Zadania Działu KDM

 •     obsługa użytkowników KDM,
 •     instalacja i aktualizacja oprogramowania użytkowego,
 •     obsługa archiwizatorów danych wraz z ewidencją nośników,
 •     obsługa Komputerów Dużej Mocy (KDM),

więcej

 •     obsługa stacji roboczych,
 •     obsługa serwera sieciowego i baz danych,
 •     nadzór nad całością pracy zainstalowanego sprzętu wraz z urządzeniami zasilania i klimatyzacji,
 •     udział w odbiorze i testowanie nowego sprzętu komputerowego,
 •     nadzorowanie gwarancji i umów pogwarancyjnych urządzeń i oprogramowania,
 •     prowadzenie zdalnego monitorowania pracy KDM,
 •     zabezpieczenie i ochrona zasobów KDM przed nieuprawnionym dostępem,
 •     współpraca z Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z planowanym rozwojem sprzętowym oraz zakupami nowego oprogramowania na KDM,
 •     współpraca z Działem Sieci w zakresie obejmującym sieciowy dostęp do KDM,
 •     współpraca z administratorami innych centrów KDM w zakresie wykorzystania KDM i oprogramowania użytkowego poprzez sieć Internet,
 •     nadzór i konfiguracja systemów operacyjnych,
 •     nadzór i współpraca w tworzeniu baz danych,
 •     prowadzenie serwerów FTP, WWW, W3Cache oraz News,
 •     prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego komputerów i oprogramowania KDM,
 •     prowadzenie i nadzór nad działaniem poczty elektronicznej wraz z jej oprogramowaniem,
 •     nadzór nad zabezpieczeniem powierzonej dokumentacji i nośników z oprogramowaniem,
 •     udział w listach dyskusyjnych działających w sieci Internet,
 •     organizacja dostępu do literatury będącej na stanie CI TASK,
 •     rejestracja i rozliczanie czasu pracy użytkowników,
 •     konsultacje dla użytkowników w zakresie oprogramowania użytkowego zainstalowanego na KDM,
 •     udział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie KDM, oprogramowania i baz danych,
 •     prowadzenie serwisu WWW,
 •     udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.


Zadania Działu Sieci TASK

 •     monitorowanie ruchu oraz obciążenia sieci,
 •     prowadzenie NameService oraz rozdział numerów Internetu,
 •     prowadzenie sieciowych serwisów informacyjnych oraz realizacja projektów sieciowych  

więcej

 •     prowadzenie ewidencji urządzeń sieciowych,
 •     testowanie i udział w odbiorze sprzętu sieciowego oraz nowych przyłączy do sieci TASK,
 •     nadzorowanie gwarancji urządzeń i umów pogwarancyjnych,
 •     nadzór nad bezpieczeństwem powierzonego sprzętu,
 •     nadzór nad pracą całości urządzeń sieciowych i zasilających,
 •     nadzór nad stacjami do zarządzania siecią i sprzętem komputerowym będącym na stanie pracowni,
 •     udział w projektowaniu, rozbudowie i rekonfiguracji sieci TASK,
 •     stały nadzór wraz ze zdalnym monitorowaniem poprawności działania sieci,
 •     rozliczanie ruchu generowanego przez użytkowników,
 •     opiniowanie projektów nowych przyłączy na styku LAN - TASK,
 •     wdrażanie nowoczesnych technologii transmisyjnych,
 •     współpraca z Dyrekcją Centrum w zakresie dotyczącym inicjowania zakupów sprzętu sieciowego i pomiarowego,
 •     współpraca z Pracownią KDM w zakresie zabezpieczenia dostępu do sieci i oprogramowania na styku sieć - KDM,
 •     współpraca z administratorami węzłów LAN oraz stały nadzór nad węzłami sieci TASK,
 •     współpraca z instytucjami - konserwatorami części liniowej sieci,
 •     współpraca z instytucjami uczestniczącymi w eksploatacji sieci,
 •     współpraca z innymi operatorami sieci,
 •     instalacja i aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych,
 •     udział w listach dyskusyjnych działających w sieci Internet,
 •     konsultacje dla użytkowników w zakresie rodzajów łączy urządzeń oraz protokołów sieciowych niezbędnych do współpracy z TASK,
 •     udział w organizowaniu szkoleń z zakresu eksploatacji i użytkowania sieci,
 •     udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.


Zadania Działu Usług i Aplikacji Informatycznych

 •     przygotowywanie projektów dla potrzeb nauki i gospodarki,
 •     projektowanie, budowa i utrzymanie aplikacji informatycznych,
 •     nadzór nad wdrożonymi aplikacjami informatycznymi,
 •     rozwój chmury obliczeniowej TASK,

więcej

 •     śledzenie trendów w programach konkursów na projekty naukowe, krajowych i międzynarodowych,
 •     współpraca z kierownikami realizowanych projektów,
 •     koordynacja działań projektowych w okresie utrzymania projektów,
 •     prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego tworzonych aplikacji informatycznych,
 •     udział w organizowaniu szkoleń i konferencji w zakresie tworzonych aplikacji informatycznych,
 •     współpraca z Dyrekcją Centrum w sprawach związanych z planowanym rozwojem oprogramowania, a w szczególności nowych aplikacji informatycznych,
 •     współpraca z Działem KDM w zakresie wykorzystania komputerów i systemów dużej mocy,
 •     współpraca z Działem Sieci TASK w zakresie obejmującym dostęp do zasobów Centrum Informatycznego,
 •     udział w opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego TASK.