Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie przekrojów czynnych na jonizację

Kierownik projektu: Mateusz Zawadzki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Oddziaływania nieskoenergetycznych elektronów z molekułami są obiektem niesłabnącego zainteresowania badań naukowych. Jednak wciąż istnieje zapotrzebowanie na kompleksowe i niezawodne zestawy przekrojów czynnych jako danych wejściowych dla modeli fizykochemicznych.W proponowanym projekcie zostaną wykonane obliczenia całkowitych przekrój czynny na jednokrotną jonizację molekuł wieloatomowych. Przeanalizowane zostaną interakcje kompleksów molekularnych z elektronami przy wykorzystaniu modelu BEB (binary-encounter-Bethe) dla energii zderzenia od progu na jonizację do 3 keV. W celu uzyskania danych niezbędnych w modelu BEB, geometryczna i elektronowa struktura molekuł zostanie przebadana metodami chemii kwantowej.Rezultaty obliczeń zostaną porównane z wynikami eksperymentalnymi otrzymanymi we współpracy naukowców Politechniki Gdańskiej i J. Heyrovsky Institute - Czech Academy of Science. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na lokalnych i międzynarodowych konferencjach oraz zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93