wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych

Kierownik projektu: Karol Grębowski

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu są rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu (Northern Marmara Highway) w kontekście oddziaływań sejsmicznych. Koncepcja strukturalnego kształtowania podpór pośrednich wiaduktu ma celu zaprojektowanie podpór, które zgodnie z turecką normą TURKISH DLH 2008 muszą spełnić wymogi projektowe dla trzech obliczeniowych poziomów intensywności trzęsienia ziemi (D1, D2, D3).

Podczas analizy zostanie użyty model plastyczno-degradacyjny betonu ze zbrojeniem według założeń Lublinera oraz Grassla (LS-DYNA). Celem tego zastosowania będzie zaprojektowanie miejsc powstania przegubów plastycznych w oparciu o obliczone wychylenia podpory w programie Sofistik. Dodatkowym utrudnieniem podczas tych obliczeń jest materiał jakim jest beton, który tylko w niewielkim obszarze swojej pracy pod wpływem działającego obciążenia zachowuje się liniowo, a w znacznej części jego praca jest nieliniowa. W związku z tym należy przeprowadzić kalibrację modelu plastyczno-degradacyjnego betonu w oparciu o badania doświadczalne, a następnie zaimplementować go w programie LS-DYNA do dalszych obliczeń. Na zakończenie zostaną określone dokładne parametry geometryczne przegubów plastycznych uwzględniając degradację betonu, ich zdolność do przemieszczania oraz zdolność do ciągliwości wykorzystując założenia koncepcji ciągliwości Ductility Demand-Capacity w aspekcie wymogów sejsmicznych trzech poziomów intensywności D1, D2 i D3. Uzyskane wyniki pozwolą zapobiec awariom oraz zniszczeniom konstrukcji podpór wiaduktów, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników korzystających z przeznaczenia obiektów.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93