Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza

Kierownik projektu: Marta Konik

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2019-05-27

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest ilościowe określenie wpływu kultur planktonu fotosynetyzującego na dynamikę zmian temepratury w strefie przypowierzchniowej. Jest to element pracy doktorskiej o tematyce badawczej: "Teledetekcja satelitarna zakwitów cyjanobakterii i analiza ich wpływu na zdalne pomiary wybranych właściwości fizycznych wód Morza Bałtyckiego". Wykorzystanie zostany jednowywmiarowy model turbulencji GOTM do analizy zmian rozkładu temperatury w ciągu roku w kolumnie wody przy braku oraz w obecności planktonu fotosyntetyzującego. Poprzez absorpcję światła na potrzeby produkcji biomasy, ma on silny wpływ na oświetlenie w kolumnie wody. Symulacje zostaną oparte o formuły empiryczne modelu DESAMBEM. Przeanalizowane zostaną m. in. zmiany dobowe temperatury wód przypowierzchniowych, tempo ogrzewania wód morskich w okresie wiosennym oraz różnice rozkładów temperatury w pionie.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.