Centrum Kompetencji STOS < Projekty

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R
Instytucje finansujące: Województwo Pomorskie, Minister Edukacji i Nauki
Oś priorytetowa: RPO WP (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020): 01. Komercjalizacja wiedzy
Działanie: RPO WP: 01.02. Transfer wiedzy do gospodarki
Numer Projektu: RPPM.01.02.00-22-0001/17
Strona www:  https://stos.gda.pl

Cele projektu

Celem projektu jest budowa i wyposażenie w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną (w tym superkomputer) nowego inteligentnego obiektu Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), którego zasadniczym elementem będzie podziemna serwerownia (tzw. „bunkier”), spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.

CK STOS stanowić będzie jednostkę całkowicie innowacyjną i unikatową w skali kraju, będącą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rynku w zakresie działań B+R wymagających obliczeń, czy np. przetwarzania i archiwizacji ogromnych zbiorów danych (w oparciu o moce obliczeniowe superkomputera) i umożliwi świadczenie nowych usług typu SMART. Usługi te skierowane będą głownie do przedsiębiorstw i pozwolą na integrację rozwiązań ICT z biznesem, dzięki czemu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest urynkowienie działalności badawczo- rozwojowej.

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Konsorcjum

Członkowie konsorcjum: Politechnika Gdańska CI TASK (lider), Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o.

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki a Politechniką Gdańską (UMOWA NR 14/2021/RPO).