Logowanie do System sprawozdań KDM

Wyznaczanie współczynnika dyfuzji surfaktantu Triton X-114

Kierownik projektu: Anna Taraba

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu:

1) opracowanie modelu układu odpowiadającego roztworowi wodnemu surfaktantu niejonowego Triton X-114. Kluczowym aspektem opracowania modelu jest dobór odpowiednich pól siłowych; w tym celu przetestowane zostaną takie pola siłowe jak OPLS-UA czy Martini. Opracowany układ modelowy posłuży do przeprowadzenia symulacji metodą dynamiki molekularnej roztworów wodnych surfaktantu o różnych stężeniach. Otrzymane wyniki użyte będą do wyznaczenia parametrów fizykochemicznych charakteryzujących surfaktant. Jednym z takich parametrów jest współczynnik dyfuzji, który wyznaczony może być na dwa sposoby: przy użyciu funkcji autokorelacji prędkości (VACF) oraz przy użyciu wartości średniego kwadratu przesunięcia atomów w układzie (MSD). Równocześnie, prowadzone będą obliczenia numeryczne umożliwiające uzyskanie na podstawie danych eksperymentalnych takich wielkości jak nadmiar powierzchniowy (adsorpcja surfaktantu na granicy faz woda/powietrze), czy współczynnik dyfuzji przy użyciu teorii Ward?a i Tordai?a.

2) oraz próbę wyznaczenia współczynnika dyfuzji surfaktantu niejonowego Kolliphor-ELP metodą MSD oraz VACF, a także obliczenia numeryczne współczynnika dyfuzji z danych eksperymentalnych