Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza wpływu obecności planktonu fotosynetyzującego na temperaturę przypowierzchniową morza

Kierownik projektu: Marta Konik

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest ilościowe określenie wpływu kultur planktonu fotosynetyzującego na dynamikę zmian temepratury w strefie przypowierzchniowej. Jest to element pracy doktorskiej o tematyce badawczej: ?Teledetekcja satelitarna zakwitów cyjanobakterii i analiza ich wpływu na zdalne pomiary wybranych właściwości fizycznych wód Morza Bałtyckiego?. Wykorzystanie zostany jednowywmiarowy model turbulencji GOTM do analizy zmian rozkładu temperatury w ciągu roku w kolumnie wody przy braku oraz w obecności planktonu fotosyntetyzującego. Poprzez absorpcję światła na potrzeby produkcji biomasy, ma on silny wpływ na oświetlenie w kolumnie wody. Symulacje zostaną oparte o formuły empiryczne modelu DESAMBEM. Przeanalizowane zostaną m. in. zmiany dobowe temperatury wód przypowierzchniowych, tempo ogrzewania wód morskich w okresie wiosennym oraz różnice rozkładów temperatury w pionie.