Własności magnetyczne warstw epitaksjalnych - wpływ defektów i domieszek

Identyfikator grantu: PT01003

Kierownik projektu: Anna Ciechan

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Warszawa

Data otwarcia: 2022-11-17

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie obliczeń dotyczących własności defektów punktowych i domieszek w warstwach epitaksjalnych CuMnSb i GaN:Fe. Oba tematy dotyczą prowadzonych równolegle prac doświadczalnych w IF PAN.

Planowane obliczenia dotyczą w szczególności:

(i) własności luminescencyjnych półprzewodników szerokoprzerwowych tj. ZnO i GaN domieszkowanych jonami metali przejściowych. Prace doświadczalne prowadzone są w zespole prof. dr hab. A. Suchockiego. Poprzednie wyniki dotyczące ZnO domieszkowanego jonami Mn zostały opublikowane we wspólnej pracy doświadczalno-teoretycznej Metastability of Mn3+ in ZnO driven by strong d(Mn) intrashell Coulomb repulsion: Experiment and theory" (Phys. Rev. B 94, 165143 (2016)). Obecnie prowadzone są badania własności optycznych GaN:Fe.

(ii) właściwości magnetycznych warstw CuMnSb. Prof. dr hab. M. Sawicki prowadzi badania warstw CuMnSb we współpracy z grupą prof. L. Molenkampa z Wurtzburga. Analiza morfologii tych warstw i pomiary magnetyczne wykonywane są w IF PAN. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie nowej niskotemperaturowej fazy magnetycznej występującej poniżej 40 K. Planujemy weryfikację hipotezy sugerującej, iż faza ta związana jest z obserwowanymi odstępstwami od stechiometrii (Scheffler et al., Phys. Rev. Materials 4, 114402 (2020)).

Obliczenia wykonane zostaną w ramach teorii funkcjonału gęstości przy użyciu pakietu Quantum Espresso, którym posługuję się od wielu lat.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.