Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej

Identyfikator grantu: PT00993

Kierownik projektu: Sebastian Sorek

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-09-23

Streszczenie projektu

Opracowanie trójwymiarowego modelu strefy brzegowej do przewidywania zmian linii brzegowej i transportu osadu, który uwzględni wpływ morskich urządzeń ochrony brzegu, takich jak progi podwodne działające zarówno aktywnie, z opcją odbioru energii fali, jak i biernie. Model ma uwzględniać szeroki zakres ustawień geometrii strefy brzegowej, parametrów falowania podchodzącego, parametrów urządzenia ochrony brzegu oraz rodzajów dna morskiego.
Model ma wyznaczać parametry fali transmitowanej i odbitej po interakcji fali podchodzącej z konstrukcją oraz obliczyć wartości oddziaływań hydrodynamicznych na budowle, a także obliczać transport osadów i zmianę linii brzegowej w strefie za urządzeniem.
Problemy do rozwiązania: wybór teorii opisujących hydrodynamikę i morfodynamikę oraz określenie ich założeń, wyznaczenie równania ruchu urządzenia, określenie sposobu wiarygodnej weryfikacji eksperymentalnej wyników, analiza wyników w celu wyznaczenia optymalnych parametrów działania urządzenia.
Ogólny plan badań zakłada stopniowy rozwój modelu według następującego schematu: wstępne określenie założeń i problemu do rozwiązania przez model, wybór rozwiązania teoretycznego, implementacja rozwiązania do modelu, przeprowadzenie symulacji dla nieskomplikowanych warunków w celu sprawdzenia wiarygodności wyników, weryfikacja eksperymentalna wyników. Ponadto rozwijanie modelu ma być nakierowywane na możliwości
praktycznego wykorzystania. W tym celu przed każdym etapem rozwijania i poszerzania funkcjonalności modelu zaplanowano konsultacje wdrożeniowe.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.