Badania in silico w przewidywaniu właściwości optycznych i elektrycznych hybrydowych kryształów ferroelektrycznych i półprzewodników krystalicznych

Identyfikator grantu: PT01031

Kierownik projektu: Piotr Durlak

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

Wrocław

Data otwarcia: 2023-02-13

Streszczenie projektu

Niniejszy projekt badawczy koncentruje się na badaniach teoretycznych w ciele stałym dla stabilnych układów hybrydowych (organiczno-nieorganicznych), które mają wspomóc analizę eksperymentalną i część syntetyczną badań materiałowych. Ściślej prowadzone będą statyczne obliczenia kwantowo-mechaniczne oraz symulacje dynamiczne w grupie kryształów ferroelektrycznych, półprzewodników i perowskitów. Obliczenia będą prowadzone dla kryształów otrzymanych syntetycznie w ramach współpracy badawczej z grupą Ferroików i Półprzewodników na Wydziale Chemii UWr. Na bazie wyników obliczeń statycznych i termodynamicznych postuluje się struktury krystaliczne z uwzględnieniem przejść fazowych, polaryzację spontaniczną z wykorzystaniem faz Berrego, częstości w widmach podczerwonych (IR) oraz wiele innych właściwości fizykochemicznych badanych kryształów, takich jak: efekt piezoelektryczny, gęstości stanów i strukturę pasmową wraz z wyznaczaniem wartości przerwy wzbronionej. Wartość przerwy wzbronionej będzie można porównać z wartości uzyskaną eksperymentalnie z widm UV-ViS. Zaplanowane i obecnie prowadzone symulacje pozwolą określić czy mamy do czynienia w badanych kryształach z bezpośrednim, czy pośrednim przejściem elektronowym między pasmem walencyjnym (VB), a pasmem przewodnictwa (CB). Dodatkowo wyznaczone wartości bezwzględne poziomów orbitalnych HOMO i LUMO oraz poziomu energii Fermiego w odniesieniu do próżni w strukturze pasmowej pozwoli ocenić, czy mamy do czynienia z kontaktem omowym między metalem, a półprzewodnikiem lub kontaktem z barierą dla elektronu (tj. barierą Schottky'ego). Wymienione powyżej parametry są niezwykle ważne ze względu na właściwości elektryczne badanych kryształów i ich ewentualnych zastosowań inżynieryjnych i wdrożeniowych w fotowoltaice i elektronice użytkowej. Projektowanie nowoczesnych półprzewodników hybrydowych, posiadających pasmo wzbronione w zakresie od 1-3 eV jest niezwykle istotne z punktu widzenia szybkiego rozwoju technologicznego w zakresie ogniw fotowoltaicznych i pozyskiwania oraz magazynowania energii elektrycznej transformowanej z energii słonecznej. Proponowane badania i prace obliczeniowe w ramach projektu pozwolą również na uzyskanie nowej perspektywy badawczej dotyczącej wytwarzania stabilnych i wydajnych fotodetektorów.
Przyjęta metodyka badawcza (zaawansowane metody chemii kwantowej oraz duże bazy funkcyjne), stosowana do obliczeń w układach periodycznych w proponowanym projekcie oraz budowa molekularna układów (ciało stałe – kryształy hybrydowe), wymaga stosowania obliczeń z wykorzystaniem wielu rdzeni procesorów oraz znacznych nakładów pamięci RAM oraz szybkiej sieci komunikacyjnej typu InfiniBand. W sposób naturalny wymusza to konieczność korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK, który w swojej flocie maszynowej posiada wymaganą moc obliczeniową (klaster wieloprocesorowy Tryton) oraz odpowiednio dużą przestrzeń dyskową do składowania danych wolumetrycznych wartości powyżej 2 TB.

Publikacje

  1. Rowińska Magdalena, Piecha-Bisiorek Anna, Medycki Wojciech, Durlak Piotr, Jakubas Ryszard, Gągor Anna, Structural, Electric and Dynamic Properties of (Pyrrolidinium)3[Bi2I9] and (Pyrrolidinium)3[Sb2I9]: New Lead-Free, Organic–Inorganic Hybrids with Narrow Band Gaps, Molecules 28, (2023) 3894/1-3894/15
  2. Chański Michał, Białońska Agata, Jakubas Ryszard, Rok Magdalena, Zaręba Jan K., Janicki Rafał, Durlak Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Progressive Structural Complexity in Ferroelectric 1,2,4-Triazolium Hexabromoantimonate(III): Interplay of "Order-Disorder" and "Displacive" Contributions to the Structural Phase Transitions, Journal of Physical Chemistry Letters 14, (2023) 4524-4531


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.