Grant/Projek zakończony

Analiza mechanizmów niszczenia paneli spawanych laserowo

Identyfikator grantu: PT00614

Kierownik projektu: Janusz Kozak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-10-10

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy kontynuacji dotąd prowadzonych badań.
Badania obejmują modelowanie nośności granicznej pod złożonym obciążeniem bardzo wyrafinowanych struktur metalowych jakimi są stalowe panele sandwich wykonywane techniką spawania laserowego złącza teowego. Geometria i własności materiałowe takiego złącza czynią problem modelowania bardzo złożonych i wymagają wielu podejść obliczeniowych dla kalibracji modelu. Po uzyskaniu zgodności modelu geometrycznego i materiałowego z wynikami posiadanych badań laboratoryjnych, zostaną przeprowadzone systematyczne przeliczenia numeryczne paneli sandwich pod obciążeniem osiowym przy zmieniających się parametrach geometrii przekroju panelu. Spodziewanym rezultatem przeliczeń będzie macierz sztywności panelu w funkcji geometrii przekroju i jej związek z mechanizmem niszczenia panelu.
Dotychczas prowadzone badania literaturowe wykazały, że oprogramowanie Abaqus posiada najbardziej zaawansowane moduły służące do obliczania propagacji pęknięcia oraz wyznaczania jego trajektorii. Korzystanie z ogólnie dostępnego oprogramowania ma stanowić jeden z punktów odniesienia w testowaniu proponowanego argotyzmu. Dodatkowo oprogramowanie Abaqus umożliwia dołączanie autorskich, napisanych w ogólnie dostępnych językach programowania modułów, dlatego też wydaje się, że stanowi dobrą bazę do dalszej pracy naukowej.

Publikacje

  1. Kozak Janusz, Stalowe panele sandwicz w konstrukcjach okrętowych , Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym 1, (2018) 146
  2. Karol Niklas, Janusz Kozak, Experimental research on over-laminated steel sandwich panel connection to determine the form of fatigue failure, AIP Conference Proceedings Vol. 2028, (2018) 6
  3. J. Kowalski, J. Kozak, , Wpływ geometrii próbki na wartość CTOD stali okrętowej VL E36, XXXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych 33 (2020) 33, (2020) 29-30
  4. Jakub Kowalski, Janusz Kozak, - , "Wpływ geometrii próbki na wartość CTOD stali okrętowej VL E36", XXXIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych 1, (2020) 1
  5. Kozak Janusz, Joints Of Steel Sandwich Structures, Polish Maritime Research Vol. 28, (2021) 128-135
  6. Kozak J., Prediction of Weld Deformations by Numerical Methods - Review, Polish Maritime Research - Vol. 29,iss. 1, (2022) s.97-107


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.