Modelowanie ograniczonych akwenów morskich

Identyfikator grantu: PT01135

Kierownik projektu: Jaromir Jakacki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2024-03-06

Streszczenie projektu

Ostatnie dekady pokazały, że numeryczne modele matematyczno-fizyczne wykorzystwane w oceanografii, pozwalają na ocenę stanu fizycznego akwenów morskich w sposób bezkontaktowy. Dodatkowo okazuje się, że jest to najtańsze narzędzie badawcze. Celem projektu jest budowa, rozwój i udoskonalanie numerycznych modeli matematyczno- fizycznych wykorzystywanych do poznawania procesów fizycznych w morzach i oceanach.
Modele numeryczne bardzo istotne w oceanografii, ponieważ:
a) Pozwalają na zrozumienie układów złożonych, jakimi są morza i oceany, na które wpływają różne czynniki, takie jak temperatura, zasolenie, prądy, wiatr i wzajemne oddziałwyania z atmosferą. Pomagają naukowcom symulować te oddziałwyania oraz lepiej poznać dynamikę procesów fizycznych w morzach i oceanach.
b) Umożliwiają naukowcom predykcję warunków panujących w morzach i oceanach, w tym temperatury powierzchni morza, prądów morskich czy też falowania. Prognozy te są wykorzystywane w zależności od potrzeb, przykładowo poprzez transport morski i różnego rodzaju operacje na morzu.
c) Pozwalają na ocenę cyrkulacji oceanicznej która odgrywa znaczącą rolę w układzie klimatycznym Ziemi. Modele odgrywają zasadniczą rolę w badaniu, w jaki sposób zmiany w cyrkulacji oceanicznej wpływają na klimat w różnych skalach czasowych, od wahań sezonowych po długoterminowe zmiany klimatyczne.
d) Pomagają naukowcom symulować interakcje między oceanografią fizyczną a procesami biologicznymi, takimi jak obieg składników odżywczych, rozmieszczenie planktonu i migracja ryb. Informacje te są niezbędne do zrozumienia ekosystemów morskich oraz zarządzania nimi.
e) Służą również do symulacji i przewidywania zagrożeń naturalnych jak na przykład wezbrania sztormowe i tsunami. Rozumiejąc, w jaki sposób te zdarzenia rozwijają się i ewoluują w oceanie, naukowcy mogą ulepszyć systemy wczesnego ostrzegania i opracować strategie łagodzenia ich wpływu na społeczności przybrzeżne.
f) Wspierają zrównoważone zarządzanie zasobami morskimi, takimi jak rybołówstwo, minerały i energia.
Są niezbędnymi narzędziami w oceanografii, zapewniającymi wgląd w złożone procesy oceaniczne, ułatwiające przewidywanie i prognozowanie oraz wspierające różne zastosowania naukowe, środowiskowe i praktyczne związane z oceanami i regionami przybrzeżnymi.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.