Oddziaływania wielkoskalowych procesów atmosferycznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w fiordach

Kierownik projektu: Paulina Aniśkiewicz

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2017-06-12

Streszczenie projektu

Za główny cel moich badań doktorskich uważa się rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za współoddziaływania lokalnych i wielkoskalowych zjawisk fizycznych systemu ocean-atmosfera z uwzględnieniem wpływu lądu na te interakcje. Określenie długo- i krótkoterminowych trendów zmian pozwoli ustalić ilościowy wpływ lokalnych czynników na zmiany klimatyczne w skali lokalnej. Obszarem badawczym są dwa fiordy: Porsanger usytuowany w północnej części Norwegii, połączony z Morzem Barentsa oraz Hornsund znajdujący się w południowo-zachodniej części archipelagu Svalbard. Przeprowadzone zostaną starannie zaplanowanie eksperymenty numeryczne, dzięki którym możliwe będzie określenie relacji pomiędzy przyczynami i skutkami badanych zjawisk, ich zmienność sezonową, miedzyletnią oraz trendy wieloletnie.

Zastosowana metodyka badawcza
Analizy opierać się będą na wzajemnych relacjach dwóch modeli (hydrologicznego i atmosferycznego), co pozwoli na dokładne zbadanie relacji systemu ocean-atmosfera. Model hydrodynamiczny ROMS (Regional Ocean Moeling System) stosowany jest zarówno na otwartych obszarach oceanicznych, jak i w strefach mórz przybrzeżnych. Model atmosferyczny WRF (Weather Research and Forecasting Model) z powodzeniem służy m in. do przewidywania pogody. Jego adaptacja jest niezbędnym elementem ze względu na silne występowanie efektów orograficznych. Zastosowanie pól atmosferycznych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej znacząco podniesie wydajność i dokładność wyników symulacji modelem ROMS. Ważnym punktem metodyki jest asymilacja danych satelitarnych do modeli. Po dostosowaniu modeli do warunków panujących w fiordzie i ich modyfikacji w celu zwiększenia dokładności modeli, uruchomione zostaną symulacje obrazujące zmienność parametrów oraz ich trendy, a także izolowane symulacje w celu zbadania powiązań przyczynowo-skutkowych. Umożliwi to obserwację wpływu każdego z parametrów na stan środowiska morskiego. Ze względu na opisane wcześniej efekty orograficzne w tym rejonie analiza zjawisk oparta na wzajemnych relacjach dwóch modeli zwiększy dokładność symulacji numerycznych i w połączeniu z analizą danych satelitarnych oraz in situ dla fiordu Porsanger świadczy niewątpliwie o nowatorskim charakterze tego projektu.

Publikacje

  1. P. Aniśkiewicz, The influence of Weather Research and Forecasting Model (WRF) parametrization for the accuracy of the model results in the Porsanger fjord, EMS Annual Meeting Abstracts 16, (2019) -
  2. P. Aniśkiewicz, Arctic weather conditions in winter season: nowadays and 36-years ago, EMS Annual Meeting Abstracts 16, (2019) -
  3. P. Aniśkiewicz, The impact of physical parameterizations on the WRF model results, Proceedings of the International Sopot Youth Conference 2019: Where the World is Heading -, (2019) -
  4. P. Aniśkiewicz, Sensitivity of atmospheric Weather Research and Forecasting (WRF) model results on planetary boundary layer schemes and other physic options in the Porsanger fjord, EGU, Geophysical Research Abstracts 21, (2019) -
  5. P. Aniśkiewicz, Winter weather: now and in the early 80?s in the two high-latitude fjords: Hornsund and Porsanger, Proceedings of the International Sopot Youth Conference 2019: Where the World is Heading, Wydawnictwo: Sopockie Towarzystwo Naukowe -, (2019) -
  6. P. Aniśkiewicz, Modelowanie numeryczne w fiordach arktycznych z zastosowaniem modelu WRF o dużej rozdzielczości przestrzennej, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Stan i trendy zmian w morzach i oceanach, Książka abstraktów -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.