
246 Sygnatury magnetyczne statków
Leader: Mirosław Wołoszyn
247 Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus
Leader: Michał Wójcik
248 Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka
Leader: Michał Wójcik
249 Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego
Leader: Michał Wójcik
250 Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych
Leader: Maciej Wróbel
251 Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych
Leader: Adam Zawadzki
252 Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego
Leader: Aneta Zdolska
253 Intelligent structural health detection method for adhesive bonding composite materials based on machine learning
Leader: Yang Zhang
254 Rola efektów solwatacyjnych w kształtowaniu funkcjonalności biomolekuł
Leader: Jan Zielkiewicz
255 Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej
Leader: Beata Zima
256 Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe
Leader: Paweł Ziółkowski
257 Promienista (radiacyjna) wymiana ciepła w układach ORC i innych systemach wymiany ciepła
Leader: Jacek Żabski
258 Elektro-mechaniczne struktury periodyczne
Leader: Arkadiusz Żak
259 Analiza dynamiczna i wytrzymałościowa wybranych elementów maszyn wirnikowych
Leader: Grzegorz Żywica

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.