wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje geometryczne i materiałowe

Kierownik projektu: Magdalena Oziębło

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu stworzenie procedury próbkowania ukierunkowanego (Targeted Random Sampling) wykorzystywanej w analizie niezawodności oraz probabilistycznej analizie wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich. Stworzona procedura będzie miała na celu wyodrębnienie punktów symulacji Monte Carlo znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie funkcji stanu granicznego. Uzyskane dane służyć będą sprawdzeniu efektywności techniki TRS w analizach: niezawodności oraz wrażliwości w porównaniu z innymi metodami takimi jak metoda powierzchni odpowiedzi oraz metoda estymacji punktowej.

Procedura i obliczenia wykonane na podstawie wyników z niej pochodzących będą częścią rozprawy doktorskiej.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93