Formularz rejestracji domeny < Domeny internetowe

Cennik rejestracji i przedłużenia domeny (PLN netto)
  2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 10 lat
gda.pl 100 150 200 250 500
gdansk.pl 100 150 200 250 500
gdynia.pl 100 150 200 250 500
sopot.pl 100 150 200 250 500
med.pl 100 150 200 250 500

 

Zapoznaj się z zasadami rejestracji domen w CI TASK


Poniższe zasady zostały wprowadzone w dniu 12.09.1998 roku i ostatnio ujednolicone dnia 22.01.2021 r.

 1. Definicje:
  1. Domena – unikalny adres internetowy.
  2. Wnioskodawca – osoba (podmiot) składająca wniosek o rejestrację domeny.
  3. Serwery nazw – (ang. name servers) serwery obsługujące domeny w wybranej firmy hostingowej.
  4. Delegacja domeny – przekierowanie domeny na zewnętrzne serwery nazw.
  5. Dysponent – właściciel domeny (osoba prywatna albo firma).
 2. CI TASK jest jedyną instytucją zarządzającą domenami regionalnymi gda.pl, gdańsk.pl, gdynia.pl, sopot.pl oraz funkcjonalną med.pl.
 3. Nazwa domeny określona zostaje przez Wnioskodawcę (przyszłego Dysponenta) spośród wolnych domen możliwych do rejestracji.
 4. CI TASK ma prawo odmówić rejestracji jeżeli Wnioskodawca nie ma praw do używania danej nazwy domeny.
 5. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania i utrzymywania domeny o danych określonych w formularzu rejestracyjnym i wniosku rejestracyjnym.
 6. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania domeny w ciągu dwóch dni roboczych od daty spełnienia wszystkich formalności:
  • skonfigurowania serwerów nazw,
  • otrzymania prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza rejestracyjnego,
  • otrzymania pocztą elektroniczną wniosku rejestracyjnego i dowodu wpłaty
 7. CI TASK zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania nazwy domeny w przypadku, gdy:
  • domena jest już zarejestrowana w CI TASK,
  • został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie rejestracyjne jest w toku,
  • jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą,
  • Wnioskodawca zalega z płatnościami za inne domeny obsługiwane przez CI TASK,
  • nazwa domeny jest powszechnie uważana za obraźliwą, naruszającą dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego bądź jest nazwą usług sieciowych (np. www, http, smtp)
  • w ciągu maksimum 14 dni wnioskodawca nie skompletuje wymaganej dokumentacji.
 8. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.
 9. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny załatwiane są bez udziału CI TASK.
 10. CI TASK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do nazwy.
 11. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
 12. Dysponent jest zobowiązany do informowania CI TASK o wszelkich zmianach danych określonych w formularzu rejestracyjnym.
 13. Dysponent jest zobowiązany do wniesienia pierwszej opłaty za rejestrację, a także kolejnych opłat za utrzymanie domeny internetowej.
 14. Dysponent jest zobowiązany powiadomić CI TASK o kontynuacji obsługi domeny na kolejny okres rozliczeniowy. Dysponent otrzyma przed upływem ważności domeny informację drogą elektroniczną, na którą powinien odpowiedzieć.
 15. Opłata za każdą usługę dotyczącą domen musi być dokonana z góry. W celu przyspieszenia czynności zaleca się przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty.
 16. Faktura jest wysyłana do klienta drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 17. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 14 dni, domena jest blokowana bez powiadomienia. Domena zostanie odblokowana przy spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:
  • opłacenie zaległej faktury,
  • przesłanie drogą elektroniczną dowodu wpłaty
  • przesłanie pisemnej prośby Dysponenta o odblokowanie domeny.
 18. CI TASK zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia likwidacji domeny przez Dysponenta.
 19. Likwidacja domeny przez Dysponenta nie pociąga za sobą zwrotu opłaty w całości lub części.
 20. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi rejestracji domeny internetowej jak również utrzymania jej.
  Więcej informacji: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo.

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji domen oraz obsługi DNS należy kierować do Zespołu Administratorów DNS pisząc na adres poczty elektronicznej

dns@task.gda.pl

+48 58 347 18 80