Partnership for Advanced Computing in Europe – Fourth Implementation Phase
Celem PRACE-4IP jest kontynuacja, uzupełnienie i rozszerzenie zakresu prac poprzednich projektów fazy wdrożeniowej. PRACE dostarczył naukowcom i inżynierom w Europie infrastrukturę i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PFLOPS, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.
CI TASK w współpracy z innymi centrami superkomputerowymi w Polsce i Europie brał udział w następujący pracach:

  • badania nad zaawansowanymi procesami zarządzania infrastrukturą oraz narzędziami wspierającymi zarządzanie
  • zebranie wymagań i oczekiwań od środowiska użytkowników odnośnie przyszłych złożonych aplikacji wielkich wyzwań, optymalizacja i uruchomienie aplikacji
  • optymalizacja aplikacji wielkoskalowych do potrzeb użytkowników w celu pełnego wykorzystania systemów przewidzianych w konkursach grantowych PRACE
  • wypracowanie modeli współpracy z przemysłem i MSP

Oficjalny partner: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Strona trzecia (Third Party) Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, Politechnika Gdańska CI TASK
Źródło finansowania: Komisja Europejska