Logowanie do System sprawozdań KDM

Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych

Kierownik projektu: Maria Osińska

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Streszczenie projektu

Ogólnym celem projektu jest udoskonalenie istniejących algorytmów pozwalających na pozyskanie z dostępnych zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej informacji o mętności wody i na tej podstawie oszacowanie koncentracji substancji zawieszonych w warstwie powierzchniowej wody dostarczonych z lodowców Szetlandów Południowych do ich obszarów szelfowych. Realizacja powyżej przedstawionych celów umożliwi weryfikację ogólnej hipotezy, że: zwiększona aktywność lodowców wynikająca ze zmian klimatycznych oraz ilość dostarczanych do wód szelfowych Szetlandów Południowych osadów glacjalnych są ze sobą powiązane i tym samym wpływ lodowców na koncentrację substancji zawieszonych w tych wodach ulega zmianie oraz szczegółowej, że istniejące algorytmy oraz metodyka oceny parametrów wody morskiej ze zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej nie są w żadnej mierze uniwersalne i należy szukać ich uzupełnienia na drodze nowych rozważań teoretycznych i eksperymentów środowiskowych.