Grant/Projek zakończony

Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu

Identyfikator grantu: PT00984

Kierownik projektu: Adrian Szczyrba

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-07-20

Data zakończenia: 2024-01-23

Streszczenie projektu

Celem badań będzie zbadanie kinetyki dwóch konkurencyjnych reakcji zachodzących podczas procesu dysocjacyjnego przyłączenia elektronu dla 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu oraz 5-bromo-4-tio-1-metylouracylu w fazie wodnej. Wyniki wcześniejszych badań nad zmodyfikowanymi nukleotydami 5-jodo-4-tio-2'-deoksyurydyną oraz 5-bromo-4-tio-2'-deoksyurydyną wykazały, że pierwsza z nich posiada właściwości radiouczulające na promieniowanie jonizujące, natomiast druga pochodna jest pozbawiona takich właściwości. Na podstawie wcześniejszych obliczeń metodami DFT wyznaczono kinetykę reakcji oddysocjowania atomu halogenu od pochodnych i zauważono, że bariera dysocjacji dla 5-bromo-4-tio-1-metylouracylu jest dwukrotnie większa niż dla 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu oraz na podstawie barier aktywacji i teorii stanu przejściowego stwierdzono, że czas trwania anionorodnika jest blisko dwieście razy dłuższy niż w przypadku anionorodnika 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu [1][2]. Wyniki te sugerują, że wydłużony czas życia anionorodnika jest wystarczający do konkurencyjnej reakcji protonowania [3]. Prawdopodobnie skutkuje to utratą właściwości radiosensybilizujących właściwości cząsteczki. Poznanie kinetyki i mechanizmów obu konkurencyjncych reakcji będzie miało kluczowe znaczenie w projektowaniu nowych radiosensybilizatorów.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.