Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej i budowli ochrony brzegów na transport osadów i zmiany linii brzegowej

Identyfikator grantu: PT00993

Kierownik projektu: Sebastian Sorek

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-09-23

Streszczenie projektu

Opracowanie trójwymiarowego modelu strefy brzegowej do przewidywania zmian linii brzegowej i transportu osadu, który uwzględni wpływ morskich urządzeń ochrony brzegu, takich jak progi podwodne działające zarówno aktywnie, z opcją odbioru energii fali, jak i biernie. Model ma uwzględniać szeroki zakres ustawień geometrii strefy brzegowej, parametrów falowania podchodzącego, parametrów urządzenia ochrony brzegu oraz rodzajów dna morskiego.
Model ma wyznaczać parametry fali transmitowanej i odbitej po interakcji fali podchodzącej z konstrukcją oraz obliczyć wartości oddziaływań hydrodynamicznych na budowle, a także obliczać transport osadów i zmianę linii brzegowej w strefie za urządzeniem.
Problemy do rozwiązania: wybór teorii opisujących hydrodynamikę i morfodynamikę oraz określenie ich założeń, wyznaczenie równania ruchu urządzenia, określenie sposobu wiarygodnej weryfikacji eksperymentalnej wyników, analiza wyników w celu wyznaczenia optymalnych parametrów działania urządzenia.
Ogólny plan badań zakłada stopniowy rozwój modelu według następującego schematu: wstępne określenie założeń i problemu do rozwiązania przez model, wybór rozwiązania teoretycznego, implementacja rozwiązania do modelu, przeprowadzenie symulacji dla nieskomplikowanych warunków w celu sprawdzenia wiarygodności wyników, weryfikacja eksperymentalna wyników. Ponadto rozwijanie modelu ma być nakierowywane na możliwości
praktycznego wykorzystania. W tym celu przed każdym etapem rozwijania i poszerzania funkcjonalności modelu zaplanowano konsultacje wdrożeniowe.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.