Zapoznaj się z zasadami rejestracji domen w CI TASK


Poniższe zasady zostały wprowadzone w dniu 12.09.1998 r., ujednolicone 19.11.1999 r., 01.03.2001 r., 30.04.2001 r., 08.10.2001 r, 02.11.2004 r, 17.12.2007 r.

 1. Nazwa domeny określona zostaje przez wnioskodawcę.
 2. Abonent może zgłosić do rejestracji jedynie taką nazwę, do której używania ma prawo.
 3. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania i utrzymywania domeny o nazwie określonej w elektronicznym formularzu i wniosku rejestracyjnym.
 4. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania domeny w ciągu 2 dni roboczych od daty spełnienia wszystkich formalności:
  • otrzymania prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza rejestracyjnego,
  • otrzymania faksem lub pocztą:
   • wniosku rejestracyjnego,
   • dowodu wpłaty dokonanej z góry,
  • skonfigurowania serwerów nazw.
 5. CI TASK odmówi zarejestrowania nazwy domeny w przypadku, gdy:
  • domena jest już zarejestrowana w CI TASK,
  • został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie rejestracyjne jest w toku,
  • jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą,
  • firma rejestrująca domenę zalega z płatnościami za inne domeny obsługiwane przez CI TASK,
  • nazwa jest powszechnie uważana za obraźliwą, naruszającą dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
  • w ciągu maksimum 14 dni wnioskodawca nie skompletuje wymaganej dokumentacji.
 6. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.
 7. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny załatwiane są bez udziału CI TASK.
 8. CI TASK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do nazwy.
 9. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
 10. Abonent jest zobowiązany do informowania CI TASK o wszelkich zmianach danych określonych w formularzu rejestracyjnym.
 11. Abonent jest zobowiązany do wniesienia pierwszej opłaty za rejestrację i utrzymanie domeny do końca następnego roku kalendarzowego.
 12. Abonent zobowiązany jest powiadomić CI TASK o kontynuacji obsługi domeny na kolejne dwa lata i wnieść stosowną opłatę.
 13. Opłata za każdą usługę dotyczącą domen musi być dokonana z góry, a dowód wpłaty należy do nas przesłać faksem, pocztą lub drogą elektroniczną.
  Usługi objęte opłatą 123 zł (100 zł + 23% VAT):
  • rejestrację domeny - opłata jest pobierana za okres dwóch lat począwszy od daty rejestracji domeny,
  • kontynuację obsługi domeny - opłata jest pobierana za kolejne dwa lata.
  Usługi objęte opłatą 61,50 zł (50 zł + 23% VAT):
  • przywrócenie obsługi domeny - opłata jest pobierana jednorazowo za odblokowanie domeny w przypadku gdy domena została zablokowana z winy niedopełnienia zobowiązań klienta wobec CI TASK.
  Usługi bezpłatne:
  • zmiana delegacji domeny,
  • zmiana danych adresowych firmy,
  • cesja domeny.
 14. W wypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 14 dni, domena jest blokowana bez powiadomienia. Domena zostanie odblokowana przy spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:
  • opłacenie zaległej faktury,
  • uiszczenie opłaty za przywrócenie domeny w wysokości 61 zł,
  • przysłanie faksem kserokopii dowodu wpłaty
  • dostarczenie pisemnej prośby abonenta o odblokowanie domeny.
 15. CI TASK zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku przez abonenta.
 16. Rezygnacja z obsługi domeny nie pociąga za sobą zwrotu opłaty w całości lub części.
 17. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi rejestracji domeny internetowej jak również utrzymania jej.

 

Cennik rejestracji/przedłużenia domeny (PLN netto)
  2 lata 5 lat 10 lat
.pl 300 600 1000
funkcjonalne i regionalne* 300 500 800

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji domen oraz obsługi DNS należy kierować do Zespołu Administratorów DNS pisząc na adres poczty elektronicznej

dns@task.gda.pl

+48 58 347 18 80