Badanie słabych oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach i kryształach

Identyfikator grantu: PT01008

Kierownik projektu: Piotr Bruździak

Realizatorzy:

  • Aneta Panuszko
  • Bartosz Cieśla
  • Przemysław Pastwa
  • Maciej Ejnik
  • Kinga Cader
  • Julia Godlewska
  • Jacek Gajewski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-11-17

Streszczenie projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie informacji na poziomie molekularnym o charakterze i energii oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach oraz kryształach. Badania dotyczące roztworów, zwłaszcza wodnych, są prowadzone w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od wielu lat. W niniejszym projekcie będą one ukierunkowane głównie na poszukiwanie molekularnych przyczyn wpływu specyficznych związków organicznych oraz metaloorganicznych na strukturę rozpuszczalnika oraz na proste modele bardziej złożonych białek i peptydów. W badaniach wykorzystane zostaną obliczenia DFT układów wieloskładnikowych, które pozwolą na uzyskanie informacji o kierunkowości i energii oddziaływań. Analiza gęstości elektronowych, będących ubocznym produktem każdych obliczeń kwantowo-mechanicznych, za pomocą metody NCI pozwoli zwizualizować i scharakteryzować słabe oddziaływania w układach. Obliczenia tego typu, wspomagane analizą QTAIM, pozwolą określić nie tylko charakter oddziaływań, ale również wskazać jaką rolę odgrywa rozpuszczalnik. Obliczenia teoretyczne zostaną skonfrontowane z wynikami eksperymentalnymi, aby zwiększyć ich wiarygodność oraz zaproponować mechanizmy zachodzących w układach procesów, których nie można wprost zweryfikować za pomocą stosowanych technik eksperymentalnych (przede wszystkim spektroskopia IR, krystalografia rentgenowska, kalorymetria). Symulowane widma IR pozwolą także na przypisanie pasm obserwowanych na widmach, a także interpretację zmian na widmach eksperymentalnych w układach wieloskładnikowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.