Grant/Projek zakończony

Właściwości termodynamiczne cieczy molekularnych i ich mieszanin oraz oddziaływania międzycząsteczkowe w nich występujące

Kierownik projektu: Maciej Śmiechowski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-05

Data zakończenia: 2022-10-07

Streszczenie projektu

Celem pracy jest poznanie właściwości termodynamicznych czystych cieczy molekularnych (w szczególności rozpuszczalników niewodnych) oraz ich mieszanin, a także roztworów elektrolitów i nieelektrolitów (w tym cieczy jonowych) w tych cieczach oraz ich mieszaninach. Rozpuszczalniki niewodne, które podzielić można na protyczne, aprotyczne oraz koordynujące, stosowane są szeroko m.in. w syntezie chemicznej, elektrochemii, hydrometalurgii, remediacji (w tym radioizotopów) oraz w wielu innych dziedzinach. Badania eksperymentalne na temat właściwości termodynamicznych ich mieszanin oraz ich zdolności solwatacyjnych prowadzone są w Katedrze Chemii Fizycznej PG od wielu lat. Niezależnym potwierdzeniem prawdziwości modeli termodynamicznych wywiedzionych na podstawie eksperymentów mogą być obliczenia teoretyczne, w tym symulacje metodą dynamiki molekularnej (MD), dostarczające informacji o strukturze i dynamice badanych układów oraz obliczenia kwantowomechaniczne, będące źródłem danych o termodynamice oddziaływań międzycząsteczkowych. W szczególności kosztowna obliczeniowo metoda ab initio MD (AIMD) pozwala na śledzenie dynamiki badanego układu przy w pełni kwantowym ujęciu jego gęstości elektronowej. Wyniki planowanych obliczeń posłużyć mają interpretacji pomiarów wielkości fizycznych, w tym współczynników termoelastycznych (rozszerzalność temperaturowa i ściśliwość izotermiczna) oraz wielkości cząstkowych molowych (objętości molowe, itp.) badanych układów. Dodatkowo metoda AIMD pozwala na obliczenie widma w podczerwieni (IR) układu w niedostępnej dla eksperymentu rozdzielczości molekularnej i tym samym dogłębną analizę subtelnych zmian oddziaływań międzycząsteczkowych leżących u podstaw obserwowanych doświadczalnie zmian widm IR.

Publikacje

  1. Ł. Marcinkowski, M. Śmiechowski, E. Szepiński, A. Kloskowski, D. Warmińska, Interactions of N-alkyl-N-methylmorpholinium based ionic liquids with acetonitrile studied by density and velocity of sound measurements and molecular dynamics simulations, J. Mol. Liquids 286, (2019) 110875
  2. M. Śmiechowski, Computational space-resolved infrared spectra of solvent mixtures, Current Trends in Theoretical Chemistry VIII, (2019) O37
  3. Dorota Warmińska, Maciej Śmiechowski, Thermophysical study of the binary mixtures of triethyl phosphate with N-methylformamide, N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide - Experimental and theoretical approach, Journal of Molecular Liquids 304, (2020) 112778
  4. Maciej Śmiechowski, The influence of intermolecular correlations on the infrared spectrum of liquid dimethyl sulfoxide, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 260, (2021) 119869
  5. Maciej Śmiechowski, Molecular level interpretation of excess infrared spectroscopy, Journal of Molecular Liquids 342, (2021) 117544
  6. Dorota Warmińska, Maciej Śmiechowski, Understanding ion–ion and ion–solvent interactions in aqueous solutions of morpholinium ionic liquids with N-acetyl-L-alaninate anion through partial molar properties and molecular dynamics simulations, Journal of Molecular Liquids 354, (2022) 118876
  7. Adrian Malinowski, Maciej Śmiechowski, Solvent Exchange around Aqueous Zn(II) from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations, Liquids 2, (2022) 243-257
  8. Grzegorz Czekało, Solubilizacja hydrotropowa w układzie woda-chloroform z wykorzystaniem etanolu na podstawie symulacji metodą dynamiki molekularnej, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny -, (2022) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.