Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania

Kierownik projektu: Ireneusz Marzec

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem grantu jest stworzenie ulepszonego prawa konstytutywnego do opisu elementów żelbetowych i betonowych pod obciążeniem quasi-statycznym. W symulacjach wykorzystany zostanie program Abaqus. Celem symulacji będzie weryfikacja zaimplementowanego modelu i ocena jego zdolności do prawidłowego odwzorowania mechanizmów zniszczenia z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń.