Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem planowanych badań jest rozwiązanie problemów optymalnego doboru implantu, orientacji jego położenia w jamie brzusznej, wyboru typu łączników i ich rozmieszczenia oraz optymalizacja właściwości mechanicznych implantu. Do osiągnięcia tego celu konieczne są odpowiednie modele implantu i ściany

brzucha człowieka.

Aby zrealizować zadanie badawcze, zespół dokona identyfikacji, czyli rozpoznania parametrów mechanicznych ściany brzucha u żywych ludzi. Zastosowane zostaną nowoczesne, bezinwazyjne metody pomiaru deformacji w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane obliczenia numeryczne. Zdefiniowane zostaną matematyczne modele układu implant-ściana brzucha, uwzględniające odpowiednią współpracę implantu z powłoką brzuszną. Geometria i właściwości mechaniczne powłoki brzusznej człowieka zostaną zidentyfikowane na podstawie pomiaru jej przemieszczeń wywołanych znanym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym u pacjentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poddanych dializie otrzewnowej.

Na podstawie opracowanych modeli i pozyskanych danych przeprowadzony zostanie złożony proces spersonalizowanej optymalizacji zorientowany na komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Uwzględnione zostaną indywidualne cechy danej osoby, jak również naturalna różnorodność tkanek biologicznych (podejście probabilistyczne). Odpowiednia szybkość procesu obliczeniowego będzie osiągnięta m.in. poprzez zastosowanie algorytmów uczących się (sieci neuronowych) lub odpowiednich modeli matematycznych, tzw. meta-modeli. W obliczeniach uwzględnione zostaną aspekty losowe związane z nieregularnością tkanek i niedokładnością połączeń chirurgicznych.