Logowanie do System sprawozdań KDM

Hydrodynamika Morza Bałtyckiego

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Projekt jest częścią pracy doktorskiej, realizowanej w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG, której celem jest analiza hydrodynamiki Morza Bałtyckiego.

Istniejące modele hydrodynamiczne Bałtyku często koncentrują się na jednym komponencie, np. falowaniu czy prądach. Jednak, żeby w pełni zrozumieć procesy fizyczne zachodzące w środowisku morskim, potrzebne jest podejście holistyczne, integrujące ze sobą różne, wzajemnie ze sobą oddziałujące procesy fizyczne.

Planowana praca ma następujące cele: (i) budowa sprzężonego modelu hydrodynamicznego dla południowego Bałtyku, w szczególności dla wybranych wód przybrzeżnych, oraz (ii) analiza wyników modelowania retrospektywnego i prognoz długoterminowych.

Model będzie opierał się na modelach funkcjonujących w domenie publicznej. Planujemy zastosować metodę dynamicznego downscalingu w różnych skalach przestrzennych: od skali Atlantyku, poprzez skalę mórz Szelfu Europejskiego, aż do wybranych obszarów południowego Bałtyku. Pozwoli to na wyjaśnienie złożonej dynamiki procesów fizycznych, w tym nieliniowego zagadnienia falowania wiatrowego, a dzięki temu będą możliwe zastosowania w zarządzaniu zasobami morskimi i przemyśle.