Logowanie do System sprawozdań KDM

Wykorzystanie modelowania w badaniach środowiska morskiego

Kierownik projektu: Jaromir Jakacki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Streszczenie projektu

Ostanie dekady pokazały, iż modelowanie procesów fizycznych środowiska morskiego w skali zarówno globalnej jak i lokalnej stało się, z jednej strony bardzo poważnym narzędziem badawczym, z drugiej strony pozwala na planowanie badań in situ wykorzystując wyniki obliczeń numerycznych. Instytut Oceanologii PAN w Sopocie w ramach współpracy z CI TASK rozwija całą grupę modeli dostarczających trójwymiarowe pola fizyczne określające, zarówno warunki meteorologiczne atmosfery, jak i stan fizyczny badanego akwenu. Prace związane z modelowaniem numerycznym prowadzone w IO PAN obejmują swoim zasięgiem: Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze Grenlandzkie, Ocean Arktyczny, Północny Atlantyk oraz fiordy zachodniej części archipelagu Svalbard. Dodatkowo nasza jednostka używa modeli w celach oceny wpływu działalności człowieka na stan środowiska morskiego. Modele są ciągle rozwijane, udoskonalane, a w razie potrzeby zmieniane. W ramach współpracy z CI TASK opracowany i wdrożony został system operacyjny eBaltic, który w sposób operacyjny dostarcza danych do różnych systemów i instytucji [np. SatBaltic, Multi Model Ensamble (BSH, Niemcy), Instytut Morski]. Dane te są wykorzystywane w rozmaity sposób ? udostępniane dla szerokiego kręgu odbiorców poprzez serwer dostępowy (portal) lub w celach implementacji innych modeli prognostycznych ? np. falowania Morza Bałtyckiego. Innym praktycznym zastosowaniem wyników obliczeń modeli hydrodynamicznych jest ich wykorzystanie do określenia warunków brzegowych, czy też początkowych w modelach lokalnych, obejmujących zdecydowanie mniejsze obszary morskie, czyli tworzenia tzw. modeli zagnieżdżonych.

Głównym celem współpracy jest tworzenie i rozwój narzędzi stosowanych do oceny i badania środowiska morskiego. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój narzędzi, jakimi są modele numeryczne, trudno jest określić dokładnie zakres prac dotyczących projektu. Łatwiej określić tematy, których będą dotyczyły. Na pewno należą do nich: budżet energii i masy badanych akwenów, drogi transportu gęstych i słonych wód pochodzących z Morza Północnego w Morzu Bałtyckim, wpływ prądu Zachodniospitsbergeńskiego oraz Sorkapp na fiordy zachodniego Svalbardu oraz badanie transportu rumowiska morskiego, czy też badanie rozprzestrzeniania się zawiesiny. Ostatnie z przedstawionych zagadnień często są wykorzystywane w ocenach skutków działalności antropogenicznej. Współpraca z CI TASK pozwoli również naszemu zespołowi uczestniczyć w pracach mających na celu rozwijanie i optymalizację regionalnego, w pełni zintegrowanego modelu RASM (Regional Arctic System Model). Dzięki uczestnictwu w modernizacji RASM możemy współpracować z wybitnym specjalistami z głównych ośrodków badawczych w USA i prowadzić prace na najwyższym światowym poziomie. Daje nam też możliwość wymiany doświadczeń i uczestniczenia w pracach badawczych w takich instytucji jak: National Center for Atmospheric Research (NCAR), University of Colorado, Naval Postgraduate School, University of Washington.