RODO

 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Gdańska CI TASK (dalej CI TASK) z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
  Z administratorem można kontaktować się:
  • listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Użytkowników usług:
  • Świadczenie usług znajdujących się w ofercie CI TASK. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie świadczenie usługi (zgodnie z regulaminem usługi), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu CI TASK jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Promocja usług i działalności CI TASK. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu CI TASK jakim jest promowanie jego usług i działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Realizacja obowiązków księgowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu CI TASK jakim jest zabezpieczenie interesu CI TASK przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów podanych w punkcie 3.
 5. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom współpracującym z nami w zakresie niezbędnym oraz celu zgodnym z realizacją niniejszej umowy.
 6. Prawa
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych;
  • prawo do żądania usunięcia danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
 7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG.
 8. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie
  Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Źródło danych
  Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały nam przekazane od podmiotu, który Pani/Pan reprezentują lub osoby działającej w Pani/Pana.

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00