Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanych

Kierownik projektu: Lesław Kyzioł

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Gdynia

Streszczenie projektu

Celem projektu będzie analiza właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych z kompozytów poliestrowo- szklanych. Badane będą właściwości wytrzymałościowe próbek metodą doświadczalną i obliczeniową. W programie Abaqus wykonane zostaną modele próbek kompozytowych,które będą poddane doświadczalnie badaniu wytrzymałości na rozciąganie oraz próbie zginania trójpunktowego. Porównane zostaną wyniki badań doświadczalnych z rezultatami analiz obliczeniowych modeli próbek wykonanych w programie Abaqus. Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach oraz będą wkładem do pracy doktorskiej.