h

Podstawowe dane o projekcie

Wartość projektu: 217 555 600,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wkład własny.

Projekt PRACE-LAB zamieszczony został na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych, liście będącej odpowiednikiem Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Projekt zaklasyfikowany został w grupie 7 (Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury). Odpowiednik projektu w wersji europejskiej – PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) znajduje się również w aktualnej edycji mapy drogowej ESFRI.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych.

}

Terminy realizacji

01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.

Konsorcjum

  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider konsorcjum),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet,
  • Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska,
  • Politechnika Gdańska CI TASK,
  • Politechnika Łódzka,
  • Politechnika Świętokrzyska,
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe