Grant/Projek zakończony

Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia od niekontaktowego wybuchu

Identyfikator grantu: PT00515

Kierownik projektu: Bogdan Szturomski

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Data otwarcia: 2015-12-15

Data zakończenia: 2023-02-17

Streszczenie projektu

Merytoryczny opis projektu:
Cel naukowy. Celem naukowym projektu jest opracowanie metodyki wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu miny morskiej z uwzględnieniem masy ładunku, odległości, kąta padania fali, odbicia od dna i powierzchni oraz nieliniowości materiałowych będących funkcjami prędkości odkształcenia dla celów modernizacji i projektowania okrętów MW RP oraz obiektów morskich o charakterze strategicznym dla kraju.
Problem badawczy. Realizacja proponowanego tematu obejmuje swym zakresem analizę odpowiedzi konstrukcji powłokowych i bryłowych obciążonych udarowo impulsem ciśnienia w ujęciu Metody Elementów Skończonych. Analizowane zagadnienie jest procesem szybkozmiennym i odbywa się w dwóch sprzężonych ośrodkach: w wodzie, w której następuje wybuch ładunku i propagacja fali ciśnienia oraz w kadłubie okrętu, który ulega deformacjom wskutek obciążenia przekazanego na granicy obu ośrodków.
Oczekiwane rezultaty: Rezultatem pracy będzie metodyka wykonywania symulacji MES odporności udarowej kadłuba okrętu i innych obiektów morskich zanurzonych w wodzie obciążonych falą ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu np. miny morskiej, której celem będzie modelowanie i projektowanie odporności udarowej nowych okrętów oraz obliczanie i modernizowanie odporności udarowej istniejących jednostek. W ramach pracy zostaną praktycznie wykonane symulacje odporności udarowej wybranych okrętów MW RP. W wyniku realizacji pracy powstanie monografia pt. "Oddziaływanie nie kontaktowych wybuchów podwodnych na kadłub okrętu w ujęciu MES".
Wykaz referatów i publikacji związanych z tematem projektu
referat 1: "Określenie obciążeń pojazdu morskiego od impulsu ciśnienia fali uderzeniowej", III Konferencja Naukowo Techniczna "ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI", Warszawa - Rynia 23-25 październik 2002, S. Dobrociński, B. Szturomski, L. Flis.
referat 2: "Stateczność obiektu pływającego", III Konferencja Naukowo Techniczna "ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI", Warszawa - Rynia 23-25 październik 2002, S. Dobrociński, B. Szturomski, L. Flis, A. Pawlędzio, J. Świtek.
referat 3: "Stan deformacji i naprężenia w konstrukcji pojazdu morskiego wywołany niekontaktowym wybuchem podwodnym", III Konferencja Naukowo Techniczna "ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI", Warszawa - Rynia 23-25 październik 2002, S. Dobrociński, B. Szturomski, L. Flis.
referat 4: "Wyznaczanie obciążenia zwilżonej części kadłuba pojazdu morskiego powodowanego niekontaktaktowym wybuchem podwodnym", VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna "Computer Aided Engineering", Wrocław - Polanica Zdrój 16-19 czerwca 2004 r., S. Dobrociński, L. Flis, B. Szturomski,
artykuł 1: "Analiza płyt zanurzonych w wodzie obciążonych udarowo", Zesz. Nauk. AMW, ROK XLI NR 1 (141) 2000 r., str. 73-81, S. Dobrociński, B. Szturomski.
artykuł 2: "Analiza wytrzymałościowa konstrukcji pojazdu morskiego obciążonego niekontaktowym wybuchem podwodnym"., Zesz. Nauk. AMW, ROK XLIV NR 1 (152) 2003 r., str. 125÷132, B. Szturomski, S. Dobrociński, L. Flis.
artykuł 3: "Wyznaczenie ciśnienia obciążającego poszycie pojazdu morskiego wywołanego niekontaktowym wybuchem miny", Zesz. Nauk. AMW, ROK XLIV NR 2 (153) 2003 r., 5÷13, S. Dobrociński, B. Szturomski, L. Flis.
artykuł 4: Impact Modeling of Underwater Explosion, Solid State Phenomena Vol. 196 (2013) pp 51-61 Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN 1012-0394, 2013, A. Grządziela, B. Szturomski,
artykuł 5: Modeling Impact Of Underwater Explosion Forced On Vessels Hull., Book of proceedings, 5th INTERNATIONAL MARITIME SCIENCE CONFERENCE, 22÷23 April 2013, Solin, (Organized by Faculty Of Maritime Studies, Split and Hydrographic Institute Of The Republic Of Croatia, Split, Croatia), Croatia, ISSN 1847-1498, 10 poz., pp. 164-165, Andrzej Grządziela, Bogdan Szturomski, Pero Vidan.
artykuł 6: Diagnosis Design of Ship Hull Strength of Treated by Dynamic Load, Diagnostyka, vol. 14, No. 2 (2013), PTDT Warszawa 2013, str. 23-30, ISSN 1641-6414, A. Grządziela, B. Szturomski, M. Kluczyk
artykuł 7: Simulating the Impact of Exposure to Corrosive Medium on Cracking Initiation in AW7020M Alloy Specimens, Solid State Phenomena Vol. 210 (2014) pp 130-135, W. Jurczak, B. Szturomski
artykuł 8: Designing diagnosis of the ship's hull strength, Solid State Phenomena, Vol. 210 (2014) pp 50-57, B. Szturomski, A. Grządziela, M. Kluczyk
artykuł 9: Modeling of the minehunters hull strenght, Advanced Materials Research Vol. 1036 (2014) pp 189-194, A. Grządziela, B. Szturomski, M. Kluczyk
artykuł 10: Algorytm opisujący rozkład ciśnienia od nie kontaktowego wybuchu miny morskiej, Biuletyn WAT Vol. LXIII, Nr 4 2014, , str.101-112, Kiciński R., Szturomski B.
artykuł 11:, Analysis of the pressure wave parameters caused by TNT underwater explosion forced on the hull of minehunter, No 1477, JVE Journal of Vibroengineering, December 2014. Volume 16, Issue 8, Pages (4017-4026). Numbers of Publications from 1450 to 1488, ISSN 1392-8716, Szturomski B., Grządziela A., Kiciński R.
Podręcznik 1: "Podstawy Metody Elementów Skończonych", Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 2011 r., (118 str., 7 arkuszy autorskich), ISBN 978-83-60278-57-4, B. Szturomski,
Podręcznik 2: "Inżynierskie zastosowanie MES w problemach mechaniki ciała stałego na przykładzie programu ABAQUS", Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 2013 r., B. Szturomski, ISBN 978-83-60278-73-4.

Publikacje

  1. Bogdan Szturomski, Modelowanie odporności udarowej kadłuba okrętu obciążonego falą ciśnienia , Akademia Marynarki Wojennej 1, (2016) 186
  2. Bogdan Szturomski, Krzysztof Świątek, Wojciech Jurczak, DETERMINATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF AUSTENITIC STEEL TO BE UTILIZED IN FEM SIMULATION AND ITS VERIFICATION, Akademia Marynarki Wojennej 2 (213), (2018) 35-42
  3. Radosław Kiciński, Bogdan Szturomski., Pressure Wave Caused by Trinitrotoluene (TNT) Underwater Explosion, Applied Sciences vol. 10, (2020) 1-19
  4. Szturomski Bogdan, Kiciński Radosław, Strength analysis of warship hull's bottom loaded by the pressure wave from a non-contact explosion of sea mine explosion of sea mine, Journal of Physics : Conference Series, 2021, VI International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES 2021), Zamość, 2021 vol 2130 , (2021) 1-11
  5. Radosław Kiciński, Bogdan Szturomski Łukasz Marchel, A more reasonable model for submarines rescues seat strength analysis, Inżynieria oceaniczna, Inżynieria oceaniczna, 2021 vol. 237, (2021) 1-13
  6. Bogdan Szturomski, The impact of non-contact underwater explosions on the ship's hull in FEM approach , Wydawnictwo: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia monografia, (2021) 1-208
  7. Kiciński Radosław, Szturomski Bogdan, Świątek Krzysztof, nalysis of the possibility of a submarine implosion using finite element method, Journal of Physics : Conference Series, VI International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES 2021) vol 2130, (2021) 1-12
  8. Bogdan Szturomski,Radosław Kiciński,, The Use of Aluminium Alloy after High Plastic Deformation for Joining Riveted Structures, , an Open Access Journal by MDPI, Materials 15(5), (2022) s. 1920
  9. Szturomski Bogdan, Radosław Kiciński, Skutki podwodnych detonacji, Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975 6, (2022) 38-44
  10. Bogdan Szturomski, MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA WYBUCHU PODWODNEGO NA KADŁUB OKRĘTU W UJĘCIU METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH , Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Wydanie 2, (2023) 1-271


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.