Domeny internetowe < Sieć

Rejestracja regionalnych domen internetowych

Centrum Informatyczne TASK zarządza domenami regionalnymi: gdansk.pl, gda.pl, gdynia.pl, sopot.pl i med.pl. Koszt rejestracji i utrzymania własnej nazwy w tych domenach to 61,50 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), przy minimalnym okresie rejestracji wynoszącym dwa lata.

Aby zarejestrować nową domenę, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. sprawdzić poniżej, czy jest możliwość rejestracji proponowanej domeny
 2. zapoznać się poniżej z zasadami rejestracji domen
 3. skonfigurować serwery nazw (ang. nameservers, NS) mające obsługiwać rejestrowaną domenę
 4. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny na naszej stronie WWW
 5. wypełnić, podpisać i przesłać wniosek o rejestrację domeny (skan mailem, lub oryginał pocztą)
 6. wpłacić z góry kwotę będącą iloczynem ceny 61,50 zł brutto i liczby lat, a potwierdzenie przelewu przesłać drogą mailową.

 

Dostępność domeny

Formularz sprawdza możliwość rejestracji domen: gda.pl, gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl i med.pl.

 

 

 

Formularz rejestracji domeny

 

 

REJESTRACJA

Dokumenty

Zobacz i pobierz dokumenty

 • rejestracja nowej domeny: PDF
 • zmiana delegacji domeny: PDF | RTF
 • zmiana danych adresowych: PDF | RTF
 • zmiana abonenta domeny (cesja): PDF | RTF
 • nota korygująca: RTF
 • likwidacja domeny: PDF | RTF

Zasady rejestracji domen w CI TASK

Przeczytaj zasady rejestracji domen

Poniższe zasady zostały wprowadzone w dniu 12.09.1998 roku i ostatnio ujednolicone dnia 22.01.2021 r.

 1. Definicje:
  1. Domena – unikalny adres internetowy.
  2. Wnioskodawca – osoba (podmiot) składająca wniosek o rejestrację domeny.
  3. Serwery nazw – (ang. name servers) serwery obsługujące domeny w wybranej firmy hostingowej.
  4. Delegacja domeny – przekierowanie domeny na zewnętrzne serwery nazw.
  5. Dysponent – właściciel domeny (osoba prywatna albo firma).
 2. CI TASK jest jedyną instytucją zarządzającą domenami regionalnymi gda.pl, gdańsk.pl, gdynia.pl, sopot.pl oraz funkcjonalną med.pl.
 3. Nazwa domeny określona zostaje przez Wnioskodawcę (przyszłego Dysponenta) spośród wolnych domen możliwych do rejestracji.
 4. CI TASK ma prawo odmówić rejestracji jeżeli Wnioskodawca nie ma praw do używania danej nazwy domeny.
 5. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania i utrzymywania domeny o danych określonych w formularzu rejestracyjnym i wniosku rejestracyjnym.
 6. CI TASK zobowiązuje się do zarejestrowania domeny w ciągu dwóch dni roboczych od daty spełnienia wszystkich formalności:
  • skonfigurowania serwerów nazw,
  • otrzymania prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza rejestracyjnego,
  • otrzymania pocztą elektroniczną wniosku rejestracyjnego i dowodu wpłaty
 7. CI TASK zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania nazwy domeny w przypadku, gdy:
  • domena jest już zarejestrowana w CI TASK,
  • został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie rejestracyjne jest w toku,
  • jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą,
  • Wnioskodawca zalega z płatnościami za inne domeny obsługiwane przez CI TASK,
  • nazwa domeny jest powszechnie uważana za obraźliwą, naruszającą dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego bądź jest nazwą usług sieciowych (np. www, http, smtp)
  • w ciągu maksimum 14 dni wnioskodawca nie skompletuje wymaganej dokumentacji.
 8. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności w wypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.
 9. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny załatwiane są bez udziału CI TASK.
 10. CI TASK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzające prawa innego podmiotu do nazwy.
 11. CI TASK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
 12. Dysponent jest zobowiązany do informowania CI TASK o wszelkich zmianach danych określonych w formularzu rejestracyjnym.
 13. Dysponent jest zobowiązany do wniesienia pierwszej opłaty za rejestrację, a także kolejnych opłat za utrzymanie domeny internetowej.
 14. Dysponent jest zobowiązany powiadomić CI TASK o kontynuacji obsługi domeny na kolejny okres rozliczeniowy. Dysponent otrzyma przed upływem ważności domeny informację drogą elektroniczną, na którą powinien odpowiedzieć.
 15. Opłata za każdą usługę dotyczącą domen musi być dokonana z góry. W celu przyspieszenia czynności zaleca się przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty.
 16. Faktura jest wysyłana do klienta drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 17. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 14 dni, domena jest blokowana bez powiadomienia. Domena zostanie odblokowana przy spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:
  • opłacenie zaległej faktury,
  • przesłanie drogą elektroniczną dowodu wpłaty
  • przesłanie pisemnej prośby Dysponenta o odblokowanie domeny.
 18. CI TASK zobowiązuje się do wyrejestrowania domeny w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia likwidacji domeny przez Dysponenta.
 19. Likwidacja domeny przez Dysponenta nie pociąga za sobą zwrotu opłaty w całości lub części.
 20. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi rejestracji domeny internetowej jak również utrzymania jej.
  Więcej informacji: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest numer konta przy płatnościach za domeny?

Oto nasz numer rachunku bankowego:
Politechnika Gdańska, CI TASK
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Santander Bank Polska S.A
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
w tytule podać nazwę rejestrowanej domeny

Z kim się kontaktować w sprawie rejestracji domen?

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji domen oraz obsługi DNS należy kierować do Zespołu Administratorów DNS:
e-mailem: dns@task.gda.pl,
telefonicznie: 58 347 18 80, w godzinach 9:00-16:00,

Skąd można pobrać dokumenty niezbędne w procesie rejestracji i utrzymania domen?

W jaki sposób następuje zawarcie umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny?

Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą rejestracji domeny przez CI TASK. Wniosek o rejestrację (w wersji elektronicznej oraz pisemnej) pełni rolę zamówienia. W treści wniosku o rejestrację wnioskodawca informuje, że „… zapoznałem/am się z zasadami rejestracji i prowadzenia domen internetowych przez CI TASK.”

Jak długo trwa rejestracja domeny?

Zarejestrowanie domeny następuje w ciągu dwóch dni roboczych, od chwili dopełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymagań,

Jak dokonać zmiany NS (zmiany delegacji)?

Zmianę delegacji może wykonać jedynie dysponent domeny (właściciel) przesyłając do nas oświadczenie o zmianę delegacji dla domeny.

Czy można dokonać transferu domeny?

Nie, ponieważ jesteśmy jedynym rejestratorem (Registrarem) dla domen regionalnych gda.pl, gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl, med.pl.

Jak można uzyskać kod AUTHINFO?

Nie udostępniamy kodu AUTHINFO, gdyż jesteśmy jedynym rejestratorem (Registrarem) dla domen gda.pl, gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl, med.pl

Jak można uzyskać dostęp do usługi WHOIS?

Dane dotyczące domen internetowych rejestrowanych przez TASK można sprawdzić jedynie telefonicznie.

Czy do rejestracji domeny potrzebne są nameservery?

Nie są wymagane, ale następuje wówczas jedynie zaparkowanie domeny (rezerwacja nazwy). Aby domena była aktywna, konieczne jest wykupienie usługi w firmie hostingowej wraz z konfiguracją serwerów nazwj.

Czy można zarezerwować domenę?

Tak, należy zaznaczyć to w formularzu w sekcji serwery nazw: "Chcę jedynie zaparkować domenę, nie posiadam serwerów nazw".

Co zrobić, gdy wystąpiły błędy na otrzymanej fakturze VAT?

W wypadku rozbieżności pomiędzy danymi płatnika umieszczonymi na fakturze VAT, a stanem faktycznym należy wystawić i przesłać do nas notę korygującą – zgodnie z treścią § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., poz. 268 Dz. U. Nr 27/2002. Nota korygująca jest także podstawą do dokonania zmian danych płatnika w Systemie Rejestracji Domen CI TASK.

Jak zmienić swoje dane adresowe?

Zmiany danych adresowych może dokonać jedynie dysponent domeny (właściciel) przesyłając do nas oświadczenie o zmianie danych adresowych.

Czy można zmienić abonenta domeny?

Tak, wystarczy wypełnić i przesłać wniosek cesji domeny, który można pobrać ze sekcji z dokumentami. Ten wniosek wypełniają obie strony: dotychczasowy dysponent i przyszły dysponent.

Skąd można pobrać niezbędne dokumenty (wnioski, oświadczenia)?

Wnioski można pobrać z sekcji z powyżej Dokumenty.

Czy można zarejestrować domenę z polskimi znakami narodowymi?

Tak. Taką domenę należy wpisać w formularzu i wniosku w formacie „xn--„, zgodnie z dokumentacją  IETF (dokumenty: RFC 3490, RFC 3491, RFC 3492). Program tłumaczący wyrazy znajduje się na stronie  http://www.dns.pl/cgi-bin/idntranslator.pl. Na przykład: ząb.gda.pl -> xn--zb-pla.gda.pl

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji domen oraz obsługi DNS należy kierować do Zespołu Administratorów DNS pisząc na adres poczty elektronicznej

dns@task.gda.pl

+48 58 347 18 80