PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Fourth Implementation Phase) < Projekty

Cele projektu

PRACE dostarcza naukowcom i inżynierom w Europie infrastrukturę i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PFLOPS, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.

CI TASK we współpracy z innymi centrami superkomputerowymi w Polsce i Europie uczestniczył w następujących pracach

  • badania nad zaawansowanymi procesami zarządzania infrastrukturą oraz narzędziami wspierającymi zarządzanie tego typu,
  • zebranie wymagań i oczekiwań od środowiska użytkowników odnośnie przyszłych złożonych aplikacji wielkich wyzwań, optymalizacja i uruchomienie aplikacji tego typu,
  • optymalizacja aplikacji wielkoskalowych do potrzeb użytkowników w celu pełnego wykorzystania systemów udostępnianych w konkursach grantowych PRACE,
  • wypracowanie modeli współpracy z przemysłem i MSP.
}

Terminy realizacji

01.02.2015 r. – 03.03.2021 r.

Konsorcjum

Oficjalny partner: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Strona trzecia (Third Party) Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, Politechnika Gdańska CI TASK

Źródło finansowania: Komisja Europejska