Logowanie do System sprawozdań KDM

Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT

Kierownik projektu: Robert Dobosz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Streszczenie projektu

Grant będzie uzupełnieniem badań laboratoryjnych nt. nowych fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej, absorbujących promieniowanie w zakresie widzialnym i UV.

Takie fotoinicjatory są syntezowane w kierowanym przez dr hab. inż. Janinę Kabatc Zakładzie Chemii Organicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Tu także przeprowadzamy badania spektroskopowe i fotochemiczne. W wielu przypadkach badania metodami DFT ułatwiają ustalenie struktury oraz analizę widm NMR. Grant będzie wykorzystywany także do ustalania struktur stanów wzbudzonych, mocy i charakteru wiązań wodorowych stabilizujących fotoinicjatory, do opisu innych efektów elektronowych w nich zachodzących oraz do badania zjawiska tautomerii prototropowej.