Pełna nazwa i numer projektu

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie POIR.04.02.00-00-B001/18

Źródło finansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce oraz Europie, jak również umożliwienie obliczeń w zakresie badań przemysłowych. Realizacja projektu planowana na lata 2019-2023 obejmować będzie następujące etapy:

Opracowanie architektury systemu oraz przygotowanie usług obliczeniowych oraz zarządzania danymi na e-Infrastrukturze HPC (2019-2020) • Integracja zaimplementowanych usług w formie demonstratora wraz z przeprowadzeniem testów systemowych (2021) • Testowanie oraz eksploatacja platformy PRACE-Lab (2022-2023).

Platforma zbudowana zostanie w ramach współpracy konsorcjum naukowego, a tak powstała platforma wykorzystana zostanie do celów gospodarczych oraz niegospodarczych. W części gospodarczej planowane jest udostępnienie systemu dla przedsiębiorstw, administracji rządowej oraz samorządowej. Zasięg udostępniania usług wykracza znacznie poza granice kraju. Do części niegospodarczej systemu dostęp uzyskują jednostki badawcze z uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowych Instytutów Badawczych. Instalacja w ramach części niegospodarczej zintegrowana zostanie z ekosystem europejskiej infrastruktury obliczeniowej PRACE, w skład której wchodzą największe centra komputerowe z 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W zakresie technologicznym opracowanej zostaną usługi w ramach następujących laboratoriów:

  • Laboratorium przetwarzania HPC oraz chmurowego
  • Laboratorium dostępu do infrastruktury przetwarzania
  • Laboratorium zarządzania i monitorowania infrastrukturą przetwarzania
  • Laboratorium archiwizacji oraz długoterminowego składowania wyników badań
  • Laboratorium zarządzania rozproszonymi danymi oraz transparentnego dostępu do danych
  • Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury.

Wspomniane wyżej laboratoria udostępnione zostaną w ramach sieci krajowej Pionier oraz sieci miejskich MAN jako wartość dodana do istniejących usług sieciowych na podobnej zasadzie jak w przypadku projektów Platon czy MAN-HA, poza częścią gospodarczą umożliwiającą równy dostęp wszystkim instytucjom nie mającym statutu jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

Usługi i zadanie realizowane przez CI TASK

  • Zadanie CITASK-1-1: Tworzenie logicznej infrastruktury środowisk wykonawczych Cel: Opracowanie metod i procedur logicznego wydzielania infrastruktury na potrzeby środowisk wykonawczych.
  • Zadanie CITASK-2-1: Portal do zarządzania użytkownikami i dostępem do usług Cel: Zapewnienie podstawowej informacji i dostępu użytkownika do usług infrastruktury oraz przyjaznych narzędzi administracyjnych.
  • Zadanie CITASK-3-1: Środowisko usług krytycznych Cel: Przygotowanie bezpiecznego i niezawodnego środowiska dla krytycznych usług wewnętrznych, niezbędnych dla efektywnego zarządzania złożonymi środowiskami obliczeniowymi Zadanie CITASK-4-1: Zabezpieczenie przed utratą pojedynczego punktu składowania danych Cel: Zabezpieczenie danych przed całkowitą awarią jednego punktu składowania danych.
  • Zadanie CITASK-5-1: Wdrożenie metody opisu i gromadzenia danych dziedzinowych Cel: Opracowanie metod i procedur logicznego wydzielania infrastruktury na potrzeby środowisk wykonawczych

Konsorcjum projektu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Lider Konsorcjum), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska CI TASK, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe