Logowanie do System sprawozdań KDM

Opracowanie analitycznego modelu oscylującego konwertera energii falowej

Kierownik projektu: Sebastian Sorek

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu będzie stworzenie analitycznego modelu opisującego działanie oscylującego liniowego konwertera energii falowej oraz jego wpływu na falowanie wody. Jest on częścią większej pracy mającej na celu głębsze zbadanie możliwości wykorzystania energii fal morskich oraz ostatecznie zaproponowanie projektu konstrukcji odbiornika tej energii, który jednocześnie spełniałby funkcję ochrony brzegu morskiego.

Model będzie opracowany w programie MATLAB. Ma on pozwolić na wyznaczenie rozwiązania, przy zakładanych warunkach oraz przyjętej metodzie opisu falowania, które pozwoli na określenie parametrów falowania przy uwzględnieniu wpływu konwertera. Ponadto model będzie również opisywać wpływ konwertera na falowanie i odwrotnie, w tym działające na niego siły i ostatecznie pozwolić wyznaczyć wartości odbieranej i przekazywanej energii. Program będzie również służył do wyznaczania wykresów i tworzenia innych pomocy graficznych potrzebnych do przedstawienia wyników projektu.

Gotowy model będzie umożliwiał szybką analizę porównawczą wartości wyników przy zmianie wstępnych założeń i warunków. Pozwoli to na wyciągnięcie wstępnych wniosków na temat rzeczywistej możliwości zastosowania i określenia optymalnych parametrów proponowanego konwertera zarówno jako odbiornika energii jak i konstrukcji ochrony brzegu morskiego. Model będzie mógł być również użyty w przyszłych badaniach dotyczących ochrony brzegów i wykorzystaniem energii fal morskich.

Publikacje

  1. S. Sorek, W. Sulisz, A serpent-type wave energy converter, IBW PAN -, (2018) 19