Pełna nazwa projektu:

MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data nr POPC.02.03.01-00-0033/17-00

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1

Cel projektu

Zwiększenie dostępności danych badawczych pozyskanych przy finansowaniu przez instytucje wspierające działalność naukową oraz utworzenie na Politechnice Gdańskiej centrum kompetencji w tym zakresie. Istotą projektu MOST DANYCH jest zaprojektowanie i wybudowanie platformy pozwalającej na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i udostępnianie otwartych danych badawczych oraz zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z 3 najważniejszych uczelni wyższych Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Dane te będą bezpłatnie udostępniane środowisku naukowemu, przedsiębiorcom i społeczeństwu.

Usługi i zadanie realizowane przez CI TASK

CI TASK świadczy usługi przechowywania, aktualizacji i transferu danych (ok. 140 TB) gromadzonych w ramach projektu MOST DANYCH, przy wykorzystaniu wysokowydajnych obiektowych systemów magazynowania danych: CEPH, jak również zarządza oprogramowaniem Apache Spark, osadzonym w chmurze obliczeniowej OpenStack, które udostępnia usługi analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Zadania realizowane przez CI TASK obejmują przygotowanie i zarządzanie środowiskiem chmury obliczeniowej, magazynu danych obiektowych, jak również oprogramowania analizy dużych zbiorów danych. Zespół projektantów i programistów Centrum jest odpowiedzialny za przygotowanie, implementację i utrzymanie zdalnego API dostępu do danych, komponentów programowych portalu MOST DANYCH umożliwiających wszechstronną wizualizację obrazowych danych medycznych (wirtualny mikroskop), oraz aplikacji analizy wielkoskalowych danych ustrukturyzowanych.

Konsorcjum projektu

Politechnika Gdańska (lider), Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański