Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów Al i Mg w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowych

Kierownik projektu: Piotr Myśliwiec

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Rzeszów

Streszczenie projektu

Celem planowanych badań jest dokonanie analizy teoretycznej i eksperymentalnej możliwości łączenia blach metalicznych o małej grubości zwłaszcza z materiałów trudno spawalnych, techniką zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW - Friction Stir Welding ). Proces ten oparty jest o efekt uplastycznienia i wzajemnego wymieszania łączonych materiałów blach w strefie złącza. Uzyskanie wysokiej jakości połączenia zależne jest od zastosowanych parametrów procesu ściśle dostosowanych do gatunku, grubości i rodzaju połączenia. W ramach niniejszego projektu przewiduje się przeprowadzenie badań naukowych nakierowanych na identyfikacje efektów zjawisk towarzyszących procesowi łączenia FSW, określenie właściwości mechanicznych i mikrostruktury jako skutku zmienianych warunków realizacji procesu, z zastosowaniem cienkich blach ze stopu Al 2024-T3 łączonych doczołowo, do implementacji w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.