Logowanie do System sprawozdań KDM

Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych

Kierownik projektu: Karol Grębowski

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu są rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu (Northern Marmara Highway) w kontekście oddziaływań sejsmicznych. Koncepcja strukturalnego kształtowania podpór pośrednich wiaduktu ma celu zaprojektowanie podpór, które zgodnie z turecką normą TURKISH DLH 2008 muszą spełnić wymogi projektowe dla trzech obliczeniowych poziomów intensywności trzęsienia ziemi (D1, D2, D3).

Podczas analizy zostanie użyty model plastyczno-degradacyjny betonu ze zbrojeniem według założeń Lublinera oraz Grassla (LS-DYNA). Celem tego zastosowania będzie zaprojektowanie miejsc powstania przegubów plastycznych w oparciu o obliczone wychylenia podpory w programie Sofistik. Dodatkowym utrudnieniem podczas tych obliczeń jest materiał jakim jest beton, który tylko w niewielkim obszarze swojej pracy pod wpływem działającego obciążenia zachowuje się liniowo, a w znacznej części jego praca jest nieliniowa. W związku z tym należy przeprowadzić kalibrację modelu plastyczno-degradacyjnego betonu w oparciu o badania doświadczalne, a następnie zaimplementować go w programie LS-DYNA do dalszych obliczeń. Na zakończenie zostaną określone dokładne parametry geometryczne przegubów plastycznych uwzględniając degradację betonu, ich zdolność do przemieszczania oraz zdolność do ciągliwości wykorzystując założenia koncepcji ciągliwości Ductility Demand-Capacity w aspekcie wymogów sejsmicznych trzech poziomów intensywności D1, D2 i D3. Uzyskane wyniki pozwolą zapobiec awariom oraz zniszczeniom konstrukcji podpór wiaduktów, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników korzystających z przeznaczenia obiektów.

Publikacje

  1. Grębowski Karol, Rozprawa doktorska "Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych", Politechnika Gdańska, Wydz. Architektury brak, (2018) 1-212
  2. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, MOSTY 1, (2019) 38-41
  3. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe :MOSTY HYBRYDOWE brak, (2018) 313-320
  4. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa - Mosty Tradycja i Nowoczesność -, (2018) -
  5. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej - Mosty - Tradycja i Nowoczesność 1, (2018) 23-24
  6. K. Grębowski, M. Rucka, K. Wilde, Non-Destructive Testing of a Sport Tribune under Synchronized Crowd-Induced Excitation Using Vibration Analysis, Materials, ISSN: 1996-1944 12, (2019) 1-19