Najważniejsze fakty z historii TASK

3.11.1993

Zawarcie porozumienia budowy Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) przez uczelnie, jednostki PAN oraz instytucje badawcze Trójmiasta (Tekst Porozumienia).

17.03.1994

Powołanie przy PG Centrum Informatycznego TASK jako operatora budowy eksploatacji oraz rozwoju sieci TASK

Lata 1991-2000

więcej

Szybko postępujący rozwój komputeryzacji środowisk naukowych i akademickich charakteryzujący się między innymi łaczeniem posiadanych zasobów komputerowych w sieci lokalne (LAN) oraz narastająca potrzeba integracji tych środowisk między sobą i ze światem, spowodowały potrzebę utworzenia Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Deklarację na rzecz utworzenia akademickiej sieci komputerowej w Trójmieście podpisały w końcu marca 1991 roku Akademia Medyczna w Gdańsku (AMG), Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku (AWF), Uniwersytet Gdański (UG) i Politechnika Gdańska (PG). Utworzenie takiej sieci miało szczególne znaczenie dla UG, którego jednostki rozrzucone są po całym Trójmieście. Dlatego też UG, jako jednostka wiodąca, przygotował wraz z PG oraz AMG i AWF wspólny wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków na budowę takiej sieci.

Dotacja uzyskana z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach umowy (PONT) pozwoliła na utworzenie Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, łączącej w 1992 roku cztery uczelnie oraz 2 instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN) za pomocą linii dzierżawionych od Telekomunikacji Polskiej SA o standardowej szybkosci transmisji 9,6 kbps. Zdecydowano się na zakup urządzeń komunikacyjnych firmy Cisco zakładając, że docelowo sprzęt ten umożliwi przejście na szybki standard łączności w technologii FDDI. Dzięki równoległemu utworzeniu nowoczesnych sieci lokalnych w PG, UG i innych instytucjach w szybkim tempie zrealizowano zamierzenia. Węzeł łączności TASK z krajową Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) zlokalizowano na UG.

Pod koniec 1992 roku środki, a więc i decyzje dotyczące programu informatyzacji nauki w Polsce, znalazły się w rękach Komitetu Badań Naukowych. 6 stycznia 1993 roku KBN i MEN, pismem sygnowanym przez Podsekretarzy Stanu Małgorzatę Kozłowską i Jerzego Olędzkiego, zwrócili się do Politechniki Gdańskiej z propozycją przejęcia funkcji wiodącej i przygotowanie wniosku inwestycyjnego Sieci Metropolitalnej (MAN) Trójmiasta. Pod patronatem Rektora PG prof. Edmunda Wittbrodta, a pod nadzorem merytorycznym Prorektora d/s Ogólnych PG prof. Antoniego Nowakowskiego, z początkiem 1993 roku rozpoczął pracę zespół roboczy przedstawicieli wyższych uczelni Trójmiasta, przygotowując koncepcję budowy nowoczesnej sieci metropolitalnej i utworzenia centrum informatycznego z Komputerami Dużej Mocy Obliczeniowej (KDMO). Założono, że sieć ma mieć charakter niekomercyjny i ma służyć szkołom wyższym oraz jednostkom Polskiej Akademii Nauk.

Podstawowe założenie techniczne to budowa szkieletu sieci na światłowodzie jednomodowym z zastosowaniem technologii FDDI (transmisja danych linią światłowodową) o prędkości 100 Mb/s, umożliwiającej wykorzystanie sieci również do transmisji sygnałów multimedialnych.

Strategiczną decyzją było zwrócenie się do Polskiej Telewizji Kablowej SA (PTK SA) i do Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA) o pomoc w realizacji inwestycji. W marcu 1993 roku środowisko naukowe Trójmiasta w osobach rektorów wszystkich uczelni cywilnych, wicewojewody prof. J.Borzyszkowskiego, a także właściciela PTK SA dr Davida Chasa (inwestor amerykański polskiego pochodzenia) i jej Dyrektora Leszka Ekierta oraz Zastępcy Dyrektora Okręgu TP SA Jana Kiedrowskiego podpisali memorandum o współpracy z deklaracją nieodpłatnego udostępnienia na cele TASK 4 nitek światłowodowych w "backbonie" na trasie Gdansk - Sopot - Gdynia. Stosowna umowa pomiędzy PG oraz TP SA i PTK SA została podpisana w grudniu 1993 roku. Umowa dodatkowo określa, że efektem współpracy ma być utworzenie lokalnego programu telewizji edukacyjnej rozprowadzanego w sieci telewizji kablowej. Prace nad realizacją tej koncepcji są w toku. Ostatecznie sformułowano założenia inwestycyjne sieci w momencie uzyskania decyzji o przyznaniu środków finansowych, co nastąpiło pod koniec lipca 1993 roku.

Przygotowany na tej podstawie przez PG, uzgodniony ze środowiskiem wniosek inwestycyjny i działania organizacyjne doprowadziły do powstania w 1993 roku szkieletu nowoczesnej sieci w Trójmieście z wykorzystaniem technologii światłowodowej.

I etap inwestycji światłowodowej TASK zrealizowano zgodnie z planem i uruchomiono łaczność w pętli FDDI w lutym 1994 roku, przystępując jednocześnie do realizacji kolejnego, II etapu rozbudowy sieci. Równocześnie w siedzibie TP SA we Wrzeszczu zainstalowano urządzenia komunikacyjne NASK i uruchomiono w marcu 1994 roku łaczność Gdańsk - Warszawa z szybkością 2 Mbps. Zarządzanie siecią TASK odbywa sie ze stacji zarządzania siecią (Sun SPARC station IPX, Sun Net Manager i Cisco Works) zlokalizowanej w Centrum Informatycznym PG.

Warto zauważyć, że długość pętli FDDI, po realizacji drugiego etapu budowy sieci, wynosi około 90 km. Łączy ona 15 węzłów FDDI wyposażonych w routery Cisco, co na dzień dzisiejszy czyni TASK najbardziej rozległą terytorialnie siecią informatyczną w Polsce.

W tej sytuacji pilnym stało się zorganizowanie Centrum Informatycznego obsługującego wszystkich użytkowników TASK. Jednostką wiodącą została Politechnika Gdańska. 1 kwietnia 1994 roku powołano zarządzeniem Rektora PG Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), będące wydzieloną finansowo jednostką organizacyjną, której zadaniem jest pełnienie funkcji operatora TASK i organizatora centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej. Komitet Badań Naukowych uznając wysiłek regionu, który w realizacji I etapu udowodnił swoje przygotowanie do pracy w zintegrowanym środowisku informatycznym, przyznał środki na stosowne wyposażenie powołanego w PG Centrum Informatycznego TASK.

Od początku przejęcia realizacji inwestycji przez PG zwrócono szczególną uwagę na uporządkowanie formalno - prawne. Struktura organizacyjna odpowiada "modelowym" wytycznym przyjętym przez KBN. Tak więc funkcje Rady Założycielskiej od początku pełnili rektorzy uczelni wyższych Trójmiasta, wchodzących od 1993 roku w skład Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, poszerzonej o Prezesa Oddziału Gdańskiego PAN.

Politechnika Gdańska formalnie reprezentuje wszystkie pozostałe jednostki uczestniczące w TASK mając z nimi zawarte jednobrzmiące umowy regulujące wszystkie sprawy dotyczące budowy i eksploatacji sieci oraz komputerów dużej mocy.

Rada Użytkowników, ze względu na swój wciąż roboczy charakter składa się z przedstawicieli AMG (reprezentujących także Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - IMMT), PG i UG (po dwóch przedstawicieli) oraz AWF, WSM (Wyższa Szkoła Morska reprezentująca też Morski Instytut Rybacki - MIR), PWSSP i AM (Akademia Muzyczna) oraz PAN po jednym przedstawicielu.

Lata 2001-2010

więcej

Rok 2003 to uruchomienie szkieletu sieci TASK w technologii GigabitEthernet z przepustowością 1 Gbit/s oraz łącza do sieci Pioniera z przepustowością 10Gbis/s.

W roku 2005 wdrożono w szkielecie sieci TASK technologię 10 Gigabit Ethernet.

W roku 2008 Centrum przeniosło swoją siedzibę z Gmachu Głównego PG do nowooddanego budynku Wydziału ETI. W ten sposób znacznie powiększyła się powierzchnia biurowa, ale przed wszystkim serwerownie i pomieszczenia infrastruktury. Umożliwiło to znaczą rozbudową zasobów obliczeniowych. Dlatego już w tym samym roku 2008 oddano do użytku klaster obliczeniowy Galera o mocy 50 TFlops. Była to w owym czasie największa tego typu instalacja w Polsce oraz jedna z większych w świecie. Galera została sklasyfikowana na 45 miejscu listy Top500.