Centrum Informatyczne TASK wydaje kwartalnik naukowy "TASK Quarterly", w którym publikowane są wyniki prac badawczych z różnych dziedzin prowadzonych z wykorzystaniem Komputerów Dużej Mocy. Kwartalnik stanowi platformę wymiany wiedzy i poglądów na temat metod numerycznych stosowanych do rozwiązywania problemów naukowych i inżynierskich.

TASK quarterly cover

Kwartalnik jest redagowany przez Zespół ds Szkoleń, Publikacji i Wydawnictw pod patronatem Interdyscyplinarnego Zespołu Modelowania Matematycznego. Artykuły ukazujące się w kwartalniku są recenzowane. Kwartalnik jest wydawany w języku angielskim i ukazuje się od 1997 roku. Pismo jest dystrybuowane do kilkuset instytucji naukowych na całym świecie. Jest też wymieniane na około 80 innych czasopism naukowych.

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z "Wykazem czasopism naukowych na 2016 rok" MNiSW liczba punktów uzyskiwanych za artykuł w "TASK Quarterly" wynosi 10.

Zapisz